Výbor pro naplňování SRI

Výbor pro naplňování strategie romské integrace

Výbor pro naplňování strategie romské integrace (dále jen Výbor) je zřízen Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.

Výbor sleduje a vyhodnocuje naplňování cílů a opatření vyplývající ze strategie romské integrace, které byly uloženy Úřadu vlády ČR a dalším gestorům opatření. Zároveň Výbor vyhodnocuje plnění indikátorů stanovených ve strategii romské integrace.


Výbor zejména:

  • spolupracuje na tvorbě a případné revizi strategie romské integrace;
  • pravidelně vyhodnocuje implementaci strategie romské integrace ze strany gestorů jednotlivých opatření;
  • spolupracuje na tvorbě materiálu týkající se naplňování strategie romské integrace;
  • sleduje vynaložené finanční prostředky evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na integraci Romů;
  • sleduje plnění doporučení a závazků týkajících se integrace Romů plynoucích z členství České republiky v Evropské unii;
  • sleduje plnění mezinárodních závazků České republiky týkajících se integrace Romů;
  • sleduje plnění doporučení mezinárodních organizací týkajících se integrace Romů v České republice;
  • projednává usnesení vlády týkající se integrace Romů;
  • projednává Zprávu o stavu romské menšiny za daný rok;
  • plní další úkoly uložené Radou.

Aktuálně platný Statut je uveden v příloze. Výbor se řídí Jednacím řádem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

 

 

Tajemnice Výboru

Mgr. Klára Jůnová
Vedoucí oddělení
Telefon: +420 296 153 576, +420 606 079 156
​junova.klara@vlada.cz

 

Předsedkyně Výboru

Bc. Edita Stejskalová

Přílohy

Statut Výboru

Jednací řád Rady


 

Připojené dokumenty