Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

11. 10. 2007 14:17

11. září 2007

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 11. září 2007

Přítomni / omluveni: viz prezenční listina

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") řídila její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková.

Program zasedání:

1) Úvod
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání
3) Plán činnosti Rady na rok 2007
4) Informace ze schůze Výboru Rady pro Evropskou unii
5) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006 včetně posouzení systému udělování dotací
6) Složení Výboru Rady pro legislativu a financování
7) Složení Výboru Rady pro regiony
8) Návrhy na doplnění členů Rady
9) Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru
10) Databáze nestátních neziskových organizací
11) Informace Nadace rozvoje občanské společnosti o přípravě 2. výzvy Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace z Finančních mechanismů EHP / Norska
12) RůznéAd 1) Úvod
Zasedání Rady zahájila její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková a vyzvala nové členy Rady, aby se představili. Novými členy byli Ing. S. Cysař z Ministerstva pro místní rozvoj, Ing. T. Kažmierski z Ministerstva životního prostředí a Ing. L. Bennerová z České ženské lobby. MUDr. D. Stehlíková dále přivítala hosty zasedání, pana R. Málka a JUDr. P. Ptáčníka, vedoucího Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Navrhla Radě změnu a doplnění programu zasedání: bod č. 11 na žádost JUDr. H. Frištenské přesunout jako jeden z prvních, bod č. 6 přesunout za bod č. 2 a doplnit za něj nový bod Informace o financování nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"), které poskytují sociální služby a které pracují s občany se zdravotním postižením.

Závěr:
- Členové Rady jednomyslně schválili upravený program zasedání.AD 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání
Ing. M. Vyšín informoval členy Rady o plnění jednotlivých úkolů z minulého zasedání Rady:
- Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2006 - byly zapracovány připomínky členů Rady a byla předložena vládě pro informaci na její schůzi dne 11. června 2007.
- Usilovat o zapracování globálních grantů do jednotlivých operačních programů a mezi příjemce doplnit NNO včetně nadací a nadačních fondů - sekretariát Rady připravil příslušné dopisy na jednotlivé řídící orgány. Reakce byly většinou negativní. Jediný řídící orgán, který prakticky plně vyhoví uvedeným požadavkům, bude Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
- Půjčkový program Nadace rozvoje občanské společnosti - proběhlo první jednání s Ministerstvem financí; jednání budou dále pokračovat.
- Usilovat o zajištění zálohového financování u projektů, předkládaných NNO - sekretariát Rady uskutečnil průzkum všech operačních programů včetně regionálních. Výsledkem byl zpracovaný přehled, informující o tom, jakým způsobem je v jednotlivých operačních programech řešeno předfinancování či zálohové financování, jakým způsobem jsou definovány NNO jako příjemci pomoci a jaká bude periodicita předkládání monitorovacích zpráv. Tento podklad obdrželi členové Rady před zasedáním.
- Nový Statut Rady - právě skončilo vnější připomínkové řízení. Sekretariát Rady se bude v nejbližší době zabývat vypořádáváním připomínek.
- Plán činnosti Rady na zbývající část roku 2007 - po posledním zasedání Rady byl plán činnosti doplněn o návrhy členů Rady a byl doplněn o některé další aktuální úkoly. Další podrobnosti viz bod č. 5 dnešního zasedání.
- Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2008 - materiál byl dopracován, předložen vládě a vláda ho schválila svým usnesením ze dne 11. června 2007 č. 631.
- Zajistit transparentní proces jmenování zástupců NNO do monitorovacích výborů k jednotlivým operačním programům - informaci o tomto bodu podal RNDr. M. Kundrata. Zástupci NNO byli a jsou vybíráni standardním způsobem (rozšíření výzvy, dodání životopisů a motivačních dopisů kandidátů, elektronické hlasování členů Výboru Rady pro Evropskou unii o jednotlivých kandidátech).
- Zajistit, aby se vyjednávání o Národním strategickém referenčním rámci zúčastnil za Radu Ing. D. Stulík - Ing. D. Stulík se spojil s PhDr. M. Kopicovou jako jednou z osob, které měly na starosti vyjednávání Národního strategického referenčního rámci (dále jen "NSRR"). Podle připomínek Evropské komise k tehdejší verzi NSRR nebyl do implementace strukturálních fondů dostatečně zapojen potenciál NNO. PhDr. M. Kopicová poskytla prostřednictvím Ing. D. Stulíka sekretariátu Rady komentář Evropské komise k NSRR a ke třem operačním programům, financovaným z Evropského sociálního fondu: Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačnímu programu Praha Adaptabilita. Sekretariát Rady informoval Radu a její Výbor pro Evropskou unii o možnosti vyjádřit se k těmto dokumentům. Zájemcům zaslal sekretariát Rady zmíněné dokumenty a reakce na ně poslal přes Ing. D. Stulíka PhDr. M. Kopicové.

Závěr:
- Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání.AD 6) Složení Výboru Rady pro legislativu a financování
MUDr. D. Stehlíková informovala členy Rady, že je zapotřebí na dnešním zasedání schválit složení nového Výboru Rady pro legislativu a financování, aby tento výbor mohl začít co nejdříve fungovat. K tomuto bodu vystoupila Mgr. P. Kalousová.
Dohromady se sešlo celkem 35 nominací, ale podle Mgr. P. Kalousové je to příliš vysoký počet. Ideální počet členů je cca 15. Všichni zájemci byli požádáni o své životopisy a motivační dopisy, aby bylo možné zhodnotit jejich možný přínos pro výbor. Návrh složení tohoto výboru zpracovali ve spolupráci se sekretariátem Rady členové Rady Mgr. P. Kalousová, PhDr. K. Schwarz a JUDr. H. Frištenská. Mgr. P. Kalousová přečetla členům Rady jména osob, které by byly vhodnými členy tohoto výboru. Dále doporučila, že by bylo vhodné rovnou vybrat i předsedu výboru. Na toto místo navrhla JUDr. H. Frištenskou, která souhlasila.

Závěr:
- Členové Rady jednomyslně schválili složení Výboru Rady pro legislativu a financování a požádali předsedkyni Rady, aby jmenovala jeho členy.AD 11) Informace Nadace rozvoje občanské společnosti o přípravě 2. výzvy Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace z Finančních mechanismů EHP / Norska
Informaci k tomuto bodu přednesla JUDr. H. Frištenská z Nadace rozvoje občanské společnosti. Jedná se o významný zdroj finančních prostředků pro NNO a proto by o něm podle JUDr. H. Frištenské měla být Rada informována.
Členové Rady dostali ještě před zasedáním zpracovanou analýzu 1. výzvy Blokového grantu pro NNO. 2. výzva bude vyhlášena koncem letošního roku (pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince). Budou opět vyhlášeny tři priority: Lidská práva a multikulturalita, Děti a mládež se specifickým postižením a Životní prostředí. Celková částka k rozdělení bude cca 4 mil. EUR. Koncem roku 2008 bude vyhlášena 3. výzva a Nadace rozvoje občanské společnosti požádala v této souvislosti Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí o navýšení z cca 1 mil. EUR opět na 4 mil. EUR.
Tento bod doplnil i RNDr. M. Kundrata. Návrh na navýšení podpořil i Výbor Rady pro Evropskou unii. Výbor rovněž nesouhlasil s tím, že oproti původním záměrům donorů byly NNO de facto vyloučeny z individuálních projektů Finančních mechanismů EHP / Norsko s odkazem, že pro ně je určen Blokový grant. I z tohoto důvodu je tedy podle RNDr. M. Kundraty potřebné politicky podpořit navýšení blokového grantu.

Závěr:
- Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o přípravě 2. výzvy Blokového grantu - Fondu pro NNO z Finančních mechanismů EHP / Norska a podpořili jeho navýšení pro 3. výzvu.Informace o financování NNO, které poskytují sociální služby a které pracují s občany se zdravotním postižením
MUDr. D. Stehlíková nejprve informovala Radu o tom, že Mgr. J. Kašpar, který se členství v Radě vzdal, doporučil na místo místopředsedy Rady, které zastával, svého nástupce v Radě Ing. T. Kažmierského.
MUDr. D. Stehlíková dále informovala členy Rady o financování veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2008. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen "MZ") kdysi prakticky celý tento program převzalo od Ministerstva práce a sociálních věcí a vytvořilo specifický program, přičemž poněkud změnilo jeho strukturu. Místo tří dotačních programů vytvořilo jediný integrovaný program. V důsledku této změny vypadla z podpory řada aktivit, které dříve podporovány byly: např. zahraniční cesty, pořádání konferencí, zpracování koncepcí, osvěta, účast na tvorbě komunitních plánů apod. Jako výkonná místopředsedkyně Vládního výboru pro zdravotně postižené občany má MUDr. D. Stehlíková v plánu jako přechodné řešení vytvořit nový dotační program. Tento problém se však týká celé koncepce státní podpory NNO, proto se MUDr. D. Stehlíková rozhodla o něm Radu informovat.
PhDr. V. Filec z MZ označil výše uvedenou informaci za velice nepřesnou. MZ má z řady svých dotačních programů v letošním roce hned čtyři programy na zdravotně postižené a chronicky nemocné. Pro příští rok to také nebude jen jeden. Budou dva programy: program grantové podpory, který obsahuje tři současné dotační programy: program Podpory NNO, program Projekty zdravého stárnutí a další programy. Dále se vyhlašuje ještě program vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Systém byl nastaven tak, aby přinášel přímé benefity příjemcům dotací. Nebudou nadále podporovány projekty tzv. střechových organizací na jejich existenci.
Podle MUDr. D. Stehlíkové spočívá problém právě v ukončení podpory střechových organizací. Kromě toho by k takovým zásadním změnám mělo docházet postupně. O tomto problému jednala např. s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.
PhDr. V. Filec uvedl, že MZ dosud nezaznamenalo žádné protesty proti této změně ze strany NNO, které se zabývají zdravotně postiženými. Jedinou výjimkou je právě Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Závěr:
- Členové Rady většinou hlasů schválili Ing. T. Kažmierského jako místopředsedu Rady (nikdo nebyl proti, čtyři se zdrželi).
- Členové Rady vzali na vědomí informaci o změnách v dotačních programech pro NNO, které se zabývají osobami se zdravotním postižením.AD 3) Plán činnosti Rady na rok 2007
Plán činnosti Rady na rok 2007 byl již de facto představen při kontrole úkolů z minulého zasedání. V rámci tohoto bodu tedy vyzval Ing. M. Vyšín členy Rady k doplnění plánu činnosti a k jeho následnému odsouhlasení.

Závěr:
- Členové Rady většinou hlasů schválili plán činnosti Rady na rok 2007 (nikdo nebyl proti, jeden se zdržel).AD 4) Informace ze schůze Výboru Rady pro Evropskou unii
RNDr. M. Kundrata podal aktuální informace o činnosti Výboru Rady pro Evropskou unii (dále jen "Výbor"). Bylo dohodnuto, že stálý počet členů Výboru bude cca 15 osob, ale schůzí Výboru se budou moci zúčastňovat i stálí hosté.
Výbor vybral zástupce NNO skoro do všech monitorovacích výborů. RNDr. M. Kundrata kritizoval nejednotnost řídících orgánů při přípravě operačních programů. Dále podal informaci o přípravě programu švýcarské pomoci České republice. Výbor bude tento proces i nadále sledovat. Výbor má dále v plánu věnovat se do budoucna i jiné problematice, než jsou strukturální fondy, ale to bude možné až ve chvíli, kdy budou jednotlivé operační programy hotovy a implementovány.
RNDr. M. Kundrata přečetl Radě návrh nového složení Výboru a požádal Radu, aby ho schválila. Mgr. R. Jiránek vznesl dotaz, zda bylo záměrem, aby mezi stálými členy Výboru nebyl žádný zástupce státní správy. RNDr. M. Kundrata odpověděl, že zástupci státní správy budou zváni na schůze Výboru jako hosté. Mgr. R. Jiránek navrhl, aby mezi hosty byl i zástupce Ministerstva vnitra. Ing. T. Kažmierski upozornil, aby v důsledku přílišné orientace Výboru na strukturální fondy nebyly opomíjeny i ostatní, neméně důležité evropské finanční zdroje pro NNO. Bc. R. Haken navrhl, aby byla zpracována analýza toho, jakým způsobem se jednotlivá ministerstva postavila k účasti NNO jako konečným příjemcům pomoci, resp. zprostředkujícím subjektům grantových schémat. PhDr. K. Schwarz uvedl, že je zapotřebí určitých pravidel, kterými by se zástupci NNO v monitorovacích výborech řídili. Navrhl, aby Rada pověřila Výbor, aby se tím zabýval.

Závěr:
- Členové Rady většinou hlasů uložili Výboru, aby přijal pravidla pro činnost zástupců NNO v monitorovacích výborech jednotlivých operačních programů a pořádal s nimi pravidelná setkání (nikdo nebyl proti, jeden se zdržel).
- Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o schůzi Výboru Rady pro EU.
- Členové Rady většinou hlasů schválili nové složení Výboru Rady pro EU a požádali předsedkyni Rady, aby jmenovala jeho členy (nikdo nebyl proti, dva se zdrželi).AD 5) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006 včetně posouzení systému udělování dotací
Ing. M. Vyšín uvedl, že jako každoročně byl Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006 (dále jen "Rozbor") zpracován na zakázku Centrem pro výzkum neziskového sektoru v Brně (dále jen "CVNS").
Mgr. Y. Kreuzmannová tento materiál uvítala, nicméně upozornila na řadu nepřesností, zejména v oblasti kultury, které se věnuje. Své připomínky zašle písemně sekretariátu Rady.
P. Pošík zpochybnil údaje z krajů. Uvedl konkrétní příklad.
Ing. T. Kažmierski měl výhrady k zahrnutí Horské služby do ochrany životního prostředí.
Ing. L. Bennerová upozornila, že Rozbor nesleduje údaje z oblasti rovných příležitostí žen a mužů.
Ing. Mgr. R. Klempera navrhl, aby se Rozborem zabýval nový Výbor pro legislativu a financování.
RNDr. M. Kundrata navrhl, aby byli na schůzi Výboru pro legislativu a financování přizváni i zástupci CVNS.
P. Pošík navrhl, zda by bylo možné, aby se v Rozboru v příštím roce objevily i údaje za města. Ing. M. Vyšín uvedl, že v současné době je již získávání relevantních údajů i od obcí možné, a proto s tím do budoucna sekretariát Rady i CVNS počítají.
Mgr. P. Kalousová navrhla, aby se ve spolupráci s CVNS na Výboru pro legislativu a financování připravila i metodika pro příští Rozbor.

Závěr:
- Členové Rady většinou hlasů schválili Rozbor ve smyslu vznesených připomínek a pověřili Výbor pro legislativu a financování, aby tyto připomínky do Rozboru zapracoval před jeho předložením vládě (nikdo nebyl proti, jeden se zdržel).AD 7) Složení Výboru Rady pro regiony
Ing. M. Vyšín představil členům Rady návrh složení tohoto výboru. Každý kraj by měl mít ve Výboru Rady pro regiony dva zástupce - zástupce krajské samosprávy a zástupce neziskového sektoru. Byli osloveni hejtmani s žádostí o nominaci zástupců krajské samosprávy a zároveň byly o totéž požádány některé krajské asociace neziskových organizací. Mgr. K. Manová poté podala podrobnou informaci o způsobu výběru zástupců krajských NNO. Rada by na dnešním zasedání měla schválit návrh složení Výboru Rady pro regiony.
Bc. R. Haken měl výhrady ke způsobu výběru krajských zástupců NNO. Navrhl, aby měl každý možnost se do Výboru pro regiony přihlásit a aby byla vytvořena pracovní skupina, která poté vždy jednoho zástupce NNO za kraj vybere. PhDr. J. Tošner tento návrh podpořil. PhDr. K. Schwarz souhlasil s tímto postupem, nicméně uvítal možnost, kterou krajům původně poskytl sekretariát Rady, totiž vybrat si svého zástupce samy. Ing. T. Kažmierski navrhl, aby Výbor Rady pro regiony měl maximálně 20 členů. Doporučil, aby jeho členy byli i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra. Tento návrh podpořil Mgr. R. Jiránek. Doporučil, aby Výbor pro regiony měl stejně jako Výbor pro Evropskou unii stálé hosty. Za Ministerstvo vnitra navrhl dva stálé hosty: z Odboru dozoru a kontroly veřejné správy a Odboru e-governmentu.

Závěr:
- Členové Rady jednomyslně uložili Bc. R. Hakenovi sestavit pracovní skupinu a dokončit sestavování Výboru Rady pro regiony.AD 8) Návrhy na doplnění členů Rady
Ing. M. Vyšín podal členům Rady stručnou informaci o nových členech Rady. Místo Mgr. J. Kašpara z Ministerstva životního prostředí byl do Rady jmenován Ing. T. Kažmierski a místo Ing. R. Soukupové z Ministerstva pro místní rozvoj byl do Rady jmenován Ing. S. Cysař. Ministerstvo informatiky, za které byla členkou Rady Ing. M. Tvrzská, bylo zrušeno a na toto uvolněné místo byla jmenována Ing. L. Bennerová jako zástupkyně ženských organizací. Ing. D. Stulík, který byl v Radě za organizaci Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s., z této organizace odešel a sekretariát Rady jí požádal o navržení nového zástupce. Po schválení nového Statutu Rady vládou bude jmenován do Rady zástupce Svazu měst a obcí České republiky. V současné době je tedy v Radě jedno volné místo.
Ing. L. Bennerová doporučila zástupce akademické sféry, např. z Fakulty humanitních studií University Karlovy. RNDr. M. Kundrata navrhl ponechat zatím místo neobsazené, časem se možná objeví možnost jmenovat někoho podle aktuální potřeby. MUDr. D. Stehlíková souhlasila a nabídla členům Rady možnost navrhovat sekretariátu Rady kandidáty na toto volné místo elektronicky.

Závěr:
- Členové Rady vzali na vědomí informaci o nových členech Rady.AD 9) Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru
MUDr. D. Stehlíková informovala členy Rady o projektu s názvem "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru", jehož cílem je mimo jiné do konce roku 2007 zpracovat návrh koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. Měla by vzniknout pracovní skupina, která se tím bude zabývat.
Ing. M. Vyšín vysvětlil, že projekt vznikl při transformaci programového prohlášení vlády do konkrétních cílů a úkolů. Cílem tohoto projektu je vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru, zajistit podmínky pro stabilitu a rozvoj NNO a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru. Celý projekt se skládá z jednotlivých milníků, z nichž tři mají termín již v letošním roce. Jsou to: Posouzení systému udělování dotací NNO (do 30. září 2007), Návrh zásad vlády pro poskytování dotací NNO (do 31. října 2007), Návrh koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, včetně komunikační strategie (do 31. prosince 2007) a Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru (do 31. prosince 2008). Projekt má oficiální řešitelský tým, který se skládá ze zástupců spolupracujících ministerstev, ovšem podle Ing. M. Vyšína by bylo vhodné, kdyby se na projektu podíleli především zástupci NNO.
Bc. R. Haken uvedl, že v tak krátkém termínu je možné např. vytvořit soupis existujících analýz a koncepcí, které se týkají neziskového sektoru. V této souvislosti upozornil, že takové dokumenty existují i v krajích. Mgr. P. Kalousová uvedla, že řada analýz existuje i v legislativní oblasti. Ing. J. Fuchsová navrhla nevytvářet pracovní skupinu, ale konzultační skupinu, která by se elektronicky vyjadřovala k materiálům, které by zpracovával malý tým 2 - 3 lidí. Ing. T. Kažmierski souhlasil s malým týmem, ale podle jeho názoru je mnohem přínosnější osobní setkání nad návrhy materiálů než jejich elektronické připomínkování. Mgr. J. Tuček navrhl zpracovat nejprve určité teze, na jejichž základě by měla být koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru vytvářena. Dále upozornil, že v současné době již existuje řada koncepčních materiálů, které se zabývají i neziskovým sektorem. Měl by být zpracován jejich přehled a mělo by se z nich při tvorbě koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru vycházet.

Závěr:
- Členové Rady většinou hlasů schválili vznik konzultační skupiny pro přípravu koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru ve složení Ing. M. Vyšín, Ing. S. Cysař, Mgr. G. Dlouhá, Ing. J. Fuchsová, Mgr. P. Smítalová, Mgr. R. Jiránek, Mgr. J. Kašpar, Ing. J. Talíř, Mgr. J. Tuček a Mgr. M. Žárský (nikdo nebyl proti, tři se zdrželi).AD 10) Databáze nestátních neziskových organizací
Informaci k tomuto bodu podala Mgr. K. Manová. Uvedla, že v poslední době se na ní obrátilo několik organizací s dotazem, zda budou pokračovat práce na souhrnné databázi NNO. Shrnula dosavadní historii Informačního systému o NNO: nejprve spadal pod Ministerstvo financí, pak přešel pod Ministerstvo informatiky, které ho přidělilo své příspěvkové organizaci TESTCOM. V současné době je systém provozován na dvou rovinách - jednak je to Informační systém o NNO, který je v současné době neveřejný, a jednak tzv. Evidence NNO, provozovaná organizací TESTCOM na Portálu veřejné správy. Evidence je pro NNO dobrovolná a v současné době zdarma. Tato databáze by do budoucna mohla výrazně pomoci např. při dotačních řízeních, kdy žádající NNO by nemusely neustále dodávat povinné přílohy k žádostem o dotaci, protože by již byly v této databázi k dispozici. Podrobnější informace o současné podobě Evidence NNO podal Mgr. R. Jiránek. Po zrušení Ministerstva informatiky se provozovatel databáze TESTCOM stal příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, ale odpovědnost za provozování této databáze má Ministerstvo vnitra. Podle jeho názoru je existence takové databáze velmi potřebná. Mgr. K. Manová požádala členy Rady o vyjádření, zda by se na vývoji takové databáze chtěli podílet. MUDr. D. Stehlíková existenci takové databáze podpořila, má podle ní klíčový význam. Mgr. Z. Bednářová doporučila, aby se problematika této databáze objevila i v návrhu koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. RNDr. M. Kundrata navrhl uložit sekretariátu Rady zpracovat do příštího zasedání Rady přehled všech existujících databází o NNO, na jehož základě by se pak Rada mohla rozhodnout, jakým způsobem postupovat dál. Mgr. R. Jiránek doporučil vytvořit pracovní skupinu, do které se on a jeho kolegové z Odboru e-governmentu hlásí, a tato pracovní skupina by pracovala ve dvou rovinách: jednak by zpracovala přehled všech dosud existujících databází NNO, a jednak by připravila návrh nové databáze. Ing. T. Kažmierski podpořil návrh RNDr. M. Kundraty a navrhl, aby se přehled všech databází doplnil o účel nové databáze.

Závěr:
- Členové Rady většinou hlasů schválili vznik pracovní skupiny, která zpracuje přehled a analýzu všech existujících databází NNO a připraví návrh koncepce nové databáze (nikdo nebyl proti, jeden se zdržel).AD 12) Různé
Mgr. Y. Kreuzmannová upozornila na kritickou situaci v přidělování dotací na oblast kultury na území hlavního města Prahy. Rada hlavního města Prahy pozastavila veškerá grantová řízení na rok 2008. Podle Iniciativy pro kulturu to ohrožuje stovky subjektů. V této záležitosti Iniciativa pro kulturu informovala i Radu Evropy, obratem obdržela stanovisko, že Rada Evropy očekává stížnost a bude se tím velmi zabývat.
Bc. R. Haken uvedl, že měl spolu s doc. Ing. M. Dohnalovou, CSc. z Fakulty humanitních studií možnost prezentovat situaci českého neziskového sektoru v Senátu Parlamentu České republiky. Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí má v plánu rozšířit svou agendu i o problematiku NNO.
Ing. Mgr. O. Haičman uvedl, že problematika hospicové péče se bohužel znovu nedostala do novely zákona o sociálních službách. Dalším problémem je zákon o zaměstnanosti, který má platit od 1. ledna 2008 a který znevýhodňuje zdravotně postižené na trhu práce. Uvítal vznik nového Výboru pro legislativu a financování, nicméně vyslovil obavu, zda bude možné návrhy, projednávané na tomto výboru, předložit parlamentu ještě do konce tohoto roku. MUDr. D. Stehlíková odpověděla, že náklady na hospicovou péči budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. I co se týče zákona o zaměstnanosti, došlo k určitému pokroku.
MUDr. D. Stehlíková poděkovala všem přítomným za jejich účast a spolupráci a zasedání Rady ukončila.

Závěr:
- Členové Rady většinou hlasů vyjádřili nespokojenost nad pozastavením veškerých grantů v oblasti kultury na území hlavního města Prahy na rok 2008 a nabídli v této věci metodickou spolupráci spolu s Výborem pro legislativu a financování (nikdo nebyl proti, dva se zdrželi). V době hlasování však již Rada nebyla usnášeníschopná.MUDr. Džamila Stehlíková, v.r.
ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny
a předsedkyně Rady

V Praze dne 4. října 2007
Zpracoval: Sekretariát Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter