Pracovní skupina k veřejným sbírkám

14. 12. 2020 11:29

Pracovní skupina k veřejným sbírkám

Pracovní skupina k veřejným sbírkám (dále jako „Pracovní skupina“) byla zmocněnkyní vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. zřízena při Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, a to na základě usnesení tohoto výboru ze dne 11. června 2020.

První jednání pod vedením Ing. Marka Šedivého, prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s., se uskutečnilo dne 26. listopadu 2020. Vzhledem k epidemiologické situaci vzniklé v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 proběhlo online formou. Pracovní skupinu tvoří zástupci nestátních neziskových organizací, soukromého sektoru, akademické obce a veřejné správy.

Záměrem pracovní skupiny je zpracování podkladů pro novelu stávajícího případně vytvoření nového zákona týkajícího se veřejných sbírek a také projednání aplikační praxe stávajícího zákona a vytvoření doporučení k Příručce k zákonu o veřejných sbírkách, vydanou Ministerstvem vnitra, která představuje metodickou podporu primárně určenou podřízeným správním orgánům, které zabezpečují agendu veřejných sbírek (kraje a Magistrát hl. m. Prahy), a která bude uplatňována do doby, než dojde k novelizaci nebo přijetí nového zákona. Aktuální zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) není na současnou dobu zcela aplikovatelný a je třeba jeho koncepční změny. Finanční a komunikační nástroje v oblasti veřejných sbírek se od doby sepsání zákona velmi změnily – na řadu online i finančních nástrojů není zákon aplikovatelný, což přináší velké problémy nejen pořadatelům, ale také administrátorům veřejných sbírek.

Cíle Pracovní skupiny:

1. Zpracovat podklady pro vytvoření nového zákona

  • vyjasnit terminologii (individuální filantropie) jak pro případnou novelu zákona (nový zákon), tak pro aktuální výklad Příručky;
  • formulovat východiska (smysl zákona, míra kontroly soukromých prostředků ze strany státu, otázka, kdo má legitimní zájem do veřejných sbírek vstupovat);
  • identifikovat problematické části (technické parametry) zákona včetně otázky zveřejňování dat;
  • ošetřit procesní stránku (jednotná aplikace zákona ze strany krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy);
  • ošetřit bezpečnostní aspekty u zahraničních sbírek;
  • ošetřit specifika nadací a nadačních fondů

2. Vypracovat připomínky k Příručce, která bude uplatňována do doby, než dojde k novelizaci nebo přijetí nového zákona.

Snahou je získat pohled z různých zainteresovaných stran a započít otevřený a konstruktivní dialog na tomto poli. Své závěry bude Pracovní skupina následně předkládat Výboru pro legislativu a financování, při němž je zřízena. Po jejich projednání budou předloženy Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a Ministerstvu vnitra jako podnět pro přípravu novely zákona případně nového zákona o veřejných sbírkách.

Tajemnice pracovní skupiny: Mgr. Hana Fungačová, Odbor lidských práv a ochrany menšin (fungacova.hana@vlada.cz, tel.: 296 153 349)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy