Strategické dokumenty

5. 10. 2009 15:01

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009

Zpráva z evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009 byla projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky v květnu 2010. Vláda zprávu projednala dne 14. června 2010 jako materiál pro informaci.

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 byla realizována na základě úkolu uloženého v Akčním plánu realizace Národní protidrogové politiky na období 2007-2009 (aktivita č. 26.3),

Cílem evaluace bylo zjistit, do jaké míry se podařilo dosáhnout cílů stanovených v Národní strategii 2005–2009, jaký byl její účinek na drogovou situaci a její úspěchy či neúspěchy za dané období.

Evaluace probíhala od května 2009 do března 2010, přičemž šlo o interní evaluaci zajišťovanou sekretariátem RVKPP; podíleli se na ní odborníci a subjekty odpovědné za implementaci aktivit protidrogové politiky.

Evaluace vycházela z teoretického modelu zjednodušeného politického cyklu. Zaměřila se na fáze formulování, implementování a pak hodnotila výsledky protidrogové politiky. Byla využita kombinace různých kvalitativních a kvantitativních metod sběru a analýzy dat od analýzy dokumentů a semi–strukturovaného rozhovoru přes dotazníkové šetření po SWOT analýzu v pracovních skupinách a analýzu epidemiologických dat.

Zpráva z evaluace popisuje úroveň a stav dosažení jednotlivých strategických cílů na období 2005-2009 v širších souvislostech – identifikaci možných faktorů, které mohly dosažení strategických cílů ovlivnit, a to ve fázi formulování i ve fázi implementace protidrogové politiky. Ukázalo se, že charakter a potenciál aktivit, které byly obsaženy v akčním plánu, a rovněž úspěšnost implementace těchto aktivit koresponduje s úrovní dosažení strategických cílů, k jejichž dosažení dané aktivity přispívaly.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter