Informační zdroje o NNO

15. 2. 2007 12:44

Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu

V Centrální evidencí dotací ze státního rozpočtu jsou prezentovány informace o poskytnutých účelových dotacích ze státního rozpočtu, které tvoří dílčí část rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol. Dále jsou prezentována data z agentury SAPARD, z MSSF a z ISPROFIN. Data jsou pořízena poskytovateli dotací (resorty, agentury) a předána Ministerstvu financí. Zde dochází k jejich zpracování a uložení do datového skladu. Z něj jsou pak data získávána ("data mining") pomocí SQL a OLAP technologií a prezentována formou tabulek a multidimenzionálních datových kostek. Data jsou dále využívána pro kontrolní a evidenční činnost územních finančních orgánů. Systém obsahuje údaje za rozpočtové roky 1999 až 2006, které byly Ministerstvu financí předány k 12. 12. 2006 (data předaná za I. čtvrtletí 2006 k témuž datu). Za období roku 2005 nebyla dosud předána data z Úřadu vlády České republiky, z Grantové agentury České republiky a z Akademie věd České republiky. Data Ministerstva zemědělství za rok 2003 neobsahují PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) a SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). Vybraná část informací z registru dotací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpřístupněna na Internetu. Údaje jsou zobrazovány včetně informací o provedených kontrolách vůči Administrativnímu registru ekonomických subjektů (ARES) a vůči Centrální evidenci obyvatel (CEO). Ministerstvo financí neodpovídá za věcnou správnost dat převzatých od poskytovatelů dotací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter