Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

24. 1. 2008 13:16

6. prosince 2007

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 6. prosince 2007

Přítomni / omluveni: viz prezenční listina

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") řídila její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková.


Program zasedání:

1) Zahájení
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání
3) Novelizace jednacího řádu Rady
4) Informace o činnosti výborů Rady
a) Výbor pro Evropskou unii
b) Výbor pro legislativu a financování
c) Výbor pro regiony
5) Informace o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru"
6) Informace o činnosti pracovní skupiny shromažďující informace o centrální databázi nestátních neziskových organizací
7) Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu
8) RůznéAD 1) Zahájení

MUDr. Džamila Stehlíková seznámila přítomné s programem zasedání a navrhla jeho doplnění do bodu č. 8 o informaci o dopisu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. A. Vondry, týkajícího se českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně schválili program zasedání Rady s doplněním o bod "Informace o dopisu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandra Vondry".AD 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

Kontrolu úkolů z minulého zasedání Rady provedla Mgr. K. Manová.
- Členové Výboru pro legislativu a financování byli jmenováni a dosud se sešli na dvou schůzích.
- Sekretariát Rady ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen "ANNO ČR") zajistí seminář pro zástupce nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO") v monitorovacích výborech jednotlivých operačních programů.
- Členové Výboru pro Evropskou unii byli jmenováni a již se zúčastnili jedné schůze.
- Výbor pro legislativu a financování ve spolupráci se zástupci Centra pro výzkum neziskového sektoru zapracoval připomínky členů Rady k Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů. V současné době je materiál ve vnějším připomínkovém řízení.
- Byl ukončen výběr členů Výboru pro regiony. Jeho členové byli jmenováni a výbor se v novém složení již jednou sešel.
- Dne 19. listopadu 2007 se uskutečnilo první setkání pracovní skupiny, složené z předsedů výborů Rady a zástupců ANNO ČR, pro přípravu Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. V současné době probíhá finalizace prvního návrhu koncepce.
- Pracovní skupina pro přípravu databáze NNO se sešla 12. listopadu 2007. Bližší informace budou poskytnuty v rámci bodu č. 6.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání Rady.AD 3) Novelizace jednacího řádu Rady

MUDr. D. Stehlíková uvedla, že hlavní změnou jednacího řádu Rady je usnadnění komunikace s členy Rady, a to především elektronickou formou. Pokud by s tím měl někdo problémy, může mu být samozřejmě posílána korespondence písemně. Další změnou je zavedení možnosti ve výjimečných situacích hlasovat elektronicky "per rollam".

Závěr:
Členové Rady jednomyslně schválili nové znění Jednacího řádu Rady.AD 4) Informace o činnosti výborů Rady

a) Výbor pro Evropskou unii
Informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii přednesl jeho předseda RNDr. M. Kundrata. Výbor se sešel 1. listopadu 2007. Projednávala se práce monitorovacích výborů. Bylo dohodnuto, že bude uspořádán seminář pro zástupce NNO v monitorovacích výborech. Dalším tématem byl společný seminář zástupců NNO a představitelů regionálních operačních programů. Výbor se zabýval i předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie. V této souvislosti byla projednána možnost uspořádání mezinárodní konference o významu NNO ve společnosti. Konference by se měla konat ještě před českým předsednictvím. RNDr. M. Kundrata požádal MUDr. D. Stehlíkovou o zajištění záštity předsedy vlády a místopředsedy vlády pro evropské záležitosti nad touto konferencí.
MUDr. D. Stehlíková požádala RNDr. M. Kundratu o návrh unesení k uvedené mezinárodní konferenci. Dále upozornila členy Rady na nový statut Výboru pro Evropskou unii, který byl rozeslán jako jeden z podkladů dnešního zasedání. Návrh nového statutu byl přizpůsoben aktuálním tématům.
PhDr. K. Schwarz upozornil na nesrovnalost nových statutů Výboru pro Evropskou unii a Výboru pro regiony. Statuty se liší v tom, jakým způsobem mohou členové výborů komunikovat s Radou. Bc. R. Haken dodal, že šlo o to, zda mohou být Radě předkládány názory členů výboru, aniž je výbor projednal. Podle návrhu nového statutu Výboru pro regiony to možné není. RNDr. M. Kundrata uznal, že znění, uvedené v návrhu statutu Výboru pro regiony, je systémovější, a navrhl proto statuty sladit.

Závěr:
- Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii.
- Členové Rady jednomyslně schválili nový Statut Výboru pro Evropskou unii ve znění vznesených připomínek.
- Členové Rady jednomyslně pověřili předsedkyni Rady, aby s předsedou vlády a místopředsedou vlády pro evropské záležitosti projednala záštitu a spolufinancování mezinárodní evropské konference o významu NNO ve společnosti. Konference by měla předcházet předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (prosinec 2008)


b) Výbor pro legislativu a financování
Informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování přednesla jeho předsedkyně JUDr. H. Frištenská. Výbor se sešel dosud dvakrát. Byly stanoveny priority výboru a způsob jeho práce. Každá priorita má svého garanta. Priority výboru jsou: novela zákona o dobrovolnické službě, novela zákona o nadacích a nadačních fondech, novela zákona o veřejných sbírkách, novela zásad vlády pro poskytování dotací NNO ústředními orgány státní správy, metodika kontrol nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu, sledování dopadů daňové reformy a novelizace daňových předpisů, připomínkování novely zákona o loteriích, legislativně právní operativa sekretariátu Rady. Ve spolupráci se sekretariátem Rady uspořádal výbor seminář o občanském zákoníku, kde vystoupil prof. Eliáš. Výbor má dále v plánu uspořádání semináře o hospodářské soutěži a pravidlu de minimis. Termín dosud nebyl stanoven. Výbor také připravil svůj statut, který by měl být podle JUDr. H. Frištenské upraven na základě diskuse o statutech Výboru pro Evropskou unii a Výboru pro regiony. Konečně výbor doporučil jmenovat jako svou místopředsedkyni Mgr. P. Kalousovou.
Ing. M. Šedivý se otázal, zde nemá výbor v plánu znovu se zabývat zákonem o sdružování občanů. Občanská sdružení se stávají stále nedůvěryhodnějšími pro potenciální dárce. V roce 2008 nebude Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisovat v rámci sociálního podnikání programy pro občanská sdružení, ale jen pro společnosti s ručením omezeným a obecně prospěšné společnosti.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že novela existuje a byla dokonce předložena poslanecké sněmovně, která ji však neschválila.
Mgr. Y. Kreuzmannová poděkovala za seminář o občanském zákoníku a požádala, aby se seminář o de minimis konal co nejdříve. Pražské kulturní NNO jsou nuceny při přijímání dotací podepisovat, že dotaci přijímají v režimu de minimis. Mohou pak překročit stanovený limit 200 000 EUR za tři roky velmi brzy a začne je to likvidovat.
Bc. R. Haken se otázal, zda je možná účast členů výborů i na schůzích jiných výborů. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že členové Rady se mohou účastnit schůzí všech výborů. Mgr. K. Manová uvedla, že členové všech výborů se mohou scházet prostřednictvím platformy, která bude pracovat na koncepci rozvoje podpory neziskového sektoru.
MUDr. D. Stehlíková upozornila, že ke spolupráci se hlásí i Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, který má v plánu legislativně změnit systém financování NNO.
Mgr. R. Jiránek navrhl Výboru pro legislativu a financování, aby uspořádal zvláštní monotematickou schůzi, která by se týkala problematiky legislativy v gesci Ministerstva vnitra. Zajistí účast kolegů, kteří mají na starosti právě zákon o sdružování, o svobodném přístupu k informacím apod. JUDr. H. Frištenská tento návrh uvítala.
MUDr. D. Stehlíková poté představila členům Rady návrh statutu Výboru pro legislativu a financování. PhDr. K. Schwarz navrhl i tento statut sladit se statuty ostatních výborů v otázce prezentace názorů členů výboru Radě.

Závěr:
- Členové Rady jednomyslně vzali na vědomí informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování.
- Členové Rady jednomyslně doporučili Výboru pro legislativu a financování, aby uspořádal jednání s Ministerstvem vnitra na téma zákonů o sdružování a o svobodném přístupu k informacím.
- Členové Rady jednomyslně schválili priority Výboru pro legislativu a financování.
- Členové Rady jednomyslně schválili nový Statut Výboru pro legislativu a financování ve znění vznesených připomínek.
- Členové Rady jednomyslně doporučili předsedkyni Rady, aby jako místopředsedkyni Výboru pro legislativu a financování jmenovala Mgr. Pavlínu Kalousovou.


c) Výbor pro regiony
MUDr. D. Stehlíková nejprve požádala Radu, aby jí doporučila jmenovat předsedou Výboru pro regiony Bc. R. Hakena a jeho místopředsedou M. Plasse. Oba jmenované výbor na své schůzi schválil.
Informaci o činnosti Výboru pro regiony přednesl Bc. R. Haken. Pracovní skupina pro složení výboru se dohodla, že výbor bude mít 31 členů. 28 členů jsou zástupci krajů (z každého kraje je jeden zástupce NNO a jeden zástupce krajské samosprávy), dále budou členové výboru zástupce Asociace krajů České republiky a zástupce Svazu měst a obcí České republiky. Posledním členem výboru je Bc. R. Haken jako zástupce Rady. Výbor si stanovil svou náplň práce. Začal pracovat na svých prioritách, které budou ještě zpřesněny. Co se týče návrhu statutu výboru, v diskusi neprošel návrh na zakotvení povinnosti informovat o dění ve výboru v radách kraje. Bc. R. Haken zmínil i možnost výjezdních zasedání výboru v krajích. Příští schůze výboru bude věnována vymezení neziskového sektoru.
MUDr. D. Stehlíková navrhla posílat zápisy ze schůzí výborů i ostatním výborům a Radě. Přivítala nápad na výjezdní zasedání. Ráda by se jich zúčastnila. Bc. R. Haken požádal, aby členové výboru byli informováni o akcích na národní úrovni. Ty by potom šířili dál do svého regionu - do neziskového sektoru i do krajské samosprávy. MUDr. D. Stehlíková souhlasila, a uvedla, že členové výboru by tak získali určité postavení.
T. Kamp uvedl, že v prioritách výboru mu chybí práce na koncepci. Bc. R. Haken odpověděl, že priority jsou jen jakési "nadpisy", za kterými se skrývají další témata.

Závěr:
- Členové Rady jednomyslně doporučili předsedkyni Rady, aby jako předsedu Výboru pro regiony jmenovala Bc. Romana Hakena a jako místopředsedu Výboru pro regiony jmenovala pana Miloslava Plasse.
- Členové Rady většinou svých hlasů vzali na vědomí informaci o činnosti Výboru pro regiony a schválili jeho priority (jedna se zdržela).
- Členové Rady většinou svých hlasů schválili nový Statut Výboru pro regiony (jedna se zdržela).AD 5) Informace o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru"

Informaci k tomuto bodu podala Mgr. K. Manová. Dne 19. listopadu 2007 se sešli předsedové výborů Rady. Z jejich jednotlivých příspěvků byl sestaven první návrh materiálu. Hlavními tématy budou legislativa, financování a partnerství. Garantem legislativy bude Mgr. M Šrámková a Výbor pro legislativu a financování, Mgr. K. Manová bude odpovědná za financování a Ing. M. Vyšín jako tajemník Výboru pro regiony bude odpovídat za část, týkající se partnerství veřejné správy a neziskového sektoru. Návrh koncepce rozvoje podpory neziskového sektoru musí být hotový do konce roku 2007. Byl vypracován první návrh komunikačního plánu projektu. Projekt bude více medializován. Je plánováno setkání u kulatých stolů s širokou veřejností.
RNDr. M. Kundrata uvedl, že se jedná o politické zadání, protože vychází z programového prohlášení vlády. Obával se reakce neziskového sektoru na to, že mu úředníci budou říkat, jaká má být koncepce jeho rozvoje. Priority proto musí být dobře vydiskutované a nadčasové, aby se nestalo, že se po dalších volbách změní. Podle něj je scestná představa, že úředníci jsou tu od toho, aby vytvářeli koncepci. Oni mají vytvářet prostředí pro to, aby se dávali dohromady odborníci na tuto problematiku. Rada by pak měla jednat o materiálech, zpracovaných těmito odborníky.
MUDr. D. Stehlíková uvedla, že koncepce zapotřebí je. Byla toho názoru, že Rada je schopna ve spolupráci s veřejností, státní správou a odborníky definovat pilíře, na kterých má neziskový sektor fungovat. Rada může stanovit zadání pro odborníky, ale jen v tom případě, pokud se ukáže, že koncepce je nad síly Rady.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že z jednání pracovní skupiny pro ní vyplynulo, že se práce bude skládat z jednotlivých kroků, tj. z dlouhodobých cílů, o kterých lze debatovat, a z krátkodobých cílů, o kterých debatovat není nutné (např. způsob poskytování dotací), protože je nutné je ihned řešit.
PhDr. K. Schwarz byl toho názoru, že NNO by naopak měly přivítat možnost podílet se na přípravě takového strategického dokumentu. Tvorba koncepce je příležitost pro nastartování diskuse o postavení neziskového sektoru. Chybí základní principy neziskového sektoru; je důležité doplnit do koncepce rozvoje odstavec 1.2. Základní principy postavení NNO. Bylo by dobré využít konference k tomuto tématu.
Mgr. K. Manová Ocením jakékoli připomínky a zapracuji je. Tvorba koncepce samotné bude trvat celý příští rok.
PhDr. D. Rabiňáková formulovala požadavek na informace o termínech seminářů a workshopů cca 3 měsíce dopředu.
MUDr. D. Stehlíková: Na začátku roku Vás sekretariát informuje o akcích na prvního čtvrt roku.
T. Kamp: Chtěl by se přihlásit do pracovní skupiny pro koncepci rozvoje NNO. Na Vysočině se podařilo strategické plánování neziskového sektoru, posílelo se 40 NNO, celým procesem prováděl expert. Nabízím naše zkušenosti.
Ing. M. Šedivý: Chtěl bych upozornit, že se tu vracíme o 15 let zpátky, protože principy fungování jsou již známy několik let. V médiích je patrné, kolik lidí z NNO jsou odborníci, proto souhlasím s konkrétními kroky v koncepci a ne obecné principy NNO.
RNDr. M. Kundrata: akceptuji dvojrychlostní schéma, NNO nemají vyjasněnou zásadní pozici, sociální organizace chtějí být spíše závislé na státu, jiná část NNO chce být spíše nezávislá, proto je nutné vydiskutovat tyto principy.
MUDr. D. Stehlíková: Ukončuji diskusi k tématu. Veřejnost chápe roli neziskového sektoru, ale existují jisté segmenty ve společnosti, pro které je nutné tuto koncepci schválit vládou, aby byl jasný výchozí bod. Za 15 let máme širokou síť neziskového sektoru, není potřeba vytvářet další struktury, ale existuje jistá ambivalence zda nezávislost na politické moci či financování, a zároveň být partnerem na trhu sociálních služeb.

Závěr:
- Členové Rady vzali na vědomí informaci o stavu projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru". Usnesení přijato většinou, 2 se zdrželi.AD 6) Informace o činnosti pracovní skupiny shromažďující informace o centrální databázi nestátních neziskových organizací

Pracovní skupina zřízena na pokyn Rady v září se sešla 12. 11. 2007 a je složena z MV, e-government, neziskový sektor, Testcom a sekretariát Rady. Výstupem je přehled existujících databází.
Ing. M. Šedivý: Přehled databází na celostátní úrovni. Neziskové organizace jsou registrovány - co se týče občanských sdružení prostřednictvím seznamu OS na MV. To je pouze seznam a název a místo vzniku. V obchodním rejstříku je situace lepší, ale problém je, že v obchodním rejstříku nejsou registrována občanská sdružení, tedy ta největší část neziskového sektoru. Rejstřík církevních a právnických osob. Opět pouze jeden segment neziskového sektoru. Katalog neziskovek databáze, kterou vlastní ICN, spíše marketingová databáze, nejedná se o klasický registr. Jde o prezentaci služeb. Registr poskytovatelů sociálních služeb, opět, chybí ostatní organizace v ostatních oblastech. V registru ekonomických subjektů jsou k dohledání informace, problém je že chybí info o statutárních orgánech - tedy spíše evidence. CEDR - dotace, které jsou neziskovkám poskytovány, organizace, které dotace nečerpají v ní nejsou. Monitorovací systém evropských fondů, opět organizace, které čerpaly dotace EF. Živnostenský rejstřík, eviduje organizace, které podnikají a mají živnostenské oprávnění. Databáze na krajských úrovních. Pouze regionální dosah. Toto je současný stav. Již minulá Rada vlády doporučila práci na jednotné databázi NNO. Portál veřejné správy pod MV, ale Testcom patří pod MPO, databáze je garantována státem, do budoucna by mohla fungovat jako registr a mohly by na ní být navázány i legislativní úpravy. Bude registraci upravovat Občanský zákoník? Registr do budoucna smysl má, jak pro neziskový sektor, tak pro veřejnost.
MUDr. D. Stehlíková: Děkuji za informace a otevírám diskusi.
RNDr. M. Kundrata: Jako Rada vlády bychom měli směřovat k systémovým krokům, my bychom měli požadovat od veřejné správy, aby údaje, které sbírá velmi neefektivním způsobem a které byly popsány ve zprávách MI. Pokud chceme investovat do této oblasti a je to důležité, měli bychom vyvíjet silný tlak na to, aby se informační systém zefektivnil, aby jej tvořily existující zdroje. Odevzdáváme daňové přiznání a je na státu, aby za ty drahé peníze pracoval efektivně. Buďto, aby na finančních úřadech, nebo na statistickém úřadě existovala databáze, která je funkční.
Mgr. R. Jiránek: Nikdo nenapadl smysl existence centrální databáze, existuje tedy konsensus, že je potřeba? Podle mě existují 3 možné cesty řešení: 1 - stále udržovat databázi, kterou vede MV a spravuje Testcom, která je dobrovolná. 2 - vyvolat jednání na legislativním výboru RVNNO spolu MV, MK, MS a domluvit se, jak by bylo možné tyto databáze sdružit a nejlépe stáhnout pod databázi Testcomu - MV. 3 - já jsem měl za úkol z pracovní skupiny zjistit možnosti vedení databáze na rejstříku na MV, kde jsou registrována občanská sdružení, minimum údajů. Změna zákona o sdružování a svobodném přístupu k informací č. 106. Nutné podněty výboru pro legislativu a financování. Mandát k pokračování pracovní skupiny, je tedy požadavek na jednotnou databázi, můžeme do čtvrtletí 2008 přinést dílčí výsledky. Pokud nebude zákonná povinnost se registrovat do databáze, bude neúplná, jestliže stát povinně nepropojí databáze je to také zbytečné. Takže buďto povinné hlášení, nebo povinné sdružení databází veřejné správy.
Bc. R. Haken: Databázemi se zabýváme již několik let. Na dobrovolné bázi toto nefunguje, je nutná motivace. Nejúčinnější motivace je finanční. Systém kombinovaný s verifikací po krajích. O jakých neziskových informací chceme informace. Odbory například nebereme jako součást neziskového sektoru. Nutné dohlížet na právní subjektivitu, ale odbory se tímto neodliší.
Ing. M. Šedivý: Je potřeba vytvořit místo, kde se dá ověřit transparentnost neziskových organizací. Musí být propagována.
JUDr. L. Deverová: Já si myslím, že musíme rozlišit dvě věci jednak databázi a jednak registry. Rejstřík, který vedou soudy nelze měnit. Bylo by nezbytné novelizovat mnoho zákonů, což není možné, co je ale nutné, novelizovat zákon o sdružování občanů. Existuje možnost přístupu k těmto organizacím. Bude to trvat nějakou dobu, ale je to nezbytné.
JUDr. H. Frištenská: Zákon o sdružování, upravuje odbory a spolky, ale i zahrnuje odbory. Odbory jsou brzdou toho, aby se toto změnilo. Je nutno otevřít diskusi o tom, zda odbory jsou či nejsou neziskovou organizací.
T. Kamp: V současné době mají NNO tak velké byrokratické zatížení, takže vyplnit formulář do registrace databáze NNO ještě zvládnou a myslím, že nepomůže motivace, ale je nutná povinnost daná zákonem.
RNDr. H. Knappová: Na MŽP bychom uvítali, kdyby databáze začala fungovat, rádi bychom odbourali byrokracii spojenou s dotačním řízením, nemusí se předkládat stále stanovy organizace, ale bude nutná registrace v databázi.
Ing. M. Šedivý: Databáze Testcomu je technicky připravená k širšímu propojení.

Závěr:
- Rada vzala na vědomí informaci pracovní skupiny
- Rada schválila potřebu existence centrální databáze NNO a pověřila pracovní skupinu, aby pokračovala v práci na centrální databázi NNO. Schváleno jednomyslně.AD 7) Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu

MUDr. D. Stehlíková: Hodnotící informace o činnosti nadací, předkládá se vládě, proto je nutné schválení Radou. Předávám slovo.
Mgr.M.Granja: Analýza výročních zpráv nadací příjemců z NIF, kterou vypracoval Fórum Dárců. Na úvod bych ráda upozornila na to, že tato zpráva se trochu liší, protože se upravily dodatky ke smlouvám s příjemci NIF. Toto mělo vliv na výsledky v roce 2006. Z celkového počtu 70 příjemců z NIF jsme pracovali s 69 organizacemi. Najdete zde celkové nadační jmění příjemců z NIF, které tvoří 3 miliardy 200 milionů korun. V roce 2006 poskytly nadace příspěvky 402 milionů korun, méně než v roce 2005, kdy se rozdělovaly prostředky na tsunami. Dále zde naleznete výnosy nadací příspěvku z NIF. Další změnou jsou Podporované oblasti, nemusí už rozdělovat na oblasti na NIF 1 a NIF 2, ale podle svého účelu. Nejpočetnější podpořenou skupinou jsou stále občanská sdružení. Celkové výnosy za rok 2006 kapitálové, tak dary prostředky od veřejné správy cca 890 milionů korun. Dále investice dluhopisy, podílové fondy, termínované vklady.

Závěr:
Rada vlády vzala na vědomí hodnotící informaci o činnosti nadací - příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu. Usnesení schváleno per rollam dne 10. 12. 2007.AD 8) Různé: Dopis RNDr. Alexandra Vondry s žádostí o připomínky k materiálu předsednictví EU.

Místopředseda vlády zaslal dopis ministryni MUDr. D. Stehlíkové s žádostí o připomínky k Prioritám předsednictví EU. Připomínky budou vypořádány konferenční formou do 15. ledna 2008.
Bc. R. Haken: Tento dialog začal v březnu tohoto roku, kdy výbor pro předsednictví slíbil spolupráci do června 2007 k předsednictví. K tomuto nedošlo. V květnu 2007 jsme odeslali dopis na sekretariát předsednictví s žádostí o spolupráci, dostali jsme odpověď v říjnu 2007. Nejsem spokojen, jak je s neziskovým sektorem jednáno sekretariátem odboru přípravy předsednictví EU Úřadu vlády.

Závěr:
- Členové Rady vzali na vědomí informaci místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandra Vondry a uložili sekretariátu Rady, aby shromáždil připomínky neziskového sektoru k Prioritním oblastem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
- Členové Rady dále na základě několikaměsíčního jednání mezi zástupci neziskového sektoru a Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky požadují, aby:
1) NNO měly možnost být přítomny při tvorbě grantového programu, který má být vytvořen pro podporu aktivit českého předsednictví EU.
2) NNO byly přizvány do pracovních skupin a orgánů, které se zabývají českým předsednictvím
3) NNO byly přizvány jako partneři k akcím organizovaným v rámci českého předsednictví, které budou pořádány či spolufinancovány z veřejných zdrojů
- Rada pověřila Výbor pro EU jako hlavního nositele jednání mezi NNO a veřejnou správou ohledně českého předsednictví. Usnesení schváleno per rollam dne 10. 12. 2007.Na závěr MUDr. D. Stehlíková poděkovala přítomným, ukončila Radu vlády pro NNO a informovala o dalším termínu Rady na konci února či začátku března 2008.


MUDr. Džamila Stehlíková, v.r.
předsedkyně Rady vlády pro NNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter