Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 15:53

14. května 2003

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 14. května 2003

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Pověření zástupci: Mgr. D. Dvořák - Klub Hurá kamarád

Hosté: PhDr. J. Filáčková - Ministerstvo zdravotnictví

PhDr. V. Hyánek - Masarykova univerzita Brno

PhDr. M. Pospíšil - Trialog Brno

PhDr. S. Škarabelová - Masarykova univerzita Brno

J. Šlár - Ministerstvo vnitra

Z. Vočka - KÚ Olomouckého kraje

M. Vosyka - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen Rady) se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením místopředsedy vlády a předsedy Rady PhDr. P. Mareše (k bodům č. 1 a č. 2 programu zasedání) a místopředsedy Rady T. Pojara (k bodům č. 3 a č. 4 programu zasedání). Zasedání se zúčastnilo 21 členů a 1 pověřený zástupce, Rada byla tedy usnášeníschopná.

Program zasedání:

1) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2002 - návrh pro jednání vlády

2) Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 - návrh pro jednání vlády

3) Zprávy o činnosti výborů Rady:

a) Výboru pro spolupráci s regiony

b) Výboru pro spolupráci s Evropskou unií

c) Výboru pro Nadační investiční fond

4) Různé

AD 1

Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2002 - návrh pro jednání vlády (členové Rady obdrželi materiál předem jako podklad pro zasedání)

Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš informoval přítomné, že podle usnesení vlády č. 175/2002 jsou povinni předsedové všech poradních orgánů vlády předkládat každoročně v termínu do konce května výroční zprávy poradních orgánů, které řídí. V letošním roce jsou vládě výroční zprávy poradních orgánů předkládány poprvé. Rada má navíc tuto příležitost vůbec poprvé, protože dosud nepředkládala žádný souhrnný materiál o své činnosti, což další poradní orgány činily při různých příležitostech. Uvedl, že předložená výroční zpráva Rady je informačním materiálem a nebude rozesílána do meziresortního připomínkového řízení. Vyzval členy Rady k diskusi s tím, že po zapracování jejich připomínek bude materiál předán do 20. května 2003 vládní agendě.

V diskusi upozornili L. Krajdl na nepřesné tvrzení (str. 3, poznámka pod čarou), týkající se zástupců NNO v Radě, a JUDr. L. Deverová na chybně uvedený rok (str. 5), kdy nadace poprvé rozdělovaly výnosy z příspěvku z NIF v první etapě. K návrhu rozpočtu sekretariátu na rok 2003 doporučila Ing. T. Holečková, místopředsedkyně Rady, navýšit částku na zahraniční služební cesty v souvislosti s integrací ČR do EU (což lze ovšem učinit až na příští rozpočtový rok).

Závěr:

· Členové Rady většinou hlasů přijali Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2002 a po zapracování připomínek doporučili předsedovi Rady předložit materiál pro informaci jednání vlády.

AD 2

Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 - návrh pro jednání vlády (členové Rady obdrželi materiál předem jako podklad pro zasedání)

PhDr. P. Mareš informoval přítomné, že podobný materiál je vládě předkládán již počtvrté - i když v minulých letech byly návrhy hlavních oblastí a rozbor financování předkládány odděleně. Za rok 2001 nebyl rozbor financování NNO zpracováván. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO se po schválení vládou stávají každoročně celostátními prioritami a nalézají svůj obsah v konkrétních dotačních programech resortních ministerstev. Uvedl, že návrh hlavních oblastí pro rok 2004 byl zpracován ve spolupráci s 12 dotujícími ministerstvy a rozbor financování v roce 2002 byl zpracován na základě podkladů 12 ministerstev, 14 krajů a 171 pověřených obcí. Jako klíč k získání srovnatelných údajů byly použity hlavní oblasti, schválené vládou pro rok 2002. Na závěr informoval, že byl materiál rozeslán do vnějšího připomínkového řízení s termínem do 21. května 2003. Podle akceptovaných připomínek členů Rady i resortních ministerstev bude materiál dopracován a v termínu do konce května předložen vládě.

PhDr. P. Mareš uvítal na zasedání zpracovatele rozboru PhDr. M. Pospíšila z Trialogu Brno, PhDr. S. Škarabelovu a PhDr. V. Hyánka z Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity Brno s tím, že jsou připraveni odpovědět na otázky členů Rady.

V diskusi upozornil T. Pojar na vysokou míry podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy oblasti sportu a tělovýchovy a zdůraznil, že v návrhu hlavních oblastí opět chybí oblast "vzdělávání". M. Vosyka, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, uvedl, že by bylo nejprve nutné pojem "vzdělávání" definovat. Dále upozornil, že vzdělávání je obsaženo v ostatních prioritách hlavních oblastí resortu. Ing. M. Černá navrhla zpřesnění metodiky pro přípravu rozboru financování NNO v příštím roce, protože Ministerstvo život-

ního prostředí poskytuje kromě dotací uvedených v rozboru ještě cca 30 % finančních prostředků NNO v oblasti ekologické výchovy ze svého rozpočtu. MUDr. M. Černá navrhla pro příští rok doplnit rozbor financování NNO o programy nadací, jako dalšího zdroje financí pro NNO. R. Haken informoval, že by bylo vhodné monitorovat, jak jednotlivá ministerstva realizují naplňování svých priorit, deklarovaných v hlavních oblastech. Uvedl, že například Ministerstvo pro místní rozvoj nevyhlásilo pro NNO v letošním roce programy, které uvedlo v hlavních oblastech pro rok 2003. PhDr. J. Wenigerová upozornila, že je potřebné v materiálu zdůraznit, že část finančních prostředků, určených na dotace NNO, bude přecházet do rozpočtu krajů. PhDr. V. Hyánek z Masarykovy univerzity Brno informoval členy Rady o způsobu zpracování rozboru financování NNO. Uvedl, že při přípravě vycházeli ze stávající metodiky a pro příští rok doporučují uskutečnit sběr dat v elektronické podobě, zpracovat průvodní dopis k dotazníku podrobněji a návodněji, popsat podrobněji obsah jednotlivých hlavních oblastí, rozšířit okruh právních forem příjemců dotací a upřednostnit relativní čísla před absolutními.

Závěr:

· Členové Rady doporučili na základě rozboru financování NNO ze státního rozpočtu v roce 2002 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby mezi své dotační priority zařadilo "vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů". Zároveň doporučili, aby tato priorita byla zařazena do dotačních programů všech ministerstev. Současně poukázali na fakt, že více než 1/3 prostředků, užitých na státní dotace pro NNO v roce 2002, byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta v oblasti sportu a tělovýchovy. Sekretariát Rady pozve na vypořádání připomínkového řízení (pravděpodobně dne 29. května 2003) zástupce Rady - jejího místopředsedu T. Pojara - aby bylo možné připomínky Rady vznést, zdůvodnit a prosadit.

· Členové Rady doporučili, aby do přílohy k návrhu usnesení předkládaného materiálu byl do poznámky pod čarou zapracován text: "předpokládá se, že část finančních prostředků, určených pro jednotlivé priority, bude převedena v nejbližším období do rozpočtu krajů na základě usnesení vlády č. 642/2002".

· Členové Rady doporučili zpřesnit metodiku pro příští zpracovávání rozboru financování NNO s tím, že zadání v příštím roce lze rozšířit o poskytování finančních prostředků podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

· Rada se rozhodla věnovat metodice rozboru financování NNO za rok 2003 v dostatečném časovém předstihu před jeho zadáním externím zpracovatelům.

AD 3

Zprávy o činnosti výborů Rady

PhDr. Jaroslava Wenigerová, předsedkyně Výboru pro spolupráci s regiony, informovala členy Rady, že se Výbor sešel v období od posledního zasedání Rady na jedné schůzi, a to dne 29. dubna 2003. Výbor i jeho pracovní skupina nadále monitorují stav decentralizace finančních prostředků na podporu projektů NNO. V mezidobí Výbor zejména projednal předkládaný "Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2004 a rozboru jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002" a doporučil, aby při příštím zpracovávání rozboru, tj. za rok 2003, byly podklady k tomuto materiálu za příslušný resort či kraj před jejich zpracováním předloženy k verifikaci zástupci příslušného orgánu ve Výboru či v Radě. Dále informovala, že poté, co se Výbor seznámil se stavem implementace zákona o dobrovolnické službě, se rozhodl sledovat problematiku dobrovolné práce jako možného způsobu kofinancování projektů NNO pro strukturální fondy EU a spolupracovat při tom s Výborem Rady pro spolupráci s EU.

R. Haken předložil k diskusi členům Rady výzvu pro představitele samosprávných orgánů ke spolupráci s NNO při přípravě projektů financovaných ze strukturálních fondů. V diskusi členové Rady upozornili na některé nepřesnosti v textu, týkající se zaměstnanosti v neziskovém sektoru a počtu NNO.

Závěr:

· Členové Rady doporučili po zapracování připomínek předložit návrh dopisu předsedovi Rady k podpisu a poté jej zveřejnit na internetových stránkách Rady.

Ing. Jiří Müller, předseda Výboru pro NIF, informoval členy Rady, že Výbor na své schůzi dne 9. dubna 2003 schválil návrh dopisu předsedy Rady ministrovi financí, který se týkal prodeje akcií energetických distribučních společností, jejichž akcie jsou obsaženy v portfoliu NIF. Obsahoval otázky, kdy budou výnosy z těchto prodejů připsány na účet NIF aby mohly být rozdělovány nadacím. Z odpovědi ministra financí vyplynulo, že výnosy budou placeny v 5 splátkách[1]. Podle usnesení vlády se prostředky musí rozdělit nadacím vždy, když částka na účtu NIF dosáhne 200 mil Kč. Pokud by ČEZ splátkový kalendář urychlil, např. proto, aby splatil rychleji peníze vládě, vznikne i pro nadace nová situace.

Dále Ing. J. Müller informoval, že byly zveřejněny informace o přípravě věcného záměru zákona o zrušení FNM a předpokládaném ukončení jeho činnosti v roce 2006. Tento fakt přináší otázku, co se stane se smlouvami mezi FNM a nadacemi, příjemci příspěvku z NIF, které upravují povinnosti nadací i kontrolu těchto povinností. Výbor se rozhodl připravit pro Radu návrh řešení. Do příští schůze Výboru v srpnu 2003 bude vypracováno šest úvodních analytických dokumentů, které se pokusí popsat všechny související problémy. Výsledné analýzy nejspíš vyústí v legislativní návrhy, které nebude moci Výbor zajistit vlastními silami - budou vyžadovat spolupráci expertů v oblasti auditu, účetnictví, investic, kontroly a legislativy. Tím upozornil na problém financování expertních prací, protože experti musí být zajištěni externě. Ing. J. Müller rovněž informoval členy Rady, že se spolu s JUDr. H. Frištenskou zúčastnili jednání s ředitelem sekce Ústřední finanční a daňové ředitelství Ministerstva financí Ing. Bc. R. Szurmanem. Z jednání, které se týkalo připravované daňové reformy a jejího dopadu na stávající daňové úlevy NNO, vyplynulo, že Ministerstvo financí nechystá v rámci reformy veřejných financí žádné výrazné změny s ohledem na daňové povinnosti a úlevy NNO. Pouze v novém zákoně o účetnictví bude zapracovaná povinnost podvojného účetnictví pro všechny právnické osoby, tedy i pro všechny NNO. Ministerstvo financí je ochotné s Radou úžeji spolupracovat, např. při vymezení veřejné prospěšnosti. S ohledem na to navrhl Ing. J. Müller navázat užší kontakty s vysokými školami a také s odborníky, kteří se zabývají problematikou ekonomiky neziskového sektoru (daně, legislativa, audit, účetnictví atd.) a vytvořit pracovní skupinu expertů při Radě. Současně uvedl, že je ovšem potřebné vyčlenit finanční prostředky Úřadu vlády, kterými by tito špičkoví odborníci na danou problematiku byli honorováni.

Závěr:

· Předseda Výboru pro NIF, případně předsedové dalších výborů dodají sekretariátu Rady návrhy na složení pracovní skupiny expertů na ekonomiku neziskového sektoru. Rada tyto návrhy projedná na svém příštím zasedání.

RNDr. Miroslav Kundrata, předseda Výboru pro spolupráci s EU, informoval členy Rady, že se Výbor v mezidobí nesešel, ale pracovala jeho pracovní skupina pro přípravu materiálu "Podpora kapacit NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU" pro jednání vlády. Informoval rovněž o závěrech jednání s Ing. J. Gregorem, ředitelem odboru Národního fondu Ministerstva financí. Ten uvedl, že Ministerstvo financí v žádném případě se zálohovými platbami v prvním programovacím období 2004 – 2006 nepočítá. Hlavním důvodem je minimalizace rizika. Tento postup neschvaluje MPSV, ale i další resorty, které upozorňují na to, že bude málo projektů a malé čerpání z Evropského sociálního fondu, protože subjekty, které mohou také projekty předkládat, nejsou dostatečně ekonomicky silné, aby zvládly financování svého projektu za předpokladu zpětného financování. Ing. J. Gregor také uvedl, že předkladatelé projektů, pokud budou úspěšní, mohou čerpat půjčky z vybraných bank, přičemž řídící orgán bude platit úroky této půjčky ze své rozpočtové kapitoly.

AD 4

Různé

a) PhDr. J. Wenigerová, předsedkyně Výboru Rady pro spolupráci s regiony, předložila členům Rady doporučení, které vyplynulo z poslední schůze výboru dne 29. dubna 2002. Výbor doporučuje posílit sekretariát Rady o jednoho pracovníka vzhledem k jeho narůstajícím úkolům, a to nejen ve vztahu k přípravě a realizaci změny provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při CEDR MF.

Závěr:

· Rada většinou hlasů doporučuje, aby byl požadavek o rozšíření kapacity sekretariátu Rady zapracován do vybraného návrhu pro jednání vlády, který bude předložen v letošním roce.

b) JUDr. H. Frištenská, tajemnice Rady, uvedla, že na posledním zasedání Rady dne 3. dubna 2003 JUDr. L. Deverová vznesla výhradu k postupu Ministerstva kultury ve věci registrace církevních právnických osob. Informovala, že si sekretariát Rady vyžádal k oficiálním připomínkám materiál pro jednání vlády "Zpráva o postupu Ministerstva kultury při aplikaci zákona č. 3/2002 Sb., o církevních a náboženských společnostech, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb." K tomuto materiálu připravil sekretariát připomínky ve spolupráci s JUDr. L. Deverovou. Jejich vypořádání Ministerstvem kultury dosud neznáme - věc bude sekretariát dále sledovat.

c) R. Haken, místopředseda Výboru Rady pro spolupráci s regiony, upozornil na nutnost sledovat plnění usnesení č. 17/2003, kde v bodě III. doporučuje vláda vybraným ministerstvům zajistit zastoupení NNO v monitorovacích výborech k příslušným operačním programům. Uvedl, že navrhne Výboru Rady pro spolupráci s regiony, aby připravil pro Radu návrh způsobu delegování zástupců NNO do monitorovacích výborů. Na závěr upozornil členy, že mají k dispozici CD-ROM "Strukturální fondy a jak na ně", které připravilo Centrum pro komunitní práci Střední Morava.

d) PhDr. H. Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, vnesla dotaz, zda sekretariát či členové Rady mají nějaké informace o tom, že některý z resortů připravuje novely zákonů, týkajících se NNO. Konkrétně upozornila na přípravu nového Občanského zákoníku v gesci ministra spravedlnosti. JUDr. L. Deverová potvrdila, že Ministerstvo spravedlnosti (pracovní skupina expertů) připravuje novelu Občanského zákoníku, která by měla upravit i oblasti neziskového sektoru. Jedná se především o problematiku spolků, nadací a nadačních fondů, kde se uvažuje o tom, že by se staly "nadačními ústavy". Právní úprava obecně prospěšných společností by měla být zrušena, protože tyto subjekty jsou specialitou ČR a nemají v Evropě obdoby. Novela by měla vstoupit v platnost v lednu 2005 a je dosud ve stavu příprav. Ing. J. Müller, předseda Výboru Rady pro NIF, navrhl požádat ministra spravedlnosti o navržení způsobu spolupráce s Radou na pasážích Občanského zákoníku týkajících se NNO. JUDr. H. Frištenská navrhla. aby se příštího zasedání Rady zúčastnil zástupce MS, kterého tímto úkolem pověří ministr spravedlnosti, aby informoval o stavu přípravy Občanského zákoníku s ohledem na NNO.

Závěr:

· Členové Rady většinou hlasů doporučili předsedovi Rady, aby písemně požádal ministra spravedlnosti o navržení způsobu spolupráce pracovní skupiny expertů Ministerstva spravedlnosti k přípravě Občanského zákoníku a Rady a aby delegoval na příští zasedání Rady dne 8. července 2003 zástupce MS, který by Radu informoval o stavu přípravy Občanského zákoníku s ohledem na neziskový sektor.

Příští zasedání Rady se uskuteční dne 8. července 2003 od 14:00 hodin v budově Úřadu vlády ČR.

PhDr. Petr Mareš

místopředseda vlády

a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

[1] V roce 2003 dosáhnou splátky pouze částky 122 mil. Kč a tyto prostředky budou ležet na účtu NIF až do 30. června 2004, kdy k nim přibude dalších 88 mil. Kč, tím částka přesáhne 200 mil. Kč a prostředky budou rozděleny nadacím. Dalších 88 mil. Kč přibude na účet 30. června 2005 a bude čekat až do 30. června 2006, kdy na účet bude připsáno dalších 354 mil. Kč a prostředky budou rozdělovány nadacím. Celková suma, získaná prodejem regionálních energetických distribučních společností v portfoliu NIF, která činí 654 mil. Kč, bude nadacím rozdělena ve dvou splátkách, a to 210 mil. Kč po 30. červnu 2004 a 444 mil. Kč po 30. červnu 2006.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter