Strategické dokumenty

21. 2. 2016 15:26

Druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

Usnesením vlády České republiky č. 54 z 25. ledna 2016 byla schválena druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 (dále jen „Strategie“).

Usnesením vlády ze dne 24. června 2015 č. 491 byl schválen Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2015, který obsahoval úkol zpracovat druhou revizi Strategie.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „Rada“) svým usnesením č. 07/0715 ze dne 23. července 2015, kterým schválila Akční plán pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 2018, zároveň uložila výkonnému místopředsedovi Rady ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a dalšími věcně dotčenými rezorty připravit návrh revize Strategie ve smyslu detailnějšího rozpracování tématu kontroly tabáku a předložit jej Radě k projednání a následně vládě ke schválení.

Účelem druhé revize Strategie je akcentace tématu kontroly tabáku a s tím související zajištění tematické vyváženosti. Vedle podrobnější specifikace strategie týkající se problematiky nelegálních látek, alkoholu a hazardního hraní, které nyní národní strategie obsahuje, je navrženo odpovídajícím způsobem v tomto kontextu specifikovat problematiku v oblasti kontroly tabáku. Uvedenou revizí tedy nedochází k obsahové změně, či ke změně zaměření národní strategie.

Druhá revize Strategie byla projednána meziresortně v pracovních orgánech Rady – Meziresortní pracovní skupině k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem 22. října 2015, ve Výboru zástupců resortů a institucí 26. října 2015 a následně byla schválena Radou usnesením č. 04/1115 z 10. listopadu 2015.

Revidovanou NSPP naleznete v připojeném dokumentu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter