Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

18. 12. 2020 9:30

Pracovní skupina k veřejným sbírkám zahájila svou činnost

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny k veřejným sbírkám, která byla zmocněnkyní vlády pro lidská práva zřízena při Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Pod vedením Ing. Marka Šedivého, prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s., se tato Pracovní skupina zaměří na zpracování podkladů pro vytvoření nového zákona týkajícího se veřejných sbírek. Aktuální zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) není na současnou dobu zcela aplikovatelný a je třeba jeho koncepční změny. Finanční a komunikační nástroje v oblasti veřejných sbírek se od doby sepsání zákona velmi změnily – na řadu online i finančních nástrojů není zákon aplikovatelný, což přináší velké problémy nejen pořadatelům, ale také administrátorům veřejných sbírek.

Cílem pracovní skupiny je tak v rámci zpracování podkladů pro vytvoření nového zákona:

  • vyjasnit terminologii (individuální filantropie) jak pro případnou novelu zákona, tak pro aktuální výklad Příručky;
  • formulovat východiska (smysl zákona, míra kontroly soukromých prostředků ze strany státu, otázka, kdo má legitimní zájem do veřejných sbírek vstupovat);
  • identifikovat problematické části (technické parametry) zákona včetně otázky zveřejňování dat;
  • ošetřit procesní stránku (jednotná aplikace zákona ze strany krajských úřadů a MHMP);
  • ošetřit bezpečnostní aspekty u zahraničních sbírek;
  • ošetřit specifika nadací a nadačních fondů

Pracovní skupina se bude zabývat také vytvořením doporučení k Příručce k zákonu o veřejných sbírkách, vydanou Ministerstvem vnitra, která představuje metodickou podporu primárně určenou podřízeným správním orgánům, které zabezpečují agendu veřejných sbírek (kraje a Magistrát hl. m. Prahy), a která bude uplatňována do doby, než dojde k novelizaci nebo přijetí nového zákona.

Vzhledem k tomu, že se tato problematika dotýká široké palety právních forem, jsou v Pracovní skupině zastoupeny jak zástupci různých organizací nestátního neziskového sektoru a soukromého sektoru, tak akademické obce a veřejné správy. Snahou je získat pohled z různých zainteresovaných stran a započít otevřený a konstruktivní dialog na tomto poli.

Pracovní skupina se pravděpodobně sejde na přelomu ledna a února příštího roku. Své závěry bude Pracovní skupina následně předkládat Výboru pro legislativu a financování, při němž je zřízena. Po jejich projednání budou předloženy Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a Ministerstvu vnitra jako podnět pro připravovanou novelu nebo nového zákona o veřejných sbírkách. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie