Národní strategie a akční plány

14. 8. 2020 20:16

Akční plány realizace Národní strategie protidrogové politiky na roky 2010 až 2018

K realizaci Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 bylo vypracováno šest akčních plánů. Stručné informace k jednotlivým akčním plánům a jejich plná znění.

Informace k jednotlivým akčním plánům

  • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek - akční plán schválila vláda dne 22. června 2016 usnesením č. 567. Priority stanovené Akčním plánem 2016–2018 pro oblast nelegálních drog vycházely z průběžného hodnocení strategických cílů, ze závěrečného hodnocení plnění priorit předchozího akčního plánu a z provedené analýzy slabých stránek a problémů v jednotlivých oblastech protidrogové politiky.  Obsahoval intervenční oblasti odpovídající pilířům a podpůrným oblastem protidrogové politiky definovaným v Národní strategii protidrogové politiky 2010–2018.
  • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní - akční plán projednala vláda dne 9. listopadu 2015 a schválila jej usnesením č. 915. Jednalo se o historicky prní akční plán, zaměřený na tuto oblast integrované protidrogové politiky. Akční plán vycházel ze souhrnu hlavních zjištění a doporučení zprávy o sociálně patologických dopadech hazardních her v České republice (Hazardní hraní v České republice a jeho dopady), kterou schválila vláda dne 15. září 2014, dále ze zahraničních zkušeností a doporučení a z výsledků diskuse pracovní skupiny pro přípravu akčního plánu pro oblast hazardního hraní, která realizovala SWOT analýzy situace v klíčových oblastech protidrogové politiky. Akční plán obsahoval intervenční oblasti odpovídající pilířům a podpůrným oblastem protidrogové politiky definovaným v Národní strategii protidrogové politiky 2010–2018.
  • Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018 - dne 20. srpna 2015 vláda projednala (usnesení č. 671) Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Jedním z akčních plánů byl Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018. Plán byl připraven Ministerstvem zdravotnictví a měl sloužit také jako implementační nástroj Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018. Dokument není připojen - byl zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
  • Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018 - dne 20. srpna 2015 vláda projednala (usnesení č. 671) Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Jedním z akčních plánů byl Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018. Plán byl připraven Ministerstvem zdravotnictví a měl sloužit také jako implementační nástroj Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018. Hlavním cílem Akčního plánu bylo snížení spotřeby a škod působených alkoholem. Dokument není připojen - byl zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
  • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 - plán schválený usnesením vlády ze dne 27. 3. 2013 č. 219. Akční plán obsahoval 103 aktivit, rozdělených do sedmi intervenčních oblastí: (1) specifická primární prevence, (2) léčba, (3) snižování rizik, (4) snižování dostupnosti, (5) koordinace a financování, (6) monitoring-výzkum-hodnocení, (7) mezinárodní spolupráce. Každá intervenční oblast obsahovala aktivity, milníky, termíny a výstupy plnění aktivit, odpovědnou a spolupracující instituci a zejména finanční předpoklady. Akční plán 2013–2015 byl založen na principu integrované protidrogové politiky, spojujícím nejen užívání nelegálních návykových látek, ale i témata jako je alkohol, tabák a hazardní hraní do společných politik. Fenomén návykového chování v jednotlivých oblastech je úzce propojen, jde do značné míry o stejné cílové skupiny osob.
  • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové plitiky na období 2010 až 2012 - účelem akčního plánu bylo detailněji rozpracovat plánované postupy pro naplňování cílů Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, kterou vláda České republiky schválila svým usnesením č. 340 ze dne 10. května 2010. Akční plán byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 47. Akční plán obsahuje intervenční oblasti odpovídající 4 pilířům a 3 podpůrným oblastem protidrogové politiky definovaným v Národní strategii 2010–2018: primární prevence; léčba a sociální začleňování; snižování rizik; snižování dostupnosti drog; koordinace a financování; monitoring, výzkum, hodnocení; mezinárodní spolupráce. Vzhledem k důležitosti systémového řešení problémů týkajících se užívání legálních drog (alkoholu a tabáku) vznikla v tomto akčním plánu nová intervenční oblast: alkohol a tabák. Připojena je knižní publikace akčního plánu, vydaná pod ISBN 978-80-7440-051-3.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty