Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 15:39

14. května 2002

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 14. května 2002

Přítomni/Omluveni: viz prezenční listina

Pověřený zástupce: RNDr. M. Novák - Ministerstvo životního prostředí

Hosté: Mgr. M. Kvítek - ICN

J. Šlár - Ministerstvo vnitra

Program zasedání:

1. Projednání návrhu Jednacího řádu Rady.

2. Projednání návrhů statutů stálých výborů Rady a jejich složení.

3. Projednání materiálu pro jednání vlády "Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2003".

4. Různé.

První část jednání řídil ministr a předseda Rady Ing. K. Březina, druhou náměstkyně ministra a místopředsedkyně Rady Ing. T. Holečková.

Úvodem zasedání předseda uvítal členy Rady v novém složení a zopakoval základní informace z podkladům k jednání: Předcházející Rada doporučila a vláda usnesením č. 283/2002 schválila nový Statut Rady. V souladu s tímto statutem má nyní Rada 35 nových členů, z toho:

- 17 zástupců neziskového sektoru - do statutem stanoveného podílu zástupců NNO v Radě (který tvoří polovinu celkového počtu členů) bude časem jmenovat ještě jednoho zástupce,

- 8 zástupců spolupracujících krajů - s ohledem na maximální počet členů a na vzájemné poměry zastoupení nemohli být do Rady jmenováni všichni navržení zástupci krajů, zástupci zbývajících krajů mohou pracovat ve Výboru Rady pro spolupráci s regiony,

- 10 zástupců vybraných ústředních orgánů státní správy - kde jsou zahrnuti také předseda Rady a dva místopředsedové Rady, tj. Ing. T. Holečková, náměstkyně ministra, a PaedDr. L. Malý, náměstek ministra, který současně zastupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Členové Rady se postupně přestavili, předseda představil sekretariát Rady.

Ad 1

Jednací řád Rady – návrh, jehož znění připravil sekretariát Rady podle standardizovaného dokumentu pro poradní orgány vlády obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na zasedání.

K návrhu neměl nikdo z přítomných připomínky.

Závěr:

· Členové Rady jednomyslně schválili Jednací řád Rady.

AD 2

Statuty stálých výborů Rady a jejich složení - návrhy, jejichž znění připravil sekretariát Rady podle standardizovaného dokumentu pro poradní orgány vlády, obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na zasedání.

Členové Rady diskutovali pouze k článku 3, bodu 3/b Statutu Výboru pro Nadační investiční fond o tom, zda členy výboru mají být "nadace - příjemci příspěvku z NIF" nebo obecně zástupci NNO.

Závěr:

· Statuty Výboru Rady pro spolupráci s regiony a Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií schválili členové Rady bez připomínek jednomyslně.

· Statut výboru pro Nadační investiční fond schválil členové Rady většinou hlasů s úpravou v článku 3, bodu 3/b: text "nadace - příjemci příspěvku z NIF" je nahrazen textem "zástupci NNO".

Místopředsedkyně Holečková, kterou předseda před svým odchodem pověřil dalším řízením zasedání Rady, vyzvala přítomné, aby se přihlásili ke členství v jednotlivých výborech a aby případně navrhli externí specialisty.

Závěr:

· Návrhy na členství zaznamenal sekretariát Rady. Z návrhů Rady rozhodne o složení jednotlivých výborů předseda Rady. Toto rozhodnutí bude přílohou zápisu.

K návrhu kandidátů na předsedy jednotlivých výborů (které bude následně jmenovat předseda Rady) vybírala Rada ze dvou variant: 1) kandidáty na předsedy výborů navrhne Rada na tomto zasedání,

2) výbory navrhnou kandidáty na svého předsedu na své první schůzi a návrh předloží Radě na příštím zasedání.

Závěr:

· Rada se většinou hlasů rozhodla, že Výbor pro spolupráci s regiony a Výbor pro spolupráci s Evropskou unií vyberou kandidáty na své předsedy na svých prvních schůzích, jejichž organizací jsou pověřeny Ing. T. Holečková a JUDr. H. Frištenská.

· Na předsedu Výboru pro Nadační investiční fond navrhla Rada většinou hlasů předsedovi Ing. J. Műllera.

Místopředsedkyně Rady navrhla, aby se po ukončení zasedání Rady členové jednotlivých výborů sešli a dohodli na termínu první schůze. Pro přípravu schůzí a administrativu s tím spojenou je členům k dispozici sekretariát Rady.

AD 3

"Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2003" - materiál připravený pro jednání vlády obdrželi členové Rady s pozvánkou.

Předchozí Rada připravovala každoročně pro vládu rozbory financování nestátních neziskových organizací a návrh hlavních dotačních oblastí pro následující rok. Kromě toho Rada vydává také každoročně koncem června informaci o dotačních programech vypisovaných resorty; letos bude tato informace obohacena o programy vypisované kraji a také nadacemi, které získaly příspěvek z NIF v první etapě. Uvedla, že ve stejném znění byl předložený materiál rozeslán do vnějšího připomínkového řízení, které právě skončilo.

JUDr. Frištenská, tajemnice Rady, seznámila přítomné s předběžnými výsledky připomínkového řízení.

V diskusi členové Rady vznesli několik připomínek, které sekce odborné agendy ministra a předsedy Rady pro předložení vládě vypořádala.

Připomínka, doporučeníVypořádání

Doporučili, aby Rada vlády pro NNO sama, nebo některý ústřední orgán státní správy, zavedla dotační program "podpora síťových zastřešujících organizací, usilujících o partnerství na úrovni krajů a NUTS II, a servisních organizací pro neziskový sektor".Neakceptováno.

Rada vlády pro NNO podle kompetenčního zákona nemůže rozdělovat státní dotace. Projekty „Partnerství“ navrhované k podpoře existují viz pátá oblast v příloze usnesení. Servisní organizace by si, dle názoru předkladatele, měl – jestliže je potřebuje - podporovat neziskový sektor sám.

Doporučili, aby v části III - Přehled programů jednotlivých ministerstev - MŠMT jasněji popsalo dotační programy.Akceptováno částečně. Další programy byly na základě údajů MŠMT doplněny.

Upozornili na nesoulad mezi hlavní oblastí "rozvoj kultury a záchrana kultního dědictví" a dotačními programy MK, kde chybí "program podpory občanských iniciativ v oboru památkové péče".Akceptováno částečně. Pro příští období bude tento problém s MK projednán a bude požadováno alespoň zdůvodnění, proč tento obor není mezi dotačními programy MK zastoupen.

Zásadní připomínka: v příloze k návrhu usnesení vlády postrádá většina členů Rady mezi hlavními oblastmi oblast vzdělávání; doporučuje, aby jednotlivé resorty dopracovaly tuto oblast do svých programů.Vysvětleno při projednávání: připomínka bude brána jako závazná pro případnou přípravu hlavních oblastí dotační politiky v následujícím roce.

Závěr:

· Rada bere předložený návrh za svůj a pověřuje ministra a předsedu Rady, aby po vypořádání připomínek předložil návrh schůzi vlády.

AD 4

Různé

a) Ing. T. Holečková informovala přítomné, že pro příští zasedání Rady by měl být – v souladu se statutem - připraven plán práce Rady, a to nejen na období do konce roku 2002, ale i výhled na rok 2003, vzhledem k přípravě státního rozpočtu 2003. Požádala členy Rady, aby zaslali náměty sekretariátu Rady do 15. června 2002.

Činnost Rady by se měla odvíjet od práce výborů, tedy i výbory by měly na svých prvních schůzích připravit plány práce a předat je sekretariátu.

Závěr:

· Sekretariát Rady připraví z námětů plán práce Rady v pracovním znění a předloží jej nejbližšímu zasedání Rady.

b) PhDr. H. Šilhánová upozornila, že vzhledem k tomu, že polovinu členů Rady tvoří zástupci NNO, měl být jedním z místopředsedů Rady jejich zástupce.

Závěr:

· Členové Rady doporučili většinou hlasů předsedovi, aby jmenoval třetím místopředsedou Rady pana Tomáše Pojara.

c) JUDr. L. Deverová požádala o adresář členů Rady.

Závěr:

· Adresář včetně kontaktů zpracuje sekretariát Rady podle dotazníků, které vyplnili přítomní členové Rady na tomto zasedání, a bude přílohou k zápisu.

Ing. Karel Březina

ministr

předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přílohy: 1) Prezenční listina

2) Adresář členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

3) Složení Výboru pro Nadační investiční fond

4) Složení Výboru pro spolupráci s regiony

5) Složení Výboru pro spolupráci s Evropskou unií

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter