Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

7. 12. 2020 14:02

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro řešení otázek monitorování situace v oblasti celého spektra látkových i nelátkových závislostí a jejich následků. Byl zřízen usnesením RVKPP č. 296 ze dne 26. března 2003 jako Poradní výbor pro sběr dat o drogách a následně v souladu s principy integrované protidrogové politiky tématicky rozšířen a přejmenován usnesením RVKPP č. 04/0315 ze dne 3. března 2015 na Poradní výbor pro sběr dat o závislostech.

Předseda výboru

PhDr. Ladislav Csémy - Národní ústav duševního zdraví

Členové

 • ministerstva práce a sociálních věcí,
 • ministerstva spravedlnosti,
 • ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
 • ministerstva vnitra,
 • ministerstva zdravotnictví,
 • ministerstva financí – zástupce odboru 34,
 • Národní protidrogové centrály SKVP Policie ČR,
 • Generálního ředitelství cel,
 • Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR,
 • Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním,
 • ČLS JEP – Společnosti pro návykové nemoci,
 • Národního ústavu duševního zdraví,
 • Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
 • Asociace krajů ČR,
 • Svazu měst a obcí ČR,
 • vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti,
 • 2 experti v oboru návykových nemocí a příbuzných oborů.

Podrobnější informace (včetně zápisů z jednání z předchozích let) jsou zveřejněny na národním drogovém informačním portálu drogy-info.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 003 838
e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie