Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 11:55

14. října 2003

Zápis ze společné schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony a Výboru RNNO pro spolupráci s EU dne 14. října 2003

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Ing. E. Bartoňová Ing. M. Fantyš
Mgr. R. Hrabčík
Mgr. O. Kalčíková
Mgr. P. Pelcl
Ing. O. Pešek
Ing. P. Sekanina
RNDr. J. Stejskal
PhDr. H. Šilhánová
PaedDr. M. Tomčová
Mgr. M. Tominová-Marksová
RNDr. J. Zetěk

Zástupci: PhDr. V. Filec (za PhDr. L. Vostřákovou)
Ing. P. Holý (za PaedDr. M. Matějkovou)
D. Krouželová (za Ing. M. Brýdla)
M. Pípal (za A. Plachého)
J. Sklenářová (za PhDr. J. Hendrichovou)

Hosté: A. Brabcová - Nadace Open Society Fund Praha
R. Kuchařová - MMR
D. Lýková - MMR


Společné schůze se zúčastnilo 18 členů Výboru pro spolupráci s regiony a 11 členů Výboru pro spolupráci s EU (z nichž 2 jsou současně členy obou výborů) a 5 zástupců. Schůzi výborů vedli jejich předsedové PhDr. J. Wenigerová a RNDr. M. Kundrata.


Program:

1) Seznámení s výsledkem projednávání materiálu "Návrh podpory nestátních neziskových organizací k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie a Zpráva o nestátních neziskových organizacích v procesu integrace České republiky do Evropské unie" vládou ČR (materiál byl připraven Výborem pro spolupráci s EU).

2) Seznámení se stavem operačních programů s ohledem na možnosti zapojení NNO - referovat bude RNDr. M. Kundrata, předseda Výboru RNNO pro spolupráci s EU, a další členové tohoto výboru.

3) Diskuse o možnostech spolupráce krajských samospráv s NNO při naplňování Národního rozvojového plánu a jednotlivých operačních programů.

4) Jmenování zástupce Výboru pro spolupráci s regiony do pracovní skupiny pro přípravu materiálu k problematice veřejně přístupného informačního systému o NNO pro schůzi vlády.


Úvodem společné schůze obou výborů jejich členové odsouhlasili předložený program, který byl rozšířen o bod, týkající se doplnění pracovní skupiny k přípravě materiálu o veřejně přístupném informačním systému o NNO pro jednání vlády.
PhDr. J. Wenigerová seznámila přítomné s činností Výboru pro spolupráci s regiony. Uvedla, že Výbor zpracoval základní principy pro poskytování dotací NNO z rozpočtů krajů a k tomu monitoroval dotační procesy na všech krajích od roku 2003. Díky tomu mohly být krajské dotační politiky zahrnuty do každoroční publikace vydávané Radou "Informace o finančních zdrojích pro NNO z veřejných rozpočtů", a to již pro rok 2003 a také pro rok 2004. Dále uvedla, že Výbor zpracoval souhrnný materiál o decentralizaci části finančních prostředků, určených na státní dotace projektů NNO s krajskou působností na úroveň krajů, a to od roku 2004, který vláda schválila usnesením č. 807 dne 6. srpna 2003. Doporučení základních principů pro poskytování dotací vláda schválila jako součást tohoto materiálu a doporučila hejtmanům je akceptovat. Na závěr informovala, že při přípravě materiálu k decentralizaci Výbor zjistil, že nemá dostatečné a věrohodné údaje o neziskovém sektoru v ČR. Na základě jeho podnětu proto vláda v uvedeném usnesení uložila místopředsedovi vlády a předsedovi Rady ve spolupráci s vybranými ministry zpracovat a vládě do 31. prosince 2004 předložit zprávu o neziskovém sektoru v ČR. Na tomto úkolu bude pracovat pracovní skupina Rady a Výbor bude během příštího roku sledovat a doplňovat výsledky její práce.


AD 1
Seznámení s výsledkem projednávání materiálu "Návrh podpory nestátních neziskových organizací k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie a Zpráva o nestátních neziskových organizacích v procesu integrace České republiky do Evropské unie" vládou ČR (materiál obdrželi členové výborů jako pracovní podklad)

JUDr. H. Frištenská informovala, že materiál "Návrh podpory nestátních neziskových organizací k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie a Zpráva o nestátních neziskových organizacích v procesu integrace České republiky do Evropské unie"měl být předložen k projednání vládě do konce září 2003. Vzhledem k zásadní připomínce Ministerstva financí v rámci meziresortního připomínkového řízení byl termín odložen do konce října 2003. Jedná se o vypuštění úkolu z návrhu usnesení, týkajícího se zajištění možnosti zálohových plateb k financování nákladů projektů NNO. Uvedla, že Rada na svém posledním zasedání dne 19. září 2003 pověřila sekretariát - pokud bude MF na své připomínce trvat - k jednáním, aby bylo nalezeno vhodné řešení.


AD 2 a 3
Seznámení se stavem operačních programů s ohledem na možnosti zapojení NNO a diskuse o možnostech spolupráce krajských samospráv s NNO při naplňování Národního rozvojového plánu a jednotlivých operačních programů.

RNDr. M. Kundrata informoval přítomné, že místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš doporučil dne 4. září 2003 řídícím orgánům jednotlivých operačních programů do monitorovacích výborů zástupce NNO (jako členy a jejich zástupce), které na základě kriterií (schválených Radou dne 8. července 2003) vybral Výbor pro spolupráci s EU na své schůzi dne 28. srpna 2003. Poté požádal přítomné zástupce resortů, aby aktualizovali stav přípravy jednotlivých operačních programů, a to z hlediska NNO a možnosti zúčastnit se využívání strukturálních fondů EU, např. jako partneři veřejné správy.
Ke Společnému regionálnímu operačnímu programu uvedla D. Lýková, zástupkyně MMR, že 12. září 2003 po jednání s Evropskou komisí získal SROP konečnou podobu. Bude mít 5 priorit, které budou podpořeny finančními prostředky ve výši 454 mil. EUR na dobu tří let, tj. v prvním programovacím období. Projekty budou podporovány ve výši 35% až 80%, kriteria a podrobné podmínky se teprve připravují. Účast NNO je možná ve třech z pěti priorit (v pěti opatřeních). Průběžné informace lze získat na internetové adrese: www.strukturalni-fondy.cz. V diskusi upozornil R. Haken na závěry letošní celostátní všeoborové konference NNO, které se týkají možnosti projednávání finálních verzí operačních programů s neziskovým sektorem a potřeby nastavení jasné metodiky přípravy všech dokumentů.
K Operačnímu programu Rozvoj lidských zdrojů uvedl J. Čtvrtník, zástupce MPSV, že OP RLZ byl finančně navýšen. Globální grant nebyl zpochybněn - 1% z finančního objemu na budování kapacit NNO bude implementovat Nadace rozvoje občanské společnosti. Podpora z prostředků EU na projekty může být do výše 80%, zálohové platby jsou výjimečně možné. Na kofinancování se bude podílet MPSV, počítá se s symbolickým spolufinancováním organizacemi předkládajícími projekty cca do 5% (z toho polovina může být hrazena dobrovolnickou prací). Monitorovací výbor bude založen na konci roku 2003, počítá se v něm se zástupcem NNO. V diskusi R. Haken upozornil na nutnost budování projektových partnerství s tím, že není jasné, jak dokáží kraje identifikovat NNO pro spolupráci. K tomu vystoupili zástupci krajů Ing. P. Holý z kraje Vysočina, Ing. I. Ondráčková z Magistrátu Hl. m. Prahy, D. Krouželová z Pardubického kraje a MUDr. J. Drbal z Jihomoravského kraje. Představili modely spolupráce s NNO s ohledem na strukturální fondy tak, jak jsou v jejich kraji nastavené. Oba výbory požádaly zástupce krajů, aby do zápisu dodali stručný popis modelu jejich kraje při spolupráci s NNO s ohledem na strukturální fondy. Tyto podklady budou připojeny k zápisu ze schůze.
K Operačnímu programu Infrastruktura uvedla Ing. M. Černá, zástupkyně MŽP, že na čtyři priority operačního programu je vyčleněna částka 240 mil. EUR. Dne 20. října 2003 bude projednán konečný rámec financování - aktuální informace budou zveřejněny na www.env.cz, informace lze získat rovněž u Mgr. D. Pelátové (MŽP), tel.: 267 12 20 55, a Ing. O. Pokorné (MD), tel.: 251 431 111.
K Operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství informoval RNDr. M. Kundrata, že se zástupce Mze Ing. M. Fantyš pro nemoc omluvil.


AD 4
Jmenování zástupce Výboru pro spolupráci s regiony do pracovní skupiny pro přípravu materiálu k problematice veřejně přístupného informačního systému o NNO pro schůzi vlády

JUDr. Hana Frištenská informovala přítomné, že do konce roku 2003 má být vládě předložen materiál "Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) MF". Uvedla, že Rada na svém posledním zasedání dne 19. září 2003 rozhodla o založení pracovní skupiny, která bude za přípravu návrhu pro vládu odpovídat a kterou je potřebné doplnit o zástupce Výboru pro spolupráci s regiony. Požádala členy tohoto výboru, aby navrhli svého zástupce.

Závěr:
Členové Výboru pro spolupráci s regiony doporučili většinou hlasů do pracovní skupiny Ing. P. Holého, z Krajského úřadu Vysočina.


Na závěr společné schůze členové obou výborů formulovali a většinou hlasů schválili následující usnesení:

Členové Výboru pro spolupráci s regiony a Výboru pro spolupráci s EU:
- podporují zavedení používání zálohových plateb z Evropského sociálního fondu k financování nákladů projektů před uskutečněním výdaje tehdy, kdy Konečným příjemcem/Konečným uživatelem bude NNO,
- vyzývají kraje k vytváření a posilování partnerství s NNO při přípravě projektů pro strukturální fondy EU,
- považují za účelné, aby do výborů regionálního rozvoje v jednotlivých NUTS II byli jmenováni zástupci NNO, a to na základě doporuční Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.Přílohy:
- Informace o nastavení systému spolupráce s NNO s ohledem na jejich postavení konečného příjemce v JPD pro Cíl 2 a Cíl 3
- Příprava neziskového sektoru Pardubického kraje na využívání SF EU
- Akční plán ke zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina pro čerpání fondů EU


PhDr. Jaroslava Wenigerová, v.r., předsedkyně Výboru pro spolupráci s regiony

RNDr. Miroslav Kundrata, v.r., předseda Výboru pro spolupráci s EU


V Praze dne 17. října 2003


Věc: Informace o nastavení systému spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi (NNO) s ohledem na jejich postavení konečného příjemce v Jednotných programových dokumentech pro Cíl 2 a Cíl 3 (JPD)

1) Koneční příjemci
NNO jsou předpokládanými konečnými příjemci v těchto opatřeních JPD 2 (3 z 6):
Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí
Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze
a v těchto opatřeních JPD 3 (6 z 8):
Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti
Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí
Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání
Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací
Opatření 5.1 Sladění rodinného a pracovního života
V JPD 3 je dále část prostředků (1 %) vyčleněna na tzv. Globální grant, který bude zaměřen pouze na podporu a rozvoj neziskového sektoru poskytujícího služby podporující integraci skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. Zprostředkujícím orgánem tohoto grantu bude Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).


2) Školení
První školení týkající se programů JPD, cílené na pražské NNO a pořádané MHMP, se konalo 16. června 2003. Byl na něm podán podrobný výklad obou programů i možností, které se pražským neziskovým organizacím v rámci JPD 2 (zajistil STR SURM MHMP) a JPD 3 (zajistilo MPSV a NVF) otevírají. Školení však proběhlo s velmi nízkou účastí zástupců NNO a bude proto nutné obdobné školení ještě zopakovat.
Ve spolupráci STR SÚRM MHMP a MČ Praha 11 a MČ Praha 12 proběhla dvě samostatná školení o programech JPD, kromě jiných za účasti zástupců místních NNO.
Další školení budou zajišťovat řídící orgány JPD 2 a JPD 3, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a v rámci pražského magistrátu nově zřízený Odbor fondů Evropské unie (FEU MHMP), jenž bude v systému implementačních struktur obou programů plnit roli zprostředkujícího orgánu na úrovni regionu a sekretariátu regionální rady ve smyslu zákona o podpoře regionálního rozvoje (č. 248/2000).


3) Komise JPD
Pro dokončení přípravy a implementaci pražských JPD ustavila Rada hl. m. Prahy na principu partnerství komisi (komise JPD Rady HMP), v níž jsou zastoupeni všichni klíčoví partneři, kteří se budou na realizaci obou programů podílet: zástupci regionu hl. m Praha, MMR, MPSV, MF, Úřadu práce, Hospodářské komory hl. m. Prahy, ČSÚ a NNO.
Za NNO jsou členy této komise:
Ing. Zuzana Drhová (Zelený kruh), za ekologicky zaměřené nezisková organizace,
MUDr. Milena Černá (SKOK), za sociálně zaměřené nezisková organizace.
Na obdobném principu budou zřízeny i Monitorovací výbory JPD 2 a JPD 3, tj. vždy s účastí zástupců pražských NNO.Příprava neziskového sektoru Pardubického kraje na využívání SF EU
Aktivity Pardubického kraje za období červenec 2003 – říjen 2003

V souvislosti s procesem přípravy na čerpání finančních prostředků z evropských fondů se Pardubický kraj obrátil prostřednictvím “Výzvy“ na všechny potenciální uchazeče o čerpání prostředků z evropských fondů s žádostí o zasílání projektových záměrů. “Výzva“ obsahovala dopis samosprávy, dotazník předběžného zájmu a vysvětlivky k vyplnění dotazníku. Cílem této akce bylo získat informace o základních parametrech projektů, které mají ambice ucházet se o podporu ze SF EU. Projektové záměry do databáze je možné zasílat průběžně. Vzhledem k eventuální možnosti finanční podpory kraje při přípravě, popř. i realizaci projektů a z toho vyplývající nutnosti zařazení požadavků do rozpočtu Pardubického kraje proběhla první uzávěrka databáze 27. 8. 2003. Formulář a vysvětlivky jsou k dispozici na webových stránkách Pardubického kraje. Databáze projektů (projektových záměrů) slouží jako zdrojová základna , se kterou je možné dále pracovat, mj. například propojovat společné záměry různých subjektů kraje.
S cílem přispět k vytváření partnerských projektů Pardubický kraj inicioval a finančně podpořil vzdělávací seminář "Příprava neziskového sektoru na využívání finančních zdrojů EU", kterého se kromě představitelů neziskových organizací kraje zúčastnily také zástupci krajského úřadu a městských úřadů kraje.

Dana Krouželová, Krajský úřad Pardubického kraje, OKPP-neziskový sektor
dana.krouzelova@pardubickykraj.cz


Akční plán ke zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina pro čerpání fondů EU

I Vysočina chápe možnosti, které se nám vstupem do EU nabízejí. K tomu, abychom je dostatečně využili, slouží „akční plán“.
Jeho záměrem je získat databázi realizovatelných projektových záměrů, které bude moci kraj vázat na vyhlašované programy v následujících letech. Ke sběru a tvorbě projektových záměrů budeme mít tzv. sběrače, bezplatně proškolené zájemce z řad veřejnosti (fyzické i právnické osoby). Školení, kterým sběrači musejí projít, je v několika fázích zaměřeno na seznámení s regionální politikou EU, operačními programy, programem rozvoje kraje a řízením projektového cyklu, dále jsou seznamováni s praktickými dovednostmi potřebnými ke zpracování jednotlivých záměrů a se zásadami komunikace s potencionálními nositeli těchto záměrů. V této fázi využíváme personální kapacity regionální rozvojové agentury a spolupráci s dlouhodobým expertem na čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů, který pro kraj pracuje v rámci projektu Phare 2001 IB. S úspěšnými absolventy školení bude uzavřena smlouva o dílo, a ti pak budou provádět v době od prosince 2003 do června 2004 sběr projektových záměrů, který bude finančně ohodnocen.
Zadávání projektových záměrů je možné přes internetový přístup. Hodnocení projektových záměrů budou provádět k tomu určení a proškolení pracovníci kraje. Databáze mj. umožňuje vyhledávat vzorové záměry, podobné záměry spojovat a adresně vázat jednotlivé záměry na nabízející se zdroje.
V současnosti již proběhla první fáze školení a připravuje se druhá.

Petr Holý, KrÚ Vysočina, ORR, holy.p@kr-vysocina.cz


Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 14.10.2003

První krok sběrači projektů zvládli
V rámci plnění „Akčního plánu ke zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina“ uspořádal odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina ve dnech 11. a 12. října první ze dvou školení pro zpracovatele projektových záměrů. Ti se budou podílet na vytváření databáze projektových záměrů subjektů v kraji Vysočina.
„Školení se zúčastnilo celkem 281 zájemců z celého kraje. Seznámeni byli s důvodem tvorby databáze projektových záměrů, s regionální politikou EU, s operačními programy, s Programem rozvoje kraje a také se Společným regionálním operačním programem. Další část školení obsahovala informace, které se týkaly řízení projektového cyklu, tvorby logického rámce projektu a způsobu realizace cílů, přání a myšlenek pomocí projektů,“ přiblížila Jiřina Šedová z pořádajícího odboru.
Absolventy školení, které neodradilo velké množství informací, čeká v nejbližší době druhá část, tentokrát dvoudenní. Ta se uskuteční v průběhu listopadu a účastníci se na něm naučí praktickým dovednostem potřebným ke zpracovávání jednotlivých záměrů. Neméně důležitou částí bude komunikace s potenciálním nositelem projektového záměru. „Účastníci na závěr absolvují test, který prokáže jejich vědomosti a schopnosti přenést myšlenku nositele projektu do podoby projektového záměru se všemi jeho náležitostmi. Ti úspěšní se následně stanou spolupracovníky kraje Vysočina při sběru projektových záměrů a v období od prosince 2003 do června 2004 se budou zabývat sběrem projektových záměrů,“ řekla J. Šedová.
Na proškolení zpracovatelů projektových záměrů úzce spolupracují s krajským odborem regionálního rozvoje Regionální rozvojová agentura Vysočina, která jako renomovaný zpracovatel projektů předává účastníkům své praktické zkušenosti, především v oblasti projektové přípravy a Dyma Švec, dlouhodobý expert v kraji Vysočina na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v rámci projektu Phare 2001 IB.

R. Burketová

Více informací J. Šedová, 564 602 545, sedova.j@kr-vysocina.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter