Dotace pro rok 2019

Řízení o poskytnutí dotace včetně postupu žadatelů o dotaci se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Podrobnosti tohoto řízení, práva a povinnosti žadatelů o dotaci a Úřadu vlády ČR jako poskytovatele dotace stanoví Směrnice vedoucí Úřadu vlády č. 9/2018 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky, která je nedílnou součástí této výzvy.

Plánovaná výše finančních prostředků: 165 mil. Kč (v jednání je žádost o navýšení)

Název dotačního programu: Protidrogová politika

Podporované aktivity:                    

Preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek a/nebo osoby závislé nebo ohrožené jiným typem závislostního chování a jejich blízké. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity a práci s veřejností včetně aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí, včetně hodnocení přijatých intervencí. Podpora je určena rovněž na aktivity zaměřené na plnění akčních plánů integrované protidrogové politiky a na podporu aktivit v problematice užívání metamfetaminu včetně mezinárodní spolupráce v problematice užívání metamfetaminu.

Financování projektů/služeb, jež podléhají systému certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (v gesci RVKPP) a certifikaci programů prevence rizikového chování (v gesci MŠMT), je podmíněno platným certifikátem odborné způsobilosti.

Podá-li žadatel žádost o dotaci na novou službu, která podléhá certifikaci odborné způsobilosti (služba, která existuje, ale v dotačním řízení RVKPP v předchozích třech letech o dotaci nežádala), podmínka platné certifikace odborné způsobilosti nemusí být splněna pro první rok účasti v dotačním řízení.

Podá-li žadatel žádost o dotaci na nově vznikající službu, která podléhá certifikaci odborné způsobilosti (nově začínající služba, která žádá o finanční podporu v rámci dotačního řízení RVKPP), podmínka platné certifikace odborné způsobilosti nemusí být splněna pro první dva roky účasti v dotačním řízení.

Dotační oblasti:       

 1. Síť služeb a projektů, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé nelegálních návykových látek, hazardní/patologičtí hráči, uživatelé alkoholu a tabáku nebo osoby ohrožené uvedeným závislostním chováním.
 2. Projekty informační, výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky.

Do této oblasti se můžou přihlásit projekty:

 • informační, zaměřené na práci s veřejností, včetně aktivit propagujících činnost služeb a projekty síťování,
 • monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí, včetně studií proveditelnosti/vhodnosti přijetí určitých opatření a hodnocení již přijatých intervencí, ekonomických studií v oblasti nabídky i poptávky apod.
 • podpora specifických aktivit v problematice užívání metamfetaminu (včetně farmakoterapie) a projekty podpory mezinárodní spolupráce v oblasti prevence, léčby, metod práce s klienty a výzkumu v oblasti užívání metamfetaminu,
 • zaměřené na plnění aktivit akčních plánů integrované protidrogové politiky (akční plán pro oblast nelegálních návykových látek, pro oblast hazardního hraní, pro omezení škod způsobených alkoholem a pro oblast kontroly tabáku).

Priority dotačního řízení:

V případě, že konečná výše alokovaných finančních prostředků nebude umožňovat podporu všech projektů, bude prioritní podpora zaměřena:

 1.  U dotační oblasti I. na:
  • Udržení dlouhodobě podporované sítě služeb a uspokojení závazků, které Úřadu vlády ČR (RVKPP) vyplývají z uzavřených Smluv o dlouhodobé spolupráci na realizaci projektu protidrogové politiky.
  • Nízkoprahové služby poskytující nebo zprostředkující možnost testování na infekci HIV, virovou hepatitidu typu C, případně syfilis u problémových uživatelů drog.
  • Dobudování a udržení/rozvoj sítě krajských center prevence, poradenství a léčby pro patologické hráče.
  • Programy, v rámci kterých je poskytována substituční léčba.
  • Programy poradenství a nabídku pomoci prostřednictvím internetu a nových informačních technologií.
  • Projekty selektivní a indikované prevence, a to v případě primárně-preventivních programů.
 2. U dotační oblasti II. bude prioritně podpořeno dokončení víceletých výzkumných projektů, které byly podpořeny již v r. 2018.

Okruh oprávněných žadatelů:

Do dotačního řízení RVKPP se mohou přihlásit žadatelé s právní formou:

 1. spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 2. ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 3. registrovaná církev nebo náboženská společnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 4. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platných do 31.12.2013,
 5. sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
 6. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, poradenské, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti.

 

Nové subjekty/organizace vstupující do dotačního řízení RVKPP musí prokázat činnost v oblasti, na kterou si žádají o dotaci, nejlépe z oblasti závislostí či příbuzných oblastí, a to referencemi na činnost v posledních 3 letech.

Harmonogram dotačního řízení:

Termín zveřejnění výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace: srpen 2018

Termín uzávěrky přijímání žádostí: 30. září 2018 

Termín schválení dotací: prosinec 2018

Termín výplaty dotací: březen 2019

Další informace pro žadatele:

Dotační řízení RVKPP pro rok 2019 bude probíhat standardně prostřednictvím elektronické aplikace http://dotace-drogy.vlada.cz.

Formuláře a další podrobnější instrukce potřebné pro podání žádosti do dotačního řízení RVKPP 2019 jsou zveřejněny na portálu http://dotace-drogy.vlada.cz/dokumenty pod nadpisem Dotační řízení na rok 2019.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy umožňují zahrnout práci dobrovolníků do spolufinancování projektu. Výše hodinové sazby dobrovolníků, kterou lze zahrnout do spolufinancování projektů na r. 2019 je zveřejněna na portálu http://dotace-drogy.vlada.cz/faq-1 pod nadpisem „Výklad k některým ustanovením Směrnice a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

Žadatel o dotaci může dle § 19 odst. 4 správního řádu pro urychlení komunikace požádat o doručování písemností v rámci dotačního řízení na jím určenou adresu pro doručování nebo elektronickou adresu. Tato možnost je uvedena v elektronické aplikaci v části Informace o žadateli. Tímto není dotčena povinnost poskytovatele doručovat písemnosti zejména rozhodnutí a usnesení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Upozorňujeme žadatele o dotaci, že vzhledem k technickým požadavkům elektronické aplikace, je nutné vyplnit základní informace o žadateli v elektronické aplikaci v dostatečném předstihu před zahájením podávání žádosti na konkrétní projekt. Modul předkládání projektů se zpřístupní po provedení kontroly základních informací o žadateli.

Formulář části A, který se vkládá do elektronické aplikace, podepíše žadatel elektronickým podpisem. Pokud žadatel elektronický podpis nevlastní, vloží sken podepsaného formuláře do elektronické aplikace a originál podepsaného formuláře zašle v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1. Pro splnění podmínky dodržení termínu předložení žádosti o dotaci je rozhodné datum prvotního odeslání prostřednictvím elektronické aplikace.

Sekretariát RVKPP dále informuje žadatele o dotaci, že aktuality vztahující se k průběhu dotačního řízení budou průběžně zveřejňované na portálu dotace-drogy.vlada.cz.

Úřad vlády ČR v rámci dotačního řízení na r. 2019 nebude uzavírat s příjemci dotace nové Smlouvy o dlouhodobé spolupráci na realizaci projektů protidrogové politiky.

Upozornění pro nové žadatele a nové projekty:

Sekretariát RVKPP dále doporučuje zejména novým žadatelům, aby předkládání nových projektů bylo konzultováno se sekretariátem RVKPP předem, a to nejpozději 10 pracovních dnů před termínem podávání žádostí o dotaci, tak aby bylo možné předložený koncept projektu posoudit, případně k němu sjednat schůzku a projednat s předkladatelem. Komunikovat můžete prostřednictvím e-mailové korespondence zasílané na e-mail:  konvalinova.renata@vlada.cz nebo telefonicky na 224 003 823.

Informace k ochraně osobních údajů:

Žadatel je povinen zajistit souhlas fyzických osob se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely evidence dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zpracovávány budou následující údaje: Název, IČ a adresa organizace, jméno, příjmení a e-mail statutárního zástupce nebo osoby pověřené na základě plné moci, jméno, příjmení a e-mail vedoucího projektu. Tento souhlas platí do jeho odvolání, nejdéle však po dobu povinné archivace podkladů.

Informace o možném postupu poskytovatele:

Poskytovatel dotace upozorňuje žadatele, že na dotaci není právní nárok.

K žádosti o dotaci podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží.

Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci.

Žádost o poskytnutí dotace nelze podat ústně do protokolu.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.

Bude-li žádost o poskytnutí dotace trpět vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad a poskytne mu k tomu lhůtu 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.

Poskytovatel před vydáním rozhodnutí vyzve žadatele k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Výzva k vyjádření se nezasílá žadateli, jehož žádosti se v plném rozsahu vyhovuje a žadateli, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4.

Poskytovatel usnesením řízení zastaví v případě, že:

 1. žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti,
 2. žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému ve výzvě k podání žádosti,
 3. neodstraní-li žadatel o dotaci podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení, ve lhůtě stanovené poskytovatelem,
 4. zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 5. nastane jiný důvod stanovený § 66 odst. 1 správního řádu.

Poskytovatel rozhodnutím

 1. zcela poskytne dotaci,
 2. zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace, nebo
 3. dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.

Podmínky pro použití dotace a povinnosti příjemce dotace

V případě, že žádost o dotaci bude podpořena zcela nebo podpořena z části, bude dotace poskytnuta za těchto podmínek:

 1. Příjemce dotace (dále jen „příjemce“) je povinen využívat dotaci v souladu s tímto Rozhodnutím, s konečnou podobou rozpočtu dotace, která tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí, a s obsahem žádosti o poskytnutí dotace, která byla podkladem pro vydání tohoto Rozhodnutí v rozsahu odpovídajícímu konečné podobě rozpočtu a výši poskytnuté dotace.
 2. Příjemce je dále povinen:
 1. dodržet účel projektu uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, včetně případných dodatků, na který byla dotace poskytnuta, a v rámci něho služby nebo jiné podporované aktivity realizovat na území České republiky, nejde-li o mezinárodní projekt;
 2. vést účetnictví v plném, případně zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy;
 3. vést úplně, průkazně a pravdivě analytické účty tak, aby jednotlivé druhy uznatelných nákladů byly vedeny odděleně od ostatních nákladů příjemce; vést účetnictví k projektu (celkové náklady projektu vč. spolufinancování) a k dotaci (náklady hrazené z dotace poskytnuté Úřadem) prokazující řádné zaúčtování nákladů jednotlivých položek rozpočtu;
 4. zřetelně označit účetní doklady prokazující využití finančních prostředků dotace (např. číslem Rozhodnutí);
 5. vynakládat poskytnuté finanční prostředky z dotace účelně, hospodárně a efektivně, přičemž: účelností se rozumí použití finančních prostředků z dotace, které zajistí optimální míru dosažení účelu, pro který je projekt realizován; hospodárností se rozumí minimalizace výdajů finančních prostředků z dotace k zajištění cíle projektu při dodržení odpovídající kvality stanoveného cíle; efektivností se rozumí použití finančních prostředků z dotace, kdy je dosaženo nejlepších možných výstupů (např. rozsah, kvalita) ve srovnání s objemem prostředků na zajištění těchto výstupů
 6. v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta, použít dotaci pouze ke krytí uznatelných nákladů skutečně vynaložených v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu. Poskytnuté finanční prostředky lze použít ke krytí uznatelných nákladů vzniklých od počátku kalendářního roku. Uznatelnými náklady jsou také náklady zaúčtované v měsíci prosinci kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta, a které budou uhrazeny v lednu následujícího kalendářního roku;
 7. nepřekročit 70% podíl dotace ke krytí skutečně vynaložených celkových nákladů projektu, pokud nebylo schváleno překročení tohoto podílu samostatným rozhodnutím;
 8. pokud je projekt financován dotacemi i z dalších státních zdrojů, nepřekročit 70% podíl v souhrnu všech těchto dotací ke krytí skutečně vynaložených celkových nákladů projektu, pokud nebylo schváleno překročení tohoto podílu dle písm. g);
 9. nepřekročit víc než o 20 % jednotlivé skupiny položek konečné podoby rozpočtu dotace, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá skupina položek konečné podoby rozpočtu dotace překročena, je jiná skupina položek, popřípadě jiných skupin položek, uspořena. Skupinami položek se rozumí: 1.1 Materiálové náklady celkem, 1.2 Opravy a udržování celkem, 1.3 Cestovné celkem, 1.4 Služby celkem, 1.5 Jiné provozní náklady celkem, 2. Osobní náklady celkem; při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu dotace, nelze tedy čerpat dotaci mimo schválené položky rozpočtu, vyjma změn u skupiny položek 2. Osobní náklady celkem, kde je možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami, a to i na pracovní pozice uvedené v žádosti, u kterých nebyl uveden požadavek na dotaci;
 10. při vynakládání uznatelných nákladů dodržovat příslušné právní předpisy, včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
 11. při financování projektu dotacemi z více státních zdrojů, anebo i z rozpočtů územních samosprávných celků neprovádět duplicitní úhradu stejného nákladu z různých zdrojů;
 12. nerealizovat zisk z dotace;
 13. neposkytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejde-li o úhradu bezprostředně spojenou s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta;
 14. provést vratku dotace vyčíslenou ve vyúčtování dotace za projekt do 15. února běžného kalendářního roku. Vratka dotace po skončení kalendářního roku se rovná té části prostředků dotace, která nebyla příjemcem dotace použita v kalendářním roce, na který mu byla dotace poskytnuta. Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu na základě finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem po skončení kalendářního roku je ČNB 6015 - 4320001/0710. Vratka je provedena v okamžiku připsání příslušné finanční částky na účet Úřadu;
 15. pokud příjemce dotace v průběhu kalendářního roku předčasně ukončí realizaci projektu anebo s realizací projektu nezačne, do 30 pracovních dnů ode dne předčasného ukončení projektu, resp. ode dne svého rozhodnutí projekt nerealizovat, vrátí buď poměrnou část dotace, odpovídající intervalu od skončení realizace projektu do konce kalendářního roku, anebo celou poskytnutou dotaci, na účet Úřadu. Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v případě vrácení části dotace nebo celé dotace v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta je ČNB 4320001/0710. Vratka je provedena v okamžiku připsání příslušné finanční částky na účet Úřadu;
 16. v případě zániku příjemce dotace v průběhu kalendářního roku, na který mu byla poskytnuta dotace provést vratku poměrné části dotace, odpovídající období ode dne provedení účetní závěrky do konce kalendářního roku, a to nejpozději ke dni, k němuž je povinen provést účetní závěrku; Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v případě vrácení části dotace nebo celé dotace v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta je ČNB 4320001/0710. Vratka je provedena v okamžiku připsání příslušné finanční částky na účet Úřadu;
 17. dodržet konečnou podobu rozpočtu dotace, která tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí, včetně specifikace jednotlivých položek, s možnými povolenými odchylkami uvedenými v Části I. odst. 2 písm. i);
 18. nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku odeslat Úřadu podklady
  k vyúčtování dotace a finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem, tzn.: tabulky vyúčtování dotace za projekt; kopie účetních sestav – k projektu (celkové náklady projektu vč. spolufinancování) a k dotaci (náklady hrazené z dotace poskytnuté Úřadem), dokládající řádné zaúčtování nákladů jednotlivých položek finančních prostředků, včetně součtu analytických účtů; doklad o vratce k projektu včetně komentáře odůvodňujícího výši části dotace, která nebyla příjemcem v kalendářním roce použita; závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky za uplynulý kalendářní rok, podklady pro finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem v rozsahu podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, čestné prohlášení statutárního orgánu, případně jiné odpovědné osoby pověřené jednat za příjemce dotace, o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy a zdravotním pojišťovnám a o pravdivosti a úplnosti všech částí a příloh uvedených v rámci vyúčtování a finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem. Pokud byly při administrativní kontrole těchto dokladů zjištěny nedostatky, odstranit je ve stanovené lhůtě;
 19. pokud příjemce dotace v průběhu kalendářního roku předčasně ukončí realizaci projektu anebo s realizací projektu nezačne, oznámit tuto skutečnost spolu s odůvodněním v listinné podobě Úřadu do 15 pracovních dnů ode dne předčasného ukončení projektu, resp. ode dne svého rozhodnutí projekt nerealizovat. V případě, že příjemce vrátí poměrnou část dotace, předloží Úřadu současně s provedením vratky podklady pro vyúčtování dotace podle písm. r);
 20. pokud příjemce dotace v průběhu kalendářního roku zanikne, oznámí tuto skutečnost v listinné podobě Úřadu nejpozději ke dni, k němuž je povinen provést účetní závěrku. Současně s provedením vratky dotace předloží Úřadu podklady pro vyúčtování dotace podle písm. r);
 21. odeslat Úřadu oznámení o odejmutí registrace sociálnímu či zdravotnickému zařízení do 15 pracovních dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo;
 22. při zveřejňování výsledků své činnosti, vycházejících z realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta, do zveřejňovaného textu zapracuje, že „projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky“.
 1. Příjemce dále:
 1. vede výkaznictví o realizaci projektu v rozsahu stanoveném ve formuláři průběžné
  a závěrečné zprávy o realizaci projektu, která je daný dotační rok zveřejněna na internetových stránkách http://dotace-drogy.vlada.cz/;
 2. oznámí změnu identifikačních údajů týkajících se příjemce dotace (ulice, obec, kraj, PSČ, telefon, e-mail, statutární orgán, doklad o předmětu činnosti, změnu bankovního účtu apod.) neprodleně ode dne kdy ke změně došlo. Příjemce dále v dostatečném předstihu informuje Úřad o plánovaných změnách, které se týkají právní formy organizace, zániku organizace/služby či účasti na fúzi apod.;
 3. odešle Úřadu průběžnou zprávu o realizaci projektu za 1. pololetí běžného kalendářního roku nejpozději do 31. srpna téhož roku; 
 4. zašle Závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky za rok, na který byla dotace poskytnuta, také příslušnému krajskému protidrogovému koordinátorovi.

Uznatelné náklady

 1. Uznatelnými náklady projektu jsou náklady vynaložené v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu a ostatní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění podmínek pro realizaci projektu. Z dotace lze hradit pouze náklady, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace poskytnuta. Podle věty druhé se za uznatelné náklady považují i náklady na výroční zprávu, audit a daňové přiznání organizace za předchozí rok, pokud byl projekt v předchozím kalendářním roce podpořen.

 

 1. Uznatelnými osobními náklady v rámci poskytnuté dotace Úřadem jsou náklady vynaložené v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu, které zahrnují:
  1. náklady na mzdy a platy na základě pracovní smlouvy, včetně náhrad mezd/platů a odměn, které je zaměstnavatel povinen vyplácet a jejichž výše (tedy měsíční průměr na období 12 měsíců v období realizace projektu) při zohlednění výše úvazku na projektu a délky trvání pracovního poměru nepřesáhne trojnásobek (u zaměstnanců s druhem práce lékař, psychoterapeut, supervizor, odborný garant, právní poradce, lektor a vedoucí pracovníci, přímo se podílející na projektu) a dvojnásobek (u ostatních pracovníků) tarifu uvedeného v prvním platovém stupni příslušné platové třídy dle přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která se vztahuje na pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky,
  2. ustanovení podle písm. a) se uplatní obdobně u odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP),
  3. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a povinné zákonné pojištění zaměstnanců, hrazené zaměstnavatelem za své zaměstnance.

 

Neuznatelné náklady

Z poskytnuté dotace na realizaci projektu nelze hradit (neuznatelné náklady):

 1. náklady na stravování zaměstnanců, včetně poukázek na stravování zaměstnanců,
 2. pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč
  a provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku
  s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok,
 3. tvorba základního kapitálu,
 4. náklady na reprezentaci (pohoštění, dary a obdobná plnění),
 5. náklady na občerstvení, pokud nejde o projekt, jehož součástí je konání veřejných seminářů, workshopů a konferencí,
 6. náklady na tabákové výrobky a alkoholické nápoje,
 7. daně z přidané hodnoty, u níž je možno uplatnit odpočet,
 8. penále a pokuty,
 9. daně a poplatky nesouvisející přímo s realizací projektu,
 10. odpisy majetku, tvorby rezerv a opravných položek,
 11. náklady na zdravotní péči o klienty, pokud je hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
 12. náklady spojené s pořízením majetku formou leasingu; výjimkou je operativní leasing automobilu využívaného pro potřeby projektu, za předpokladu řádného zdůvodnění míry potřebnosti této položky v návaznosti na projekt a obdrženého doporučení Dotačního výboru vyhovět žádosti; maximální schválená výše příspěvku z dotace činí 60.000 Kč ročně, tj. 5.000 Kč měsíčně,
 13. náklady spojené s placením členských příspěvků odborným společnostem a asociacím, pokud nejde o odborné společnosti a asociace v ČR s přímou návazností na obor adiktologie,
 14. náklady, u kterých není prokázaná souvislost s realizací projektu,
 15. náklady, které nelze prokázat příslušnými účetními doklady.

Kontaktní osoba

Ing. Renata Konvalinová
e-mail: konvalinova.renata@vlada.cz
tel.: 224 003 823