Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

13. 6. 2012 15:17

Výzva k předkládání žádostí k dorozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora VÚA pro rok 2012 v oblasti C

Dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2012  

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje v rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2012 výzvu k předkládání žádostí o dotaci k dorozdělení částky 600 tis. Kč pro tématický okruh činností C) „Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“.

Vymezení tématického okruhu C):
Z dotace je možno podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením, tzn. nejen přímo pro osoby se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.
V rámci této výzvy nelze žádat o dotaci v tématických okruzích A, B a D.

Vymezení žadatelů o dotaci:
O dotaci mohou žádat pouze občanská sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazy s celostátní působností podle zákona č. 83/1999 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v těchto sdruženích i ve všech členských organizacích svazů tvoří nejméně 50 % členské základny osoby se zdravotním postižením.

Výše dotace a výše spoluúčasti:
Maximální výše dotace určená na projekt není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70% z celkového rozpočtu projektu.
Výše celkové částky určené k dorozdělení v rámci této výzvy činí 600 000 Kč.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2012 a musí být předložena na předepsaném formuláři platném pro daný rok. Žadatel o dotaci musí splňovat všechny příslušné podmínky uvedené ve Směrnici č. 19/2011 vedoucího Úřadu vlády ČR o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, včetně její přílohy č. 3 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených. Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

Hodnocení žádostí o dotaci:
Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Poradním orgánem pro hodnocení projektů po obsahové a finanční stránce.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis a 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba.
Žádosti je možné zasílat nejpozději do 16. července 2012 včetně (rozhoduje razítko odesílací pošty).
Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
ŽÁDOST – Podpora VÚA oblast C 2012.

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Podávání informací:
Informace o programu podává Mgr. Marian Dobiáš, tel. 224 002 341, Mgr. Martina Jelínková, tel. 224 002 316, e-mail: dobias.marian@vlada.cz.

POZOR! Komunikace s žadateli o dotaci probíhá v určitých fázích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.

V sekci Dotační řízení 2012 naleznete formuláře pro předkládání žádostí o dotaci.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter