Cena za publicistické práce

1. 12. 2014 13:35

XXI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení

V rámci oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením pořádá Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 2. prosince 2014 od 18 h Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění problematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.
Každý rok je v rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Tématem pro letošní rok je „Udržitelný rozvoj: příslib technologie". Přestože jsou osoby se zdravotním postižením největší světovou menšinou, zůstává tato skupina převáženě neviditelná v hlavním proudu rozvojových strategií a jejích procesů. Oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením v roce 2014 tak může přispět k využití potenciálu technologie pro podporu začleňování a přístupnosti tak, aby byla zajištěna plná a rovnoprávná účast osob se zdravotním postižením ve společnosti a vytvořena budoucnost udržitelného rozvoje pro všechny.
V průběhu večera budou vyhlášeny výsledky XXI. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.
Cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1200 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 85 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota.
Oceněna jsou ta díla, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením.
Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

Tisková kategorie
Ceny předal Jiří Dienstbier – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a výkonný místopředseda VVZPO.

I. cena: Veronika Cézová, Pražský deník, PRAŽSKÉ NEZISKOVKY
Ukázka 9 článků z rozsáhlého seriálu po všech stránkách splňuje zadání soutěže. Autorka odvedla obrovský kus práce. Systematicky se věnuje různým typům postižení, na příbězích jednotlivých lidí a na rozhovorech s nimi přibližuje veřejnosti problémy, které život s handicapem přináší a současně vždy představí organizaci, která osoby s určitým zdravotním postižením sdružuje, a služby, které jim poskytuje.

II. cena: Štěpán Beneš, Můžeš, VOZÍČKÁŘKA SE STETOSKOPEM
Osud kvalifikované zdravotní sestry Marie se zdá být až románově výjimečným. Po úrazu pádem z koně dostala šanci vrátit se na svoji původní pracovní pozici na americké ambasádě, kde je handicapovaný zaměstnanec zcela běžnou záležitostí. Kromě rodiny a přátel jí velmi pomohlo i Konto bariéry, např. se stavební úpravou bytu a s pořízením handbiku, který jí umožnil nadále sportovat. K plnému návratu do života už zbývala jen svatba a narození vlastního dítěte. Obojí se Marii splnilo. Článek z časopisu Můžeš ukazuje, že kde je vůle, je i cesta – hlavně to nevzdat.

III. cena: Dita Šamánková, Psychologie dnes, DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ… NEVĚRA JAKO ÚNIK PEČUJÍCÍHO PARTNERA
Autorka je česká psychiatrička a psychoterapeutka, v současné době působí ve Velké Británii. Když do vztahu dvou lidí zasáhne tragická nehoda nebo nemoc, je přirozené, že se zdravý partner o svého druha postará. Málokdo si však dokáže uvědomit všechny důsledky do budoucna. Vlivem zátěže z nemoci se mění psychika i chování obou partnerů, takže může dojít k postupnému rozpadání vztahu. Je nevěra v tomto případě hodna odsouzení? A jaká je pozice nemanželského partnera pečující osoby? Autorka se seriózně zabývá otázkami, o kterých se většinou moc nemluví.

Čestné uznání: Eva Baborová, Petr Dušek, Tereza Uhrová, Eva Meisnerová a Martina Puršová - Společnost Parkinson (Jana Večlová) - PARKINSONOVA NEMOC Z RŮZNÝCH POHLEDŮ
Pacienti s Parkinsonovou nemocí se denně potýkají s potížemi, které omezují jejich pohyblivost, komunikaci, příjem potravy a soužití s okolím. Jednotliví autoři se věnují problematice z hlediska neurologického, psychiatrického, výživového apod. Jedním z témat je i fyzioterapie a návod na cvičení doplněný obrázky. Každá kapitola odborného textu je zakončena příběhem jednoho z nemocných, kteří se tak na knize také podíleli. Cílem publikace je pomoci pacientům a jejich rodinám.

Čestné uznání: Petra Pášová, Olomoucký deník, ZA VÝLOHOU LIDÉ KOUKAJÍ, JAK JIM ŤUKÁTE NA SKLO
Redaktorka Olomouckého deníku si na vlastní kůži vyzkoušela, jak komplikovaný je pohyb po městě, když člověk nevidí. V rámci 14. ročníku závodu nevidomých a slabozrakých Tyflomobil si s bílou holí a s průvodkyní vyšla do ulic Olomouce a nezastavila se ani před eskalátory. V reportáži také představila neziskovou organizaci Tyfloservis a služby, které zrakově postiženým nabízí.

Rozhlasová kategorie
Ceny předal Pavel Dvořák – vedoucí Úřadu vlády ČR.

I. cena: Radka Rozkovcová, Radio Proglas, VIDĚT NEVIDĚNÉ
Dokument je mimořádně zdařilou a obdivuhodnou výpovědí nevidomé, vzdělané, mladé ženy, která se svým nevidomým mužem vychovává zdravé temperamentní, dnes již 5 leté dítě. Její pozitivní a zdravě sebevědomý postoj k sobě i k životu nutí i její okolí zacházet s ní důstojně jako s člověkem bez handicapu. Úvahy o přístupu k porodu, výchově i nesnadné mateřské péči by zcela jistě mohly být inspirativní pro ostatní vidoucí i nevidoucí maminky.

II. cena: Petra Hynčíková, Lenka Svobodová a Dominik Budil, Český rozhlas 2, CIRKUS PACIENTO JEDE!
Autoři natočili práci amatérských cirkusáků – terapeutů z občanského sdružení Ledovec, která je zaměřena na pacienty v psychiatrických léčebnách. Takzvaný sociální cirkus je podle současné medicíny jedním z nejúčinnějších terapeutických postupů. Cirkus Paciento vystupuje v léčebnách a vnáší tam hravost a humor. Pacienti se na chvíli stávají akrobaty, kouzlí, anebo si zapívají s cirkusovým orchestrem. Kdokoli, kdo má chuť si na chvíli roli cirkusáka vyzkoušet, se může zapojit. Tato činnost vnáší do tváří úsměv a zaujetí, potlačuje apatii. Hravost způsobuje radost a prolamují se bariéry mezi lékaři, personálem a klienty.

III. cena: Dan Moravec, Český rozhlas 2, NEŽ SE SETMÍ
Pořad je příběhem paní Niny, 50 leté pacientky, která trpí atypickou formou Alzheimerovy choroby, a přesto má touhu účinně pomáhat (formou reminiscenční terapie) stejně postiženým lidem. Nikdo z vědců stále nenachází příčiny této neprozkoumané choroby, neví se, kdy propukne a nedá se ani úspěšně vyléčit. O to cennější je oblast následné péče i trénink zbytkové paměti, zajišťující důstojné prožívání zbytku života. Jedná se o vysoce aktuální téma, které rok od roku, spolu s nárůstem počtu starých spoluobčanů ve společnosti, nabývá na důležitosti. Tajemná Alzheimerova nemoc, o které se v pořadu bez zbytečného pathosu hovoří, se může paradoxně stát i lidsky cenným pojítkem mezi skupinami lidí takto znevýhodněných, jejich pečovateli a ošetřovateli v rodinách.

Čestné uznání: Petr Kronika, Radio Proglas, BIBLE PRO NESLYŠÍCÍ
Reportáž zachycuje vznik překladu Bible přímo z původních jazyků hebrejštiny a řečtiny do českého znakového jazyka v rámci projektu Bible bez hranic, který vedou biblisté Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o unikátní počin nejen z hlediska výjimečnosti svého zaměření, ale i z hlediska lidské sounáležitosti a spolupráce akademických pracovníků a tlumočníků s neslyšícími, kteří jako dobrovolníci pracují s velkým nasazením a jsou oddáni své práci. Kromě toho, že neslyšící získají možnost seznámit se s Biblí ve svém rodném jazyce, je akcentována i jejich výchova k etice.

Televizní kategorie
Ceny předal Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a místopředseda VVZPO.

I. cena: Šárka Horáková-Maixnerová, Petra Všelichová, Richard Hýsek a Lenka Poláková, Česká televize, ŽIVOT SE SMRTÍ
Pořady, které spojuje dramaturgie Michaely Fialové, vypovídají o nelehkém životě handicapovaných a nezastírají jejich problémy, ani dluhy většinové společnosti vůči nim, přesto jsou velmi pozitivně laděné. Je z nich patrný společenský posun zájmu o tuto problematiku i proměna přístupu spoluobčanů k handicapovaným. Podstatné je, že akcentují fakt, že kvalitu života lidí s postižením ovlivňuje rozhodnutí nepoddat se těžkému osudu a pomáhat si vzájemně vytvářením přátelských společenství podporujících životní aktivitu.

II. cena: Erik Čipera, PRAHA SNŮ
Snímek není věnován idylickým krásám Prahy, jak by se mohlo z názvu zdát, ale problémům pohybu po Praze a zvláště v pražské hromadné dopravě – mnoha jejím bariérám, které nepostihují pouze vozíčkáře, ale také rodiče s kočárky, malé děti, těhotné ženy, seniory i osoby s dočasným zdravotním omezením – vlastně lze říci, že všechny lidi v různých stádiích života. Tito lidé ve značném počtu problémy ve filmu pojmenovávají a velmi podrobně popisují. Je tak zřejmé, jak chybí mj. promyšlená koncepce a návaznost mezi jednotlivými úpravami komunikací. Často na nedomýšlení problémů doplácejí i již existující dobré dílčí úpravy, protože mezi nimi neexistuje potřebná návaznost. Film je „neufňukaný“, svižný a kromě jiného ukazuje, jak řadě mladých lidí nejsou tyto problémy lhostejné, jsou ochotni zveřejňovat je a usilovat o jejich nápravu. Jak v pořadu zazní – „v tomto směru jsme jako společnost za posledních 20 let ušli velký kus cesty, ale větší nás ještě čeká.“

III. cena: Michaela Fialová, Jana Hrdá a Alan Lederer, Česká televize, KLÍČ Č. 14/2013 S NÁZVEM OSOBNÍ ASISTENCE
Téma samo o sobě není nové. První průkopnicí osobní asistence u nás byla Jana Hrdá, která si ji sama vyzkoušela už v roce 1985. Ve snímku ještě rekapituluje postupné prosazování tohoto principu pomoci vozíčkářům a aktuálně vysvětluje, v čem se liší osobní asistence a pečovatelská péče, vztah postiženého a osobního asistenta, který za klienta dělá to, co on sám nemůže, podle Jany Hrdé „má ruce a ochotné srdce“.

Čestné uznání: Silvie Kleková, Česká televize, AUTISMUS U DĚTÍ, LÉČBA NÁDORŮ U DĚTÍ A RENABILITACE TĚLA A MOZKU z cyklu TEP 24
Pořady informují o nových výzkumech a zavádění nových léčebných postupů v daných oblastech v České republice. Jejich předností je mj. jejich zavedený „rozměr“ – pozornost je kromě nemoci a nemocným věnována i osobnostem lékařů, kteří se jednotlivým nemocem věnují.
O autismu toho již bylo napsáno a natočeno dost, také v tomto dokumentu se seznámíme s několika kazuistikami, ale – a to je nové – dozvídáme se o novém výzkumu tohoto postižení. V Brně byl zahájen výzkum genetického základu autismu, od něhož si lékaři slibují, že umožní prenatální diagnostiku tohoto onemocnění. Vždyť u nás je dětí s poruchou autistického spektra cca 10 tisíc.
V dalším pořadu poznáme některé nové nadějné postupy dětské neurochirurgie, které pomáhají v léčbě nádorových onemocnění u dětí: léčby nádoru sítnice přímým zavedením protinádorového léku do oční tepny a odstranění nádoru na mozku za pomoci nového navigačního přístroje, který dokáže přesněji určit chirurgům cestu k operovanému místu.
Rehabilitace těla a mozku na klinice v Hrabyni u Ostravy jistě zaujala svými obdivuhodnými výsledky jak lidi se zdravotním postižením, tak zvláště starší část populace s jednou i více endoprotézami, pacienty po mozkových příhodách či po nejrůznějších úrazech. Snad odstranila jejich nedůvěru či zlehčování významu rehabilitace (zvláště, když bolest už odešla a zdravotnická zařízení ji nabízejí jen v základní míře) a přesvědčila je, že jen důsledná rehabilitace je podmínkou k návratu do normálního života.

Čestné uznání: Michaela Fialová, Tomáš Kapras, Anna Kovářová, Alena Derzsiová, Česká televize, KOUSEK NEOBYČEJNÉ LÁSKY
Příběh je prostý – v Domově svaté Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou pomáhají maminkám, jejichž hendikepy jsou mentální i sociální. Pocházejí ze špatného rodinného zázemí a podstatnou část dětství prožily v dětských domovech, v dospělosti často zažily domácí násilí. Domov jim a jejich dětem poskytuje bydlení, zaměstnankyně Domova je učí hospodařit s penězi, chodí s nimi nakupovat, učí je domácím pracím… a především je jim dána možnost soužití s dětmi a podpora přirozených vztahů, jaké se svými rodiči nezažily. V Domově se učí „normálně žít“.Pomoc Domova sv. Magdalény je neokázalá. V porovnání s dalšími sociálními službami patrně finančně méně náročná, nicméně neocenitelná.

Čestné uznání: Miloslav Hlavsa, námět napsala Helena Váňová a Jana Večlová, spolupracovali Roman Pošta a Romana Skála Rosenbaum, MHTv, TVORBA V DIALOGU NOVÉHO S KLASICKÝM
Oceněný dokument je reportáží z výstav, které byly uspořádány v Soběslavi tamější farností. Jedna z vystavujících, která je postižená Parkinsonovou chorobou, vypovídá o tom, jaké objevila možnosti plnohodnotného uplatnění navzdory své chorobě. Zástupci spolku Parkinson Help vyprávěli o svých aktivitách  i plánech do budoucna - pořádání sportovních i kulturních akcí, ale především šíření osvěty mezi laickou i odbornou veřejnost. Malá znalost problémů postižených totiž způsobuje i zde zbytečná nedorozumění. Chystá se i založení centra, které by se věnovalo výhradně parkinsonikům, protože jich přib& yacute;vá a nemoc zasahuje stále mladší lidi, objevit se může už mezi 30. a 40. rokem.


***********************************************************************************
Moderátorka: Jarmila Balážová
Hudební vystoupení: skupina Vega
Tlumočnice českého znakového jazyka: Marie Horáková a Zuzana Procházková
Simultánní přepis mluvené řeči: Tomáš Seidl

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy