Zápisy ze schůzí

17. 9. 2007 15:49

5. října 2006

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 5. října 2006
Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina

Schůzi Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen "Výbor") řídil jeho předseda RNDr. M. Kundrata.

Program schůze:
1) Informace zástupců resortů o stavu přípravy nových operačních programů
2) Zprávy zástupců nestátních neziskových organizací v monitorovacích výborech
3) Komentář Centra pro komunitní práci k efektivitě zapojení nestátních neziskových organizací do přípravy nového programovacího období
4) Diskuse a formulace doporučení


RNDr. M. Kundrata zahájil schůzi Výboru poděkováním všem jeho členům za jejich dosavadní práci. Zhodnotil způsob práce Výboru i samotné Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada"); jeho výhody i nevýhody. Cílem dnešní schůze by měla být dohoda na další činnosti Výboru v mezidobí, než bude jmenován nový předseda Rady. Mezi úspěchy práce Výboru RNDr. M. Kundrata zařadil např. zasazení se o účast zástupců nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO") na přípravě strategických dokumentů, jejich členství v monitorovacích výborech, v Evropském hospodářském a sociálním výboru atd. V nedávné době byly zpracovány texty o dosavadní účasti NNO v programech Evropské unie; do konce roku by měly být publikovány. Nakonec představil členům Výboru P. Hubkovou, novou vedoucí pracoviště sekretariátu Rady a tajemnici Rady. P. Hubková shrnula aktuální situaci Rady a jejího sekretariátu.


AD 1) Informace zástupců resortů o stavu přípravy nových operačních programů

RNDr. M. Kundrata vyzval jednotlivé zástupce ministerstev ve Výboru, aby informovali o současném stavu přípravy programových dokumentů na programovací období 2007 - 2013.

Mgr. M. Kuna uvedl, že pro NNO je v připravovaném Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen "OP LZZ") pravděpodobně nejdůležitější Priorita 3 Sociální integrace a rovné příležitosti (resp. její opatření 3.1 Podpora sociální integrace a 3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce). Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV") do OP LZZ zahrnulo vše, co Evropský sociální fond umožňuje. MPSV navrhlo rozdělit prostředky na začleňování sociálně vyloučených skupin a na ostatní cílové skupiny. Aktivity budou totožné, rozdíl bude v odlišných způsobech implementace. Pro OP LZZ byla snížena finanční alokace z 10 % na 7 %, tj. z cca 2 mld. Kč ročně na 1,4 mld. Kč ročně, podle Mgr. M. Kuny to však je dostačující. Do 10. října 2006 má MPSV předložit návrh OP LZZ Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen "MMR"). Řídicím orgánem OP LZZ bude MPSV, zprostředkujícím subjektem bude Odbor sociálních služeb nebo celý Úsek 2. Systém financování OP LZZ bude stejný jako u zákona o sociálních službách. Dobu zahájení realizace OP LZZ však zatím není možné stanovit. Ministerstvo financí provádí v současné době audit všech operačních programů, který by měl být hotov do konce roku 2006. Poskytování pomoci z OP LZZ bez ukončeného auditu by bylo riskantní. Podle Mgr. M. Kuny by mohly být první výzvy k předkládání projektů zveřejněny na koncem roku 2007. MPSV má podle něj dostatek finančních prostředků na předfinancování projektů. Na dotaz RNDr. M. Kundraty, zda je předfinancování zajištěno u všech operačních programů, odpověděla Ing. R. Soukupová, že otázka předfinancování je kompetenci každého řídicího orgánu.

Mgr. M. Kuna dále uvedl, že do konce října by měly být všechny operační programy předloženy vládě ke schválení. Potom budou předloženy Evropské komisi, která na jejich schválení má čtyři měsíce. Velký důraz je kladen na monofondovost, proto veškeré aktivity OP LZZ budou spadat pod MPSV. Jednotlivé operační programy jsou psány v obecné rovině, protože podrobnější informace k jejich implementaci budou uvedeny v prováděcích dokumentech.

Ing. L. Lefnerová podala aktuální informace o administraci finančního mechanismu EHP / Norsko. Kvůli špatné spolupráci s Evropskou komisí trvalo schvalování projektů z první výzvy skoro celý rok. S výjimkou MPSV špatně spolupracují i ostatní resorty. Podrobnější informace o finančním mechanismu EHP / Norsko jsou na internetových stránkách Centra pro zahraniční pomoc.

Na vystoupení Ing. L. Lefnerové navázala PhDr. H. Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, která pomoc z finančního mechanismu EHP / Norsko administruje. Uvedla, že projekty mohou předkládat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Minimální rozpočet projektu je 10.000 eur, maximální 50.000 eur. V rámci první výzvy bude rozděleno celkem 3,3 mil. eur. Doba trvání projektu je jeden rok. Systém poskytování pomoci je stejně jako byl u Phare - 80 % záloha, 20 % po ukončení projektu. Žadatel musí vložit 10 % z vlastních zdrojů. Nadace předpokládá, že budou vyhlášeny ještě nejméně dvě další výzvy s dobou trvání projektu dva roky. Druhá výzva bude vyhlášena v roce 2008. Konec administrace pomoci z EHP / Norsko bude v roce 2011. Do té doby nadace rozdělí celkem 9,3 mil. eur.

Ing. J. Soběslavská uvedla k Operačnímu programu Životní prostředí (dále jen "OP ŽP"), že NNO se mohou ucházet o podporu především v rámci environmentálního vzdělávání (Priorita 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentálního vzdělávání, poradenství a osvětu). Jedná se však o investiční prioritu, resp. opatření. Je zaměřena především na vybavení a rekonstrukci poradenských center. Kromě toho bude možné tímto opatřením financovat i tvorbu filmů. Finanční alokace na tuto prioritu ještě není jasná. Otázka neinvestičních opatření dosud není vyjasněna. Původně byla neinvestiční opatření v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Nyní mají být součástí OP LZZ, tedy pod MPSV, ovšem finanční alokace na MPSV převedena nebyla. Pravděpodobná příčina toho je převod finančních prostředků na regionální operační programy.

Ing. R. Soukupová informovala přítomné o stavu přípravy Integrovaného operačního programu (dále jen "IOP"). Zástupci NNO se mohou zapojit do přípravy IOP v rámci intervencí 2.1 (sociální integrace), 2.2 (zdravotnictví), 2.3 (zaměstnanost) a 3.2 (kultura). V souvislosti s tím také vyzvala zástupce NNO k větší účasti v pracovních skupinách pro přípravu IOP. K regionálním operačním programům uvedla Ing. R. Soukupová, že se jedná o politickou prioritu. MMR v současné době jedná s Asociací krajů České republiky. Regionální operační programy by měly mít jednotnou strukturu, ve skutečnosti si je ale jednotlivé NUTS II připravují každý po svém. Evropská komise však podle Ing. R. Soukupové na jednotné struktuře bude pravděpodobně trvat. Na základě novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, vznikly místo původních sekretariátů Regionálních rad úřady Regionálních rad. Celý systém fungování regionů soudržnosti je tedy v současnosti od základů přepracováván.

Kromě IOP je MMR ještě řídicím orgánem Operačního programu Technická asistence. V rámci tohoto operačního programu se budou pořádat i různá školení; i tady by tedy NNO mohly najít uplatnění.

Ing. V. Kracíková uvedla, že Ministerstvo vnitra (dále jen "MV") není řídicím orgánem žádného operačního programu. Tento resort však předpokládá využívání tří operačních programů: OP LZZ, IOP a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen "OP VVI"). V rámci OP LZZ plánuje MV zapojení do Priority 4 Veřejná správa a veřejné služby, v rámci IOP do Prioritní osy 1 Informační společnost a Prioritní osy 2 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb (konkrétně do Oblasti intervence 2.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik) a v rámci OP VVI do Oblasti podpory 1.3 Rozvoj kapacit cíleného neprůmyslového výzkumu a vývoje v regionech. MV však nepočítá se zapojením NNO.

Závěr:
Členové Výboru vzali na vědomí informace zástupců resortů o stavu přípravy nových operačních programů.AD 2) Zprávy zástupců NNO v monitorovacích výborech

Ing. I. Šašek informoval přítomné, že jeho dosavadní práce v monitorovacím výboru Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství byla velice zajímavá. Ministerstvo zemědělství sice zástupce NNO z žádných jednání nevylučovalo, ale prakticky nebylo možné cokoli prosadit, protože byli vždy demokratickým způsobem přehlasováni. Upozornil na skutečnost, že je zapotřebí více osvěty, co se týče implementace operačních programů. Podle jeho zkušenosti např. banky o tom příliš nevědí, což samozřejmě komplikuje situaci žadatelům o podporu z operačních programů, kteří pro své projekty potřebují úvěry od bank.

Ing. Z. Drhová hovořila o své zkušenosti z práce v monitorovacím výboru Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (dále jen "JPD2"). Vyskytovaly se prý problémy s čerpáním finančních prostředků. Členové monitorovacího výboru nebyli nikdy seznámeni s konkrétními projekty JPD2, jen s jejich příklady.

RNDr. J. Kulich z monitorovacího výboru Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů měl podobnou zkušenost jako Ing. Z. Drhová. Hlavním přínosem členství v monitorovacím výboru byly podle něj informace. Také se vůbec nezabývali konkrétními projekty.

Závěr:
Členové Výboru vzali na vědomí informace zástupců NNO v monitorovacích výborech.AD 3) Komentář Centra pro komunitní práci k efektivitě zapojení NNO do přípravy nového programovacího období

K tomuto bodu měl vystoupit M. Parvonič z Centra pro komunitní práci Střední Čechy. RNDr. M. Kundrata ho však omluvil, protože byl v zahraničí.


AD 4) Diskuse a formulace doporučení

RNDr. M. Kundrata vyzval členy Výboru, aby navrhovali další postup činnosti Výboru a Rady do budoucna.

Ing. R. Soukupová navrhla, aby se Rada spojila s Asociací krajů České republiky. Kromě toho upozornila, že všechny operační programy by měly jít do konce října do vlády. Pokud v nich do té doby nebudou NNO uvedeny jako možní koneční příjemci pomoci, už se do nich později nedostanou. Dále uvedla, že potom bude ještě nutné ohlídat prováděcí dokumenty.

Závěr:
Členové Výboru doporučili Radě setkání s Asociací krajů České republiky
Členové Výboru požádali sekretariát Rady, aby se obrátil na jednotlivé řídicí orgány operačních programů pro období 2007 - 2013 s dotazem, kdo je členem za NNO v pracovních skupinách pro přípravu těchto programů.RNDr. M. Kundrata, v. r.
předseda Výboru


V Praze dne 10. října 2006
Zpracoval: Sekretariát Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter