Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory občanů se zdravotním postižením. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 č. 151. Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro občany se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami lidé se zdravotním postižením.

Vládní výbor spolupracoval na přípravě Národního plánu pomoci zdravotně postiženým občanům, Národního plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení, které vláda schválila v letech 1992 a 1993, Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, přijatého v roce 1998, který byl každoročně aktualizován. V roce 2004 přijala vláda ČR Střednědobou koncepci státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, z jejíchž cílů a úkolů vycházel Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý v roce 2005. Následujícím plánem byl Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014, přijatý v roce 2010, který byl rovněž každoročně aktualizován. Aktuálně platný Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 byl schválený usnesením vlády České republiky ze dne 25. května 2015 č. 385, obsahově i strukturou vychází stejně jako předchozí plán z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Výbor přispívá k šíření informací o zdravotním postižení do široké veřejnosti mj. i vyhlašováním Ceny VVOZP za nejlepší publicistická díla, zaměřená na téma zdravotního postižení v tisku, rozhlase a televizi. Soutěž se koná každoročně od roku 1994.

Sekretariát VVOZP administruje Národní rozvojový program mobility pro všechny, jehož účelem je podpora realizace komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Opatření zahrnují odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a zpřístupňování dopravy.

Sekretariát VVOZP zajišťuje administraci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených.