Výroční zprávy, publikace, metodiky

15. 5. 2023 13:00

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022

Druhá souhrnná zpráva o závislostech v ČR v tomto rozsahu, komplexně shrnující situaci v oblasti užívání tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků, alkoholu, problematického užívání psychoaktivních léků, užívání nelegálních drog a hazardního hraní v ČR.

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022 je v pořadí druhou zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), která přináší komplexní přehled o situaci v oblasti užívání návykových látek a dalších forem závislostního chování v České republice.

Zpráva byla projednána Poradním výborem pro sběr dat o závislostech. Dne 6. března 2023 byla schválena Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Poté byla zpráva předložena vládě ČR. Na program jednání vlády dne 12. dubna 2023 byla zařazena pod čj. 268/23.

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022

Zpráva shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti legislativy a politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání nelegálních drog, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj kriminality a aktuální trendy na trzích s produkty se závislostním potenciálem. Popisovány jsou poslední dostupné výsledky (z běžných statistik jde obvykle o údaje za r. 2021, z výběrových šetření také výsledky z r. 2022) a tam, kde jsou dostupné časové řady studií, jsou prezentovány i trendy ve vývoji situace v posledních deseti letech. Tematické kapitoly shrnují situaci a vývoj podle jednotlivých témat politiky v oblasti závislostí.

Zdrojem informací uvedených v této zprávě jsou dílčí tematické zprávy zpracované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti v l. 20212022, doplněné o aktuální data dostupná z běžných statistik, výročních a výzkumných zpráv:

  • Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021,
  • Zpráva o alkoholu v České republice 2021,
  • Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2021,
  • Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021,
  • Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022,
  • Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022.

Zdroje informací, dat a aktuálních trendů, které jsou citovány v jednotlivých tematických zprávách, jsou v souhrnné zprávě dále uváděny bez podrobných referencí. Tam, kde byla data aktualizována o nové údaje, jsou uváděny odkazy na jejich zdroj.

Vzhledem k aktuální situaci v r. 2022 se zpráva zabývá také dopady krize na Ukrajině a následné uprchlické vlny z Ukrajiny do evropských zemí na situaci v oblasti závislostí a adiktologické služby v České republice.

Pro bibliografické citace/

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, Z., ORLÍKOVÁ, B., ROUS, Z., ČERNÍKOVÁ, T. 2023. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022 [Summary Report on Addictions in the Czech Republic in 2022] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-311-8 (online, PDF)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter