Výbor pro naplňování SRI

Výbor pro naplňování strategie romské integrace

Výbor pro naplňování strategie romské integrace (dále jen Výbor) je zřízen Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.

Výbor sleduje a vyhodnocuje naplňování cílů a opatření vyplývající ze strategie romské integrace, které byly uloženy Úřadu vlády ČR a dalším gestorům opatření. Zároveň Výbor vyhodnocuje plnění indikátorů stanovených ve strategii romské integrace.


Výbor zejména:

  • spolupracuje na tvorbě a případné revizi strategie romské integrace;
  • pravidelně vyhodnocuje implementaci strategie romské integrace ze strany gestorů jednotlivých opatření;
  • spolupracuje na tvorbě materiálu týkající se naplňování strategie romské integrace;
  • sleduje vynaložené finanční prostředky evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na integraci Romů;
  • sleduje plnění doporučení a závazků týkajících se integrace Romů plynoucích z členství České republiky v Evropské unii;
  • sleduje plnění mezinárodních závazků České republiky týkajících se integrace Romů;
  • sleduje plnění doporučení mezinárodních organizací týkajících se integrace Romů v České republice;
  • projednává usnesení vlády týkající se integrace Romů;
  • projednává Zprávu o stavu romské menšiny za daný rok;
  • plní další úkoly uložené Radou.

Aktuálně platný Statut je uveden v příloze. Výbor se řídí Jednacím řádem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.


Členky a člennové

Baršová Andrea

Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR

Beňák David

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu

Benešová Markéta

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj

Brychtová Anna

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Gabrielová Květoslava

Ministerstvo kultury

Gažiová Ladislava

zástupkyně odborné veřejnosti

Herman Daniel

zástupce odborné veřejnosti

Holý Dalibor

Český statistický úřad

Hrdlička Ferdinand

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Jaklová Dana

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Miko Jaroslav

zástupce odborné veřejnosti

Navrátil Jiří

Asociace krajů České republiky

Nezvalova Vojtěška

Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky

Petr Pavel

zástupce odborné veřejnosti

Petroková Helena

Řídící orgánu Operačního programu Zaměstnanost

Polák Adolf

Ministerstvo vnitra

Pospíšil David

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stejskalová Edita

Členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, předsedkyně Výboru

Ščuková Zuzana

Kancelář veřejného ochránce práv

Škarka Daniel

Svaz měst a obcí České republiky

 

Tajemnice Výboru

Mgr. Klára Jůnová
Vedoucí oddělení
Telefon: +420 296 153 576, +420 606 079 156
​junova.klara@vlada.cz

 

Předsedkyně Výboru

Bc. Edita Stejskalová


Přílohy

Statut Výboru

Jednací řád Rady


 

Připojené dokumenty