Výbor pro naplňování SRI

Výbor pro naplňování strategie romské integrace

Výbor pro naplňování strategie romské integrace (dále jen Výbor) je zřízen Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.

Výbor sleduje a vyhodnocuje naplňování cílů a opatření vyplývající ze strategie romské integrace, které byly uloženy Úřadu vlády ČR a dalším gestorům opatření. Zároveň Výbor vyhodnocuje plnění indikátorů stanovených ve strategii romské integrace.


Výbor zejména:

  • spolupracuje na tvorbě a případné revizi strategie romské integrace;
  • pravidelně vyhodnocuje implementaci strategie romské integrace ze strany gestorů jednotlivých opatření;
  • spolupracuje na tvorbě materiálu týkající se naplňování strategie romské integrace;
  • sleduje vynaložené finanční prostředky evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na integraci Romů;
  • sleduje plnění doporučení a závazků týkajících se integrace Romů plynoucích z členství České republiky v Evropské unii;
  • sleduje plnění mezinárodních závazků České republiky týkajících se integrace Romů;
  • sleduje plnění doporučení mezinárodních organizací týkajících se integrace Romů v České republice;
  • projednává usnesení vlády týkající se integrace Romů;
  • projednává Zprávu o stavu romské menšiny za daný rok;
  • plní další úkoly uložené Radou.

Aktuálně platný Statut je uveden v příloze. Výbor se řídí Jednacím řádem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.


Členky a členové

Baršová Andrea

Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj: Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Mazal Rostislav

Ministerstvo pro místní rozvoj: Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu

Slováková Radka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pavelka Jan

Ministerstvo kultury

Gažiová Ladislava

zástupkyně odborné veřejnosti

Herman Daniel

zástupce odborné veřejnosti

Holý Dalibor

Český statistický úřad

Hrdlička Ferdinand

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Miko Jaroslav

zástupce odborné veřejnosti

Navrátil Jiří

Asociace krajů České republiky

Vlčková Gabriela

Generální ředitelství  Úřadu práce ČR

Petr Pavel

zástupce odborné veřejnosti

Petroková Helena

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Polák Adolf

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Strouhal Václav

krajští koordinátoři pro romské záležitosti

Ščuková Zuzana

Kancelář veřejného ochránce práv

Škarka Daniel

Svaz měst a obcí České republiky