Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 15:42

24. září 2002

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 24. září 2002

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Pověření zástupci: Ing. P. Holý - Krajský úřad kraje Vysočina

Ing. P. Smítalová - Ministerstvo financí

Ing. J. Soběslavská - Ministerstvo životního prostředí

Hosté: Ing. K. Hrdý, náměstek ministryně školství, mládeže

a tělovýchovy

R. Kőttnerová - Krajský úřad Olomouckého kraje

Mgr. M. Kvítek - ICN

Ing. J. Šlár - Ministerstvo vnitra

Program zasedání:

1. Projednání návrhů výborů na jmenování jejich předsedů:

a) Výboru Rady pro spolupráci s regiony,

b) Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií.

2. Projednání plánu práce:

a) Výboru Rady pro spolupráci s regiony,

b) Výboru Rady pro Nadační investiční fond.

3. Ústní informace o dosavadní činnosti Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií.

4. Projednání zprávy o připravovaném materiálu pro vládu o hospodaření nadací - příjemců příspěvku z NIF v první a druhé etapě.

5. Plán práce Rady do konce roku 2002 a příprava plánu na 1. pololetí roku 2003.

6. Různé.

Zasedání Rady se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením místopředsedy vlády a předsedy Rady PhDr. P. Mareše. Zasedání se zúčastnilo 20 členů Rady a 3 pověření zástupci, Rada byla usnášení schopná. Předseda Rady PhDr. P. Mareš zahájil její zasedání a seznámil přítomné s programem zasedání, ke kterému členové Rady neměli připomínky.

AD 1 - 3

Projednání návrhů Výboru Rady pro spolupráci s regiony a Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií na jmenování jejich předsedů, projednání plánu práce Výboru Rady pro spolupráci s regiony a Výboru Rady pro NIF, informace o dosavadní činnosti Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií

Předseda Rady PhDr. P. Mareš vyzval PhDr. J. Wenigerovou, zástupkyni hejtmana Moravskoslezského kraje, která dosud řídila práci Výboru Rady pro spolupráci s regiony, aby seznámila přítomné s plánem práce Výboru do konce roku 2002.

PhDr. J. Wenigerová informovala o hlavních úkolech Výboru, kterými jsou zpracování vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtů krajů, příprava programu pro vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblastech týkajících se NNO a příprava návrhu k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů pro jednání vlády. Uvedla, že v souvislosti s přípravou vzorové metodiky pro kraje se setkal Výbor s problémem zveřejňování pracovních materiálů a požádala, aby se k této otázce vyjádřila Rada. Dále uvedla, že pro přípravu materiálu k decentralizaci Výbor potřebuje informace o aktuálním stavu na dotujících resortech, proto požádá svým dopisem místopředsedu vlády a předsedu Rady PhDr. P. Mareše o oslovení jednotlivých ministrů.

Předseda Rady PhDr. P. Mareš vyzval členy Rady k vyjádření k plánu práce Výboru Rady pro spolupráci s regiony a k doporoučení tohoto Výboru na obsazení funkce předsedy PhDr. J. Wenigerovou a místopředsedy R. Hakenem. Dále uvedl, že akceptuje doporučení Krajské konference NNO Jihomoravského kraje a jmenuje O. Haičmana členem tohoto Výboru.

Závěr:

· Rada schválila plán práce Výboru Rady pro spolupráci s regiony bez připomínek.

· Předseda Rady PhDr. P. Mareš na návrh Rady jmenoval PhDr. J. Wenigerovou předsedkyní a R. Hakena místopředsedou Výboru Rady pro spolupráci s regiony.

· PhDr. J. Wenigerová, předsedkyně Výboru Rady pro spolupráci s regiony, požádá předsedu Rady PhDr. P. Mareše o zaslání dopisů ministrům dotujících ministerstev se žádostí o informaci o stavu přípravy decentralizace části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů.

Předseda Rady PhDr. P. Mareš informoval přítomné, že Výbor Rady pro spolupráci s EU doporučil na funkci svého předsedy RNDr. M. Kundratu, ředitele Nadace Partnerství. Ten se pro nemoc na zasedání omluvil a zaslal písemné vyjádření k práci Výboru. V tomto dokumentu vyjádřil určité pochybnosti o možnosti Výboru ovlivnit podobu programových dokumentů (pro krátkost času, který zbývá, a také pro nestejnou úroveň odborných znalostí jeho členů). Také vyjádřil potřebu prodiskutování zásadnějších potřeb neziskového sektoru, a to před tím, než se úsilí Výboru zaměří na prosazení NROS jako implementační jednotky v rámci strukturálních fondů.

S tímto vyjádřením seznámila přítomné JUDr. H. Frištenská, tajemnice Rady a členka tohoto Výboru. Uvedla, že Výbor prosadil některé změny do připravovaných programových dokumentů k využívání strukturálních fondů. Například do analytické části Národního rozvojového plánu byl vložen text o NNO, na žádost předsedy Rady byla sjednocena terminologie o NNO v Sektorovém operačním programu - Rozvoj lidských zdrojů, ve Společném regionálním operačním programu a v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 3 pro region NUTS II Praha. Dále byly Sektorový operační program - Rozvoj lidských zdrojů a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro region NUTS II Praha doplněny o možnost využívání globálních grantů z Evropského sociálního fondu, které by se týkaly budování kapacit NNO pro poskytování příslušných služeb.

V diskusi k činnosti Výboru požádal D. Černý předsedu Rady PhDr. P. Mareše, aby zvážil jmenování RNDr. M. Kundraty předsedou Výboru pro spolupráci s EU a požádal jej o nové projednání obsazení funkce předsedy. Uvedl, že toto doporučení bylo přijato sice nadpoloviční většinou přítomných členů Výboru, ale Výbor byl při přijetí tohoto doporučení na hranici své usnášeníschopnosti. Dále připomněl, že dosud není naplněno povinné padesátiprocentní obsazení Rady zástupci neziskového sektoru, protože v ní stále ještě chybí jeden zástupce NNO. Doporučil předsedovi Rady jmenovat tímto členem některého z odborníků na problematiku EU z Centra pro komunitní práci Plzeň, Přerov apod.

MUDr. M. Černá, M. Plass a R. Haken navrhli vrátit otázku jmenování předsedy Výboru pro spolupráci s EU k opětovnému projednání Výborem.

Předseda Rady uvedl, že na základě doporučení Krajské konference NNO Libereckého kraje jmenoval O. Čepelku členem tohoto Výboru.

Závěr:

· Rada souhlasila s tím, aby Výbor Rady pro spolupráci s EU znovu posoudil doporučení na jmenování svého předsedy, zpracoval plán práce do konce roku 2002 a ten předložil příštímu zasedání Rady.

Předseda Rady PhDr.P. Mareš dále vyzval předsedu Výboru pro NIF Ing. J. Műllera, aby seznámil přítomné s dosavadní činností a plánem práce tohoto Výboru.

Ing. J. Műller informoval, že se Výbor zaměřil na tři okruhy problémů. Prvním je zpracování Informace o hospodaření nadací - příjemců příspěvku z NIF v první a druhé etapě. Druhým okruhem problémů, který Výbor řeší, je doladění smlouvy příjemců příspěvku z NIF s Fondem národního majetku. Během uplynulého času se totiž ukázalo, že některá její ustanovení byla formulována nepřesně a připouštějí různé a nejasné interpretace. Třetím okruhem práce Výboru jsou jednání s Fondem národního majetku, spojená s dalším rozdělením finančních prostředků získaných prodejem zbylých akcií kategorie NIF, které Fond národního majetku uskutečnil až po rozdělení druhé etapy. S tímto rozdělením je spojena řada problémů (např. problematika úroků z uložených peněz a dividend z neprodaných akcií portfolia NIF či rozhodné období pro dosažení 300 mil. Kč z prodaných akcií), které je nutné řešit v součinnosti s místopředsedou vlády a předsedou Rady PhDr. P. Marešem.

Závěr:

· Předseda Výboru pro NIF Ing. J. Műller připraví na žádost místopředsedy vlády a předsedy Rady PhDr. P. Mareše podklady pro jeho jednání s místopředsedou vlády a ministrem spravedlnosti JUDr. P. Rychetským a ministrem financí Mgr. B. Sobotkou.

· Rada schválila plán práce Výboru Rady pro NIF bez připomínek.

AD 4

Projednání zprávy o připravovaném materiálu pro vládu o hospodaření nadací - příjemců příspěvku z NIF v první a druhé etapě

Ing. J. Műller informoval, že podle usnesení vlády č. 1002/1999 má být předložena vládě každoročně do konce třetího čtvrtletí informace o hospodaření nadací s příspěvkem z NIF. V roce 2001 byly poprvé rozdělovány výnosy z první etapy NIF. Informace o chování nadací při rozdělování výnosů je tedy v letošním roce sledovatelná poprvé. Ing. Jiří Műller vysvětlil, proč tento Výbor žádá o odložení termínu předložení materiálu do vlády do konce letošního roku (členové Rady obdrželi spolu s pozvánkou písemný materiál k této problematice).

Závěr:

· Rada uložila Výboru pro NIF předložit návrh Informace o hospodaření nadací - příjemců příspěvku z NIF v první a druhé etapě na její zasedání v prosinci letošního roku.

AD 5

Plán práce Rady do konce roku 2002 a příprava plánu na 1. pololetí roku 2003

Spolu s pozvánkou obdrželi členové Rady náměty na plán práce Rady do konce roku 2002 a na 1. pololetí roku 2003. Náměty zpracoval sekretariát Rady především podle plánu nelegislativních úkolů vlády. Předseda Rady PhDr. P. Mareš uvedl, že plán práce Rady se odvíjí od úkolů, které zpracovávají jednotlivé výbory. Požádal o doplnění předloženého návrhu.

Ing. T. Holečková navrhla, aby bylo do plánu práce Rady na 1. pololetí roku 2003 zapracováno projednání problematiky vzdělávání úředníků veřejné správy (především krajů) o tématech, týkajících se neziskového sektoru, na kterém pracuje Výbor pro spolupráci s regiony.

Závěr:

· Rada schválila svůj plán práce na 2. pololetí roku 2002 a 1. pololetí roku 2003 se zapracováním návrhu Ing. T. Holečkové.

AD 6

Různé

a) Členka Výboru pro spolupráci s regiony Ing. Eva Bartoňová seznámila podrobněji přítomné s jeho návrhem vzdělávacího programu pro pracovníky krajských a obecních úřadů, týkajícího se neziskového sektoru.

Závěr:

· Rada vzala informaci na vědomí s tím, že se k tomuto tématu vrátí podle svého plánu práce v 1. polovině roku 2003.

b) Výbor Rady pro spolupráci s regiony prodiskutoval téma, kdy je možné zveřejňovat či zpřístupňovat pracovní materiály. Ing. J. Wenigerová seznámila Radu se závěrem Výboru, že podkladové materiály pro jeho schůze budou zveřejňovány až po projednání a schválení Výborem, to znamená až v konečné verzi. R. Haken uvedl, že má-li efektivně zastupovat určitý okruh NNO, pak musí znát jejich názor i v průběhu projednávání písemných dokumentů. Ing. T. Holečková vyjádřila názor, že materiály zpracovávané jednotlivými členy výborů nebo Rady mohou být poskytovány k připomínkám kdykoliv v průběhu jejich zpracovávání, ale návrhy, které jsou kolektivním dílem Rady nebo výborů, je možné zveřejnit až ve verzi, na které se tyto celky dohodnou.

Závěr:

· Rada se přiklonila k názoru Výboru pro spolupráci s regiony, že pracovní materiály výborů i Rady budou zveřejňovány až po jejich projednání v konečné verzi.

c) R. Haken informoval Radu o konání celostátní konference OKAMRK (Oborová konference aktivit místních, regionálních a komunitních) ve dnech 22. - 23. listopadu 2002 v Ostravě a požádal předsedu Rady PhDr. P. Mareše o záštitu nad konferencí.

Závěr:

· Rada uložila R. Hakenovi, aby připravil podklad k celostátní konferenci OKAMRK pro předsedu Rady PhDr. P. Mareše.

d) R. Haken seznámil členy Rady s tím, že se na něj obracejí NNO z regionu se stížnostmi na vypořádání majetku z Fondu dětí a mládeže. K jeho vystoupení se připojila Ing. J. Vohralíková a uvedla, že i Rada dětí a mládeže eviduje řadu takových stížností z okruhu organizací dětí a mládeže. Dále uvedla, že se již Rada dětí a mládeže obrátila dopisem na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, do jejíhož resortu problematika likvidace Fondu dětí a mládeže patří, a dále hodlá oslovit i minstra financí. Předseda Rady PhDr. P. Mareš vyjádřil názor, že tato upozornění mohou být v budoucnu předmětem jednání Rady a i on se v tématu může angažovat osobně. Zatím doporučil oběma členům Rady seznámit s jejich zjištěními PhDr. W. Bartoše, předsedu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

e) PhDr. L. Vostřáková informovala přítomné o postupu Ministerstva zdravotnictví při zajištění Evropského roku zdravotně postižených. Ministerstvo zajistilo pro tuto příležitost 4 mil. Kč ve státním rozpočtu, které budou v roce 2003 věnovány na podporu vzniku krajských plánů pro vyrovnání příležitostí osob se zdravotním postižením.

Příští zasedání Rady se uskuteční dne 12. prosince 2002.

PhDr. Petr Mareš, v.r.

místopředseda vlády

a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter