Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

21. 6. 2013 9:11

Novelizace Zásad vlády pro poskytování dotací NNO

Vláda na svém jednání dne 19. června 2013 schválila změnu Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (Zásady). Návrh předložila ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Ing. Ludmila Müllerová. Spolupředkladatelkou byla zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Mgr. Monika Šimůnková.

Zásady jsou závazným předpisem pro ústřední orgány státní správy poskytující dotace nestátním neziskovým organizacím (NNO). Jsou jimi sjednoceny základní principy poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu, a to již od roku 2001, kdy byly první Zásady schváleny vládou.

Schválená změna Zásad je technickou revizí tohoto předpisu, zpracovanou sekretariátem Rady vlády pro NNO, který je součástí Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky, na základě aktuální potřeby sladit tento dokument se zákonem č. 171/2012 Sb., tedy s tzv. protikorupční novelou rozpočtových pravidel. Ta zavádí mimo jiné povinnost zveřejňovat informace o poskytování dotací jednotlivými poskytovateli prostřednictvím centrální adresy Ministerstva financí tak, aby bylo umožněno veřejnosti zapojit se do kontroly všech dotačních procesů na úrovni státního rozpočtu.

Cílem revidovaných Zásad je reflektovat tuto novelu a současně zajistit, aby došlo k jednotnému chápání zejména pojmu "žádost o dotaci" na úrovni ústředních orgánů státní správy pro účely tohoto zveřejňování.

Současně byly zapracovány některé dílčí změny technického charakteru, které si vyžádala aplikační praxe na úrovni poskytovatelů státních dotací a které pomohou k lepšímu porozumění a uplatnění Zásad. Současně nové Zásady reflektují nové právní poměry NNO po nabytí účinnosti občanského zákoníku od 1. ledna 2014 tak, aby dotační řízení pro rok 2014 proběhla bez problémů, které by mohly nastat po změnách právních forem NNO podle občanského zákoníku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie