Pro média

21. 1. 2016 14:01

Akce Alkohol odhalila stovky opilých dětí a potvrdila vysokou toleranci ke konzumaci alkoholu u nás

PRAHA, 21. ledna 2016 - Přes 5000 příslušníků policie a 2000 účastníků státní správy a samosprávy zkontrolovalo od října do prosince 2015 téměř 4000 klubů a 18000 osob. Z toho bylo při kontrolách nalezeno 660 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj. Rekordmanem se stal chlapec ze Středočeského kraje, kterému policisté naměřili hodnotu 3,25 ‰. Policie byla nucena téměř 180 mladistvých omezit na osobní svobodě. Šlo o vůbec první rozsáhlou akci kontrol, do které bylo zapojeno nejvíce státních složek.

„V první a druhé fázi kontrol jsme zkontrolovali do sedmi tisíc osob, ve třetí fázi pak do pěti tisíc osob, z toho jsme celkově řešili 660 dětí, které požily alkohol. Nejvíce znepokojivé zůstaly dva případy. Mladistvému chlapci ze Středočeského kraje policisté naměřili hodnotu 3,25 ‰ alkoholu v dechu a dívce z Prahy 2,16 ‰,“ uvedl 1. náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek s tím, že se policisté, kromě tolerance provozovatelů, setkali také s otevřeností rodičů ke konzumaci alkoholu jejich dětí. „V rámci kontrol jsme byli nuceni zadržet 178 osob. Rodiče, kteří si své děti přišli vyzvednout na policejní oddělení, často argumentovali, že i oni jako mladí zkoušeli alkohol a chování svých dětí ve většině případů omlouvali.“

Policie spolu s národním protidrogovým koordinátorem akci kontrol zahájila masivním informováním veřejnosti, aby provozovatele varovala od nezákonného prodeje návykových látek osobám mladších 18 let. Kontroly potvrdily, že i přes to provozovatelé dětem alkohol prodávali. „Problém tu existuje a spolu s ním vysoká tolerance celé společnosti, která ukazuje, že v naší zemi jsou zákony jedna věc, ale jejich dodržování věc druhá. I z našich průzkumů vyplývá, že na 87 % mladistvých vnímá dostupnost alkoholu jako velmi snadnou. Proto se k tomu snažíme postavit systémově a v duchu spolupráce nejrůznějších složek napříč rezorty,“ sdělil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Z dalších výsledků vyplývá, že bylo zjištěno na 586 protiprávních jednání, 19 trestných činů a také 67 případů držení omamných a psychotropních látek (OPL), z toho se 57 týkalo marihuany a sedm pervitinu (další viz.tabulka výsledků v příloze). Celkem bylo zjištěno 1223 přestupků.

Akci kontrol a celkové spolupráce zapojených složek se chystáme zopakovat a případně rozšířit. Veškeré kontroly by ale měly jít ruku v ruce s prevencí, a to jak u dětí, tak i u rodičů a prodejců. Proto očekáváme spolupráci také na politické úrovni, v soukromém sektoru a všude tam, kde je tolerance vůči konzumaci alkoholu mezi dětmi vnímána jako alarmující.,“ uzavřel za 1. náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

„Česká republika často zaujímá přední příčky v mnoha negativních jevech. Stejně je tomu tak i u počtu osob mladších 18-ti let, které jsou pravidelnými konzumenty alkoholu a tabákových výrobků. Tito mladí pak snáze přecházejí k užívání drog. Naše společnost je až příliš tolerantní k požívání alkoholu,“ uvedla koordinátorka prevence kriminality Zuzana Pidrmanová s tím, že neznalost či neuvědomování si zdravotních i sociálních dopadů závislostí vede ke skutečnosti, že rodina je prvním místem, kde s alkoholem a tabákem přijdou uživatelé do styku již v raném věku. „Potýkáme se s protiprávním jednáním, kterého se lidé dopouštějí právě pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, proto v rámci policejní práce klademe kromě represe zvýšený důraz na preventivní opatření napříč celou společností,“ dodala Pidrmanová.

Z pohledu České obchodní inspekce byla kontrolní akce úspěšná. Z celkového počtu přibližně 330 kontrol bylo porušení obecně závazných právních předpisů zjištěno při 160 kontrolách, což představuje bezmála polovinu ze všech provedených kontrol. V rámci kontrolní akce uložila obchodní inspekce 60 pokut v celkové hodnotě téměř 90 000 korun, další sankce budou uloženy následně. „Zjištěná porušení právních předpisů se týkala především zásad poctivosti prodeje výrobků. ČOI zjistila ve sto případech nedodržení deklarovaného množství prodávaných nápojů nebo nesprávné účtování, dále neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a nevydání dokladu o zakoupení výrobků,“ přiblížil náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný.

Živnostenské úřady se v rámci všech tří etap zúčastnily celkem 622 kontrol. Při kontrolách bylo zjištěno celkem 222 porušení zákona, za která bylo uloženo 106 pokut v celkové výši 137 200 korun. Celkem116 případů je nadále v řešení. S ohledem na svoje kompetence se živnostenské úřady zaměřily především na kontrolu plnění povinností podle živnostenského zákona. „V rámci kontrol živnostenských úřadů byly zjištěny závady spojené především s povinností podnikatele ve vztahu k provozovně, tzn. řádné označení provozovny. Často se jednalo také o porušení informačních povinností, např. povinnosti informovat o tom, zda hostinské zařízení je kuřácké či nekuřácké nebo označit místa prodeje alkoholických nápojů informací o zákazu prodeje osobám mladším 18 let,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný.

„Z výsledků kontrol, které provedly živnostenské úřady a regionální inspektoráty ČOI je zřejmé, že problematice ochrany zejména mladistvých před alkoholem a drogami musí dozorové orgány věnovat soustavnou pozornost,“ uvedl Novotný a uzavřel účast ČOI a živnostenských úřadů na kontrolách s tím, že jedním z nástrojů k posílení ochrany mladistvých v této oblasti je i vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: „Cílem návrhu v oblasti snížení dostupnosti legálních a nelegálních drog je i snížit dostupnost alkoholu pro mladistvé, a to zejména zvýšením odpovědnosti provozovatele pohostinských zařízení za prodej nebo podání alkoholu mladistvým. Věřím, že tento nový zákon spolu s důslednou kontrolou přispějí k snížení dostupnosti návykových látek zejména pro mladé lidi.“

Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který má nahradit dosud platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, je v současnosti projednáván ve výborech Poslanecké sněmovny. Tento návrh zákona by měl mimo jiné přispět k lepší vymahatelnosti práva tím, že odstraňuje tzv. důkazní nouzi. Nově je prodejce alkoholu povinen zajistit, aby v jeho provozovně nedocházelo ke konzumaci alkoholu nezletilými. Nesmí jim nejen prodat alkohol, ale ani podání alkoholu umožnit. Je také oprávněn nezletilého, který je zjevně pod vlivem alkoholu, z provozovny vykázat, případně požádat o asistenci Policii ČR.


Návrh zákona přináší v oblasti ochrany mladistvých proti alkoholu následující změny proti současnému stavu:

 

 • nově se stanoví možnost pro obec obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud jde o místa nebo akce, které jsou přístupné osobám mladším 18 let
   
 • nově je možné udělit sankci provozovateli, v jehož provozovně se nachází osoba mladší 18 let zjevně pod vlivem alkoholu, bez nutnosti prokazovat úmyslné podání alkoholu
   
 • rozšíření pravomocí zástupců kontrolních orgánů České obchodní inspekce (ČOI) o kontrolu dodržováním zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a povinnost Policie ČR nebo obecní policie poskytnout orgánům ČOI součinnost
   
 • zavedení nové pravomoci ČOI , a to o možnost uzavření provozovny v délce až 2 dnů pokud je v provozovně hrubým způsobem porušován zákon
   
 • úprava výše sankcí za porušení zákona: horní hranice pokut za správní delikty u podnikajících fyzických i právnických osob se zdvojnásobuje. Za nejtěžší delikty, jako je prodej tabáku či alkoholu nezletilým hrozí pokuta až 1 000 000 Kč

 

 

Kontakty pro média:

 

Odbor protidrogové politiky ÚV:  

MgA. Renata Hladná

Mob. +420 728 302 397

Email: hladna.renata@vlada.cz   

 

Oddělení tisku PP ČR:                                                                  

kpt. Bc. Jozef Bocán                                                                     

Mob. +420 731 670 548                                                       

Email: jozef.bocan@pcr.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter