Národní strategie a akční plány

14. 8. 2020 21:25

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 a její evaluace

Národní strategie schválená usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010, její dvě revize a evaluace.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Vláda projednala Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018 dne 10. 5. 2010; materiál předložený pod č.j. 431/10 schválila. Plné znění schválené národní strategie bylo zveřejněno v elektronické knihovně vlády (ODOK). Dokument připojený k této zprávě obsahuje národní strategii ve formě knižní publikace; ISBN 978-80-7440-045-2.

Strategie navázala na předcházející strategii na období 2005 až 2009 a byla ve značné míře její aktualizací. Byla zpracována na základě závěrů hodnocení úspěšnosti předchozí strategie a reflektovala získané zkušenosti a současný stav vědeckého poznání o fenoménu užívání drog.

Oproti předchozí střednědobé strategii byla Národní strategie 2010-2018 navržena jako dlouhodobý strategický dokument na období 9 let, čímž reflektovala požadavek dlouhodobé kontinuity protidrogové politiky vlády. Národní strategie 2010-2018 stejně jako předchozí strategie definovala základní východiska protidrogové politiky vlády, směry řešení problému užívání drog, principy a přístupy, na kterých protidrogová politika České republiky staví. V souladu se svým dlouhodobým charakterem definovala strategie v obecné rovině 4 základní cíle: (i) snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi, (ii) snížit míru problémového a intenzivního užívání drog, (iii) snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost, (iv) snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi. Podrobnější definování dílčích cílů, nástrojů a aktivit k dosažení strategických cílů a definování priorit protidrogové politiky na nejbližší období pak bylo úkolem a obsahem tří navazujících akčních plánů na období platnosti strategie, každého v délce 3 let - viz Akční plány realizace Národní strategie protidrogové politiky na roky 2010 až 2018.

Národní strategie 2010-2018 byla konzultována v sedmi pracovních skupinách (pro primární prevenci, léčbu a sociální začleňování, snižování rizik, potlačování nabídky, koordinaci a financování, pro monitoring, výzkum, hodnocení a pro mezinárodní spolupráci), které byly zřízeny za účelem tvorby strategie a prvního akčního plánu její realizace. Zřízení skupin schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) svým usnesením č. 03/0609. Účastníky pracovních skupin byli zástupci jednotlivých resortů, krajů a další odborníci z relevantních oblastí protidrogové politiky. Návrh Národní strategie 2010-2018 poté projednal Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP dne 14. ledna 2010 a 31. března 2010 jej projednala RVKPP, která návrh strategie doporučila předložit k projednání vládou.

První revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

První revize byla schválena usnesením vlády  č. 1060 z 15. prosince 2014. V jejím rámci došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně byla integrována strategie k omezení škod působených alkoholem. 

Usnesením vlády č. 746 z 15. září 2014, kterým byla schválena Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardního hraní v ČR, bylo uloženo národnímu protidrogovému koordinátorovi předložit do 31. prosince 2014 revizi Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (dále „NSPP“) tak, aby integrovala politiku v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství.

Usnesením vlády č. 916 z 12. prosince 2012 byl schválen Plán nelegislativních úkolů vlády pro I. pol. 2013, ve kterém byl zahrnut úkol pro ministra zdravotnictví předložitdo 30. června 2013 Národní akční plán k omezení škod způsobených alkoholem. Na základě usnesení vlády č. 157 z 8. září 2013 a usnesení vlády č. 157 z 12. března 2014 došlo ke změně úkolu na předložení Národní strategie omezení škod způsobených alkoholem a k posunu splnění úkolu s termínem do 31. března 2014. Na základě žádosti ministra zdravotnictví byl usnesením vlády č. 423 z 4. června 2014 uvedený úkol zrušen s tím, že strategie omezení škod způsobených alkoholem bude integrována do NSPP.

V souvislosti s uvedenými kroky Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala návrh na revizi NSPP, ve kterém je do NSPP integrováno téma alkoholu (na jednání 28. května 2014 usnesením č. 07/0514) a hazardního hraní a prevence patologického hráčství (na jednání 2. července 2014 usnesením č. 07/0714).

Začleněním problematiky užívání legálních drog, nelegálních drog a závislostního chování, jako je hazardní hráčství, do jednoho strategického dokumentu je vytvořen základ tzv. integrované protidrogové politiky, která je z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů mnohem účinnější v řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost než řešení těchto témat paralelně a odděleně.

Druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

Druhá revize byla schválena usnesením vlády České republiky č. 54 z 25. ledna 2016. 

Usnesením vlády ze dne 24. června 2015 č. 491 byl schválen Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2015, který obsahoval úkol zpracovat druhou revizi Strategie. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 07/0715 ze dne 23. července 2015, kterým schválila Akční plán pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 2018, zároveň uložila výkonnému místopředsedovi Rady ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a dalšími věcně dotčenými rezorty připravit návrh revize Strategie ve smyslu detailnějšího rozpracování tématu kontroly tabáku a předložit jej Radě k projednání a následně vládě ke schválení.

Účelem druhé revize Strategie byla  akcentace tématu kontroly tabáku a s tím související zajištění tematické vyváženosti. Vedle podrobnější specifikace strategie týkající se problematiky nelegálních látek, alkoholu a hazardního hraní, které národní strategie obsahovala, bylo navrženo odpovídajícím způsobem v tomto kontextu specifikovat problematiku v oblasti kontroly tabáku. Uvedenou revizí tedy nedošlok obsahové změně, či ke změně zaměření národní strategie.

Druhá revize Strategie byla projednána meziresortně v pracovních orgánech Rady – Meziresortní pracovní skupině k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem 22. října 2015, ve Výboru zástupců resortů a institucí 26. října 2015 a následně byla schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, usnesením č. 04/1115 z 10. listopadu 2015.

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 byla schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 18. června 2019.

Evaluace protidrogové politiky za období 2010–2018 probíhala na přelomu let 2018 a 2019. Předmětem evaluace byla Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 a její akční plány pro oblast nelegálních návykových látek, alkoholu, tabáku a hazardního hraní.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018  byla schválena usnesením vlády č. 340 dne 10. května 2010 a v průběhu platnosti byla dvakrát revidována. První revizí, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 1060 dne 15. prosince 2014, došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně k integraci politiky v oblasti omezení škod působených alkoholem. Druhou revizí bylo usnesením vlády České republiky č. 54 dne 25. ledna 2016 integrováno do strategie téma kontroly tabáku.

Národní strategie 2010–2018 obsahovala 4 následující strategické cíle (v revidovaném znění):

  • snížit míru experimentálního a příležitostného užívání návykových látek zejména mladými lidmi, snížit míru hazardního hraní mezi dětmi a mládeží,
  • snížit míru problémového a intenzivního užívání návykových látek a problémového hráčství,
  • snížit potenciální rizika spojená s užíváním návykových látek a s problémovým hráčstvím pro jedince a společnost,
  • snížit dostupnost návykových látek zejména pro mladé lidi, posílit zákonnou regulaci hazardního hraní.

Evaluaci Národní strategie 2010–2018 realizoval sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Míra dosažení cílů Národní strategie 2010–2018 bylo hodnoceno na základě dostupných dat o stavu ve věcech nelegálních návykových látek, alkoholu, tabáku a hazardního hraní v ČR, resp. o vývoji stavu s ohledem na stanovené cíle.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter