Pro média

13. 8. 2018 18:00

RVKPP projednala navýšení rozpočtu v následujících letech, řešení otevřené drogové scény v Praze a aktuální stav hazardního hraní v ČR

Praha, 13. 8. 2018 – V Hrzánském paláci proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Jde již o třetí jednání od rozhodnutí předsedy vlády o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády. Místopředsedkyní Rady vlády je nově jmenovaná ředitelka odboru protidrogové politiky Jarmila Vedralová, která dnes byla současně uvedena do funkce národní koordinátorky pro protidrogovou politiku. Členy rady jsou zástupci odborných společností a ministerstev.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP) projednávala především financování protidrogové politiky v roce 2019, zapojení zdravotních pojišťoven do financování, otevřenou drogovou scénu v Praze se zaměřením na oblast Václavského náměstí a hlavního nádraží, dostupnost legálních návykových látek dětem a aktuální stav hazardního hraní v ČR.

Premiér Andrej Babiš v závěru jednání RVKPP zdůraznil možné zdanění hazardu, především z důvodu setrvávajícího vysokého rozvoje hráčství. V ČR je 500 tisíc hráčů v riziku rozvoje problémového hráčství a až 100 tisíc patologických hráčů. Průměrný hráč prohraje za svůj život přes 1 milion korun a zadluží se do výše 800 tisíc korun.

Jako další oblast zdanění vidí premiér tabákové výrobky, kde nedochází ke spalování tabáku a které jsou v současné době stále více populární.

Otevřená drogová scéna v Praze a financování substituční léčby

Ministerstvo vnitra bylo pověřeno realizací opatření vedoucích k eliminaci otevřené drogové scény v Praze, zejména výskytu drogově závislých osob, dealerů drog a dalších osob z oblasti Václavského náměstí a oblasti hlavního nádraží v Praze.

Paralelně vznikla z iniciativy Prahy 1 pracovní skupina Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha 1. Cílem je příprava komplexního řešení problematiky zneužívání drog a prostituce na Václavském náměstí, zahrnujícího jak represivní složku, tak účinné spektrum pomáhajících služeb. Do řešení jsou zapojeni všichni relevantní zástupci orgánů veřejné správy a organizací poskytujících adiktologické služby.

Ministerstvo vnitra potvrdilo, že v současné době probíhá na Václavském náměstí a v okolí hlavního nádraží v průměru 16 akcí měsíčně. Vymýcení drog z těchto míst však podle ministerstva není možné realizovat pouze cestou represe, je také třeba spolupracovat jak s místními úřady, tak i adiktologickými službami v oblasti prevence.

Odborníci zdůraznili potřebu intervencí v oblasti nelegálních drog. Výrazně by podle nich mohlo pomoci také adekvátní financování substituční léčby osob závislých na opiátech ze systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby alespoň jeden přípravek (např. buprenorfin) plně hradila pojišťovna a závislí si jej nemuseli doplácet či shánět levněji na černém trhu. V této oblasti by odborníci rádi viděli větší zapojení zdravotních pojišťoven, které jsou, podle nich, schopny tímto způsobem jeden bezplatný přípravek pro pacienty zajistit.

Ze zahraničních zkušeností (pozn. i českých zkušeností s metadonem) se lidé se substitucí lépe začleňují do běžného života, vrací se do práce a mohou opět přispívat do státního rozpočtu.

Financování protidrogové politiky v roce 2019

Rada vlády schválila v dubnu mimořádné kolo dotačního řízení na rok 2018 v objemu 36 milionů Kč, v rámci něhož bylo podáno 173 žádostí o dotaci, s celkovým požadavkem 82,5 milionů Kč. Vyhověno bylo 154 žádostem.

Prioritním zaměřením mimořádného dotačního řízení je dofinancování stávajících adiktologických služeb, tedy posílení kapacit, rozvoj sítě krajských center pro patologické hráče, programy poradenství a pomoci prostřednictvím internetových technologií, podpora projektů zajišťujících substituční léčbu.

Rozpočet na protidrogovou politiku byl v roce 2017 schválen v rozsahu 141 milionů korun. Letos se, včetně navýšení o 36 milionů, schválilo financování protidrogové politiky v rozsahu 165 milionů a v roce 2019 by mělo jít o 181 milionů. Podle odborníků je třeba rozpočet navýšit na 246 milionů celkem, a to z důvodu dobudování základních adiktologických služeb. Dosavadní prostředky nedovolují podporu všech potřebných aktivit v oblasti prevence a léčby. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že bude jako předseda RVKPP o dofinancování a stabilizování sítě pomoci závislým i nadále usilovat.    

Aktuální stav hazardního hraní v ČR

Data z výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2017, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády (dále NMS), ukazují, že v roce 2017 již byla více než třetina všech peněz vložených do hazardních her vložena v on-line prostředí. Objem vsazených peněz meziročně vzrostl o 14 %, objem prohraných peněz o 1 %.

Aktuální data představil Radě vlády vedoucí NMS Viktor Mravčík: „V ČR je přibližně 500 tisíc hráčů v riziku rozvoje problémového hráčství, z nich až kolem 100 tisíc ve vysokém riziku. Problémoví hráči trpí depresemi, úzkostmi, sebevražedností a dalšími zdravotními důsledky. Průměrný hráč v léčbě prohrál za život přes milion korun a zadlužil se do výše 800 tisíc korun.“

Od ledna 2017, kdy začal platit zákon o hazardních hrách, má dozor nad provozováním hazardních her v prostředí kamenných provozoven v kompetenci Celní správa ČR, která provedla v uplynulém roce 2060 kontrol, při nich odhalila 488 porušení zákona a zabavila přes 1000 herních zařízení, včetně několika desítek kvízomatů.

Ministerstvo financí od roku 2017 vede seznam nepovolených hazardních her on-line, který zveřejňuje na svých webových stránkách a které jsou blokovány poskytovateli připojení k internetu. V únoru 2018 obsahoval seznam 102 webových stránek, z toho 96 variací na stránky 1xbet.com.

„Rostoucí nabídka hazardního hraní on-line představuje výzvu pro regulační orgány. Je ale také rizikem pro rozvoj problémového hráčství, a týká se to i kurzových sázek. V riziku jsou především mladí muži,“ doplnil podle dat NMS Mravčík.

Nový zákon o hazardních hrách ukládá řadu povinností provozovatelům. Sami provozovatelé mají nyní ze zákona povinnost poskytnout hráčům nabídku sebeomezujících opatření a informace o škodlivosti hraní či kontakty na pomáhající programy. Zkušenosti hráčů s nabídkou informací a sebeomezení jsou však zatím nízké.

„Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost, týká se to 90 % hráčů v léčbě,“ řekl Mravčík. S hazardním hraním je navíc spojena i trestná činnost – krádeže se někdy dopustilo 43 % patologických hráčů v léčbě, podvodu 29 % a zpronevěry 27 %.

Více k výsledkům výroční zprávy najdete v tiskové zprávě na stránkách vlády.

Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR v roce 2017 najdete ke stažení na www.drogy-info.cz.

 

Kontakt pro média:

MgA. Renata Povolná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
M +420 728 302 397
e-mail: povolna.renata@vlada.cz

www.vlada.cz 
www.drogy-info.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter